Content type

Topic

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

44 results
... til en får samme anomalier som de observerte. Gravimetri bygger på det faktum at en masse utøver en tiltrekkende kraft på ...
... 88.024 Denne rapporten beskriver en retolkning av gravimetri langs et profil på elvekanten i Porsgrunn. Det henvises til NGU ... i samsvar med de virkelige forhold. Nytolking av gravimetri på løsmasser i Porsgrunn 1987. ...
... dybdeberegningen, men kan delvis også ha andre årsaker. Gravimetri for kartlegging av løsmassemektigheter i Gaulosen. ...
... i dalføret fra fjorden og sørover til Øvre Leirfoss. Gravimetri for kartlegging av løsmassemektigheter i Trondheim ...
... overflatens morfologi under løssmassene i dalføret. Gravimetri for kartlegging av løsmassemektigheter i Verdalen ...
... vestlige del når opp til mindre enn 10 m under havnivå. Gravimetri for kartlegging av løsmassemektighet i Stjørdal ...
... mest sannsynlige (Hurich, ILP-møte 1989). Tolkning av gravimetri langs ILP-profilet, Hemne-Storlien. ...
... loddrett på kysten. Datagrunnlaget er NGUs databaser for gravimetri og aeromagnetiske målinger. To nedsenkninger i basement med dyp på ... ved Bamble-komplekset alene. Tolkning av magnetometri og gravimetri i Skagerrak, kartblad Arendal, M 1:250.000 ...
... elektromagnetiske data. I tillegg er det gjort tolkninger av gravimetri og bakkegeofysikk. I tolkningen av aeromagnetiske og gravimetriske ... i Namdalseid kommune. Tolkning av helikoptergeofysikk, gravimetri og petrofysikk innenfor kartblad 1723 III Steinkjer, ...
... om regional geofysikk, bakkegeofysikk, petrofysikk og gravimetri. DRAGON-databasen (DiRect Access to Geophysics On the Net) gir også ...
... meget verdifull for oppgradering og sammenstilling av eldre gravimetri- og magnetometri-datasett. Metoden kan også anvendes på andre ... måte, fastslår Nordgulen. Datasett-salg Både gravimetri-, magnetometri- og batymetri-data er prosessert på NGU med denne ...
... fram gjennom å integrere seismiske tolkninger med data om gravimetri, magnetisme, varmestrøm og petrofysikk. I løpet av de siste ...
... 3) Magnetiske-, VLF- og radiometriske helikoptermålinger 4) Gravimetri. Regional geofysisk og geologisk tolkning av Høgtuva- og Sjona- ...
... metoder inklusive georadar, magnetometri og gravimetri. Elektromagnetiske målinger Georadar ...
... 1538 Denne undersøkelsen ble gjort for å se om gravimetri kunne bidra til å løse problemene med å kartlegge de store ...
... undersøkelser anbefales indusert polarisasjon og gravimetri. Vurdering av geofysiske metoder ved undersøkelse av Pb-Zn-Ba- ...
... var å vurdere nytten av metoder som VLF, magnetometri og gravimetri i prosepekteringen etter barytt. VLF gir svake anomalier over ...
... avgangsdeponering på land. I den forbindelse ble det målt gravimetri langs 2 profiler i det aktu- elle deponeringsområdet, for å ...
... granittens utgående. Målemetoder som magnetometri, gravimetri og SP gav liten informasjon knyttet til aktuelle problemstilling. ...
Sindre, Atle 0800-3416 1202 Det ble gjort gravimetri for å kunne beregne størrelsen på en pegmatittkropp som var ...
... side. Flyanomaliene ble undersøkt i felt med magnetometri, gravimetri og suscepti- bilitetsmålinger. Innsamlede bergartsprøver er ... Anomali 3 antas å ha en rør-liknende årsak. Detaljert gravimetri bør utføres. Anomali 4 skyldes magnetittførende amfibolitter. ...
... Lav styrke Det ble benyttet både seismikk og gravimetri (tyngdekraftmåling) i Andfjorden, for å få tilstrekkelige ...
... (NGU) er ansvarlig for de nasjonale databasene for både gravimetri, altså tyngdekraft, og jordens magnetfelt, såkalt magnetometri.  ...
I tidsrommet frå 16. august til omlag 30. november kan folk i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane sjå eit helikopter som med ein til tre kilometers mellomrom landar i fjæra, på fjelltoppar, eller i kanten av vatn i skjergarden.
... geologiske og geofysiske (IP, magnetometri, EM, radiometri, gravimetri) undersøkelser og diamantboringer. Det er ikke påvist ...
... av resultater fra geologisk kartlegging, magnetometri, gravimetri og diamantboriong. Feltet inneholder svært store ...
... og få oversikt over bergarter, topografi, magnetisme, gravimetri, kystlinjer, forkastninger og bruddsoner, tykkelse på sedimenter og ...
... og få oversikt over bergarter, topografi, magnetisme, gravimetri, kystlinjer, forkastninger og bruddsoner, tykkelse på sedimenter og ...
... for å måle gullinnholdet i løsmassene i felt. VLF, Mag, gravimetri, seismikk og IP er utført. En klart negativ tyngdeanomali og svake ...
... det utført kombinerte elektriske målinger (IP-RP-SP) samt gravimetri i et ca. 2 km stort område rundt gamle Sargejåk gullfelt. ...
... industri og universiteter: Bergarter, topografi, magnetisme, gravimetri, kystlinjer, forkastninger og bruddsoner, tykkelse på sedimenter og ...
... data og data fra variasjoner i tyngdekraften, gravimetri, for både fastlandet og havområdene utenfor. Dataene er ...
... området over mange år, samlet i NGU's database for gravimetri, og petrofysiske data (bergartenes densitet) fra NGU's database for ...
... 87.169 På oppdrag av Telemark vegkontor er det gjort gravimetri på løsmasser i Porsgrunn i forbindelse med prosjektering av ny ...
... viser at magnetometri kan gi resultater, men ikke gravimetri. Det anbefales derfor å utføre magnetomet- riske bakkemålinger. ...
... mafiske og ultramafiske bergarter på Leka ble det gjort gravimetri på Leka, Austra og deler av Vikna. Gravimetrisk Bougueranomalikart ...
... i 1995. Målemetodene som ble benyttet var magnetometri, gravimetri og IP/RP. Både modelleringer og observasjoner av blottninger ...
... Datagrunnlaget for undersøkelsen er NGUs databaser for gravimetri og petrofysikk og geologiske kart i målestokk 1:250 000. ...
... De metodene som ble benyttet var VLF, magnetometri, gravimetri og seismikk. VLF- og de magnetiske målingene har gitt klare ...
... / Geological Survey of Norway, 1985 Aeromagnetik, Gravimetri, Geologi og Tolkning fra Finnmark og Troms, M1:500.000 PDF ... / Geological Survey of Norway, 1994 Aeromagnetik, Gravimetri, Topografi og Geologi i Kautokeino, M1:250.000 PDF ...

Pages