Kart på nett

Velkommen til NGUs nasjonale geologiske kart! Kartene viser Norges berggrunn, løsmasser, mineralske ressurser og grunnvann. Du kan søke geografisk pr. kommune og pr. geologisk fagområde.
Fagområde Applikasjon Beskr. Lenke Gml. lenke Forhåndsvis Søk Metadata
Berggrunnsgeologi, B... Arealinformasjon
Berggrunnsgeologi Berggrunn
Geofysikk Geofysisk database
Geofysikk Geofysisk database (Geoscience portal)
Geokjemi Geokjemi
Berggrunnsgeologi Geokronologi
Berggrunnsgeologi, B... Geologien i min kommune
Berggrunnsgeologi, B... Geologisk arv
Geologisk mangfold Gnist
Grunnvann Grunnvannsborehull (Granada)
Byggeråstoffer Grus og pukk
Skred, Urbangeologi Insar Norge
Berggrunnsgeologi, K... Kartkatalogen
Kvartærgeologi Løsmasser og marin grense
Maringeologi Maringeologi
Mineralressurser Mineralressurser
Grunnvann, Kvartærge... NADAG (Grunnundersøkelser)
Klima Permafrost - fastlandet
Klima Permafrost - Svalbard
Berggrunnsgeologi Radon aktsomhet
Skred Ustabile fjellparti