20 results
Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til enebolig.
Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til hytte.
Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til hytte.
Uttak av borplass i gneisbergart for vannforsyning til gårdsbruk.
Vurdering av muligheter for brønnboring i basalt og underliggende lagpakke av sedimenter og porfyrer. Mulighetene for å få vann før en har passert 125 - 150 m. basalt er meget små. Muligheter for vann i underliggende lag er gode.
Uttak av borplass i varierende vulkanske bergarter for grunnvannsforsyning til 2 - 3 husstander.
Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til hytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til boliger.
I forbindelse med sprenging av en kloakkgrøft, ble det påstått skade på 2 borebrønner i fjell. En vurdering av mulig årsakssammenheng blir gitt.
På tomten var det boret 2 brønner, begge uten vanninnslag av betydning. Det ble anbefalt visse tiltak, som siste alternativ ble det tatt ut bore- sted for en ny borebrønn. Bergarten er sliregneis.
Det var ønsket vann til 2 gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut til hver gård. Bergart begge steder sliregneis.
Grunnvannsforsyning til gårdsbruk. Kvartsittisk gneis. Boreplass tatt ut.
Boreplass for brønnboring i fjell ble tatt ut. Bergart lys grå gneis med Amfibolittlag.
Boreplass for brønnboring i fjell ble tatt ut. Bergarten er finkornet gneis og noen amfibolittlag.
Boreplass for brønnboring i fjell ble tatt ut. Bergart finkornet sliregneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. 2 alternative bore- plasser ble tatt ut. Bergart sliregneis med hovedstrøk nord - nordvest - nordsydøst, nær loddrett fall.
Forslag til drenering av for høy grunnvannstand, Drøbak kirkegård.
Alunskiferen i Kongen og Røros gruve inneholder store skarnomvandlede marmorlinser som sannsynligvis er knyttet til spesielle stratigrafiske nivåer. Disse bergarter er lokalt gjennomsatt av små syenittganger. Skarnlinsene fører ofte rik sinkblendemineralisering. Alunskiferen er metamorfosert til biotitthornfels eller omdannet til granatgrafittskarn langs kanten av linsene. Begge bergartstyper er anriket på uran. Bergartene synes foldet om akser som stuper 20-30° mot vest.