3 results
Formålet med undersøkelsen var å klarlegge utstrekningen av to relativt flattliggende malmsoner som ble påvist ved foregående års geofysiske målinger i området (GM Rapport nr. 32). Ved foreliggende undersøkelse ble det utført el.magn.målinger (Turam) ut fra 3 kabelanlegg, 2 anlegg med konduktiv strøm- tilføring og 1 anlegg med induktiv strømtilføring til undergrunnen. Måle- feltet er 2,4 km2 stort.
Følgende oppgaver var stilt: Beliggenhet og bredde av brecciesonen på Meheia skulle forsøkes fastlagt. Ved Kisgruben og ved Verlohrne Sohn grube skulle man klarlegge om det gjenstår drivverdig kis og dessuten undersøke om det i grube- områdene finnes andre forekomster av betydning. I alle feltene ble det utført elektromagnetiske målinger. Over brecciesonen ble det dessuten foretatt elekt- riske feltkvotientmålinger, magnetiske målinger og et begrenset forsøk med selvpotensialmålinger.
Oppgaven var å undersøke om det i Østre Storwartz-område skulle finnes driv- verdige malmforekomster. Etter kobberverkets ønske ble feltet utvidet mot syd slik at man fikk gjort nye målinger i Solskinnsfeltet. Det var viktig å få fastlagt utstrekningen av Olavs-malmen noe nøyere. Olavsmalmen ble funnet ved el.magn. målinger i 1935 GM Rapport nr. 4. Også ved foreliggende undersøkelse ble det gjort el.magn. målinger (turam) dels ved induktiv, dels ved konduktiv strømtilførsel til undergrunnen.