Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

5673 results
Grunnvannsforekomst Otta ligger i løsmasser i en elvevifte under Otta sentrum og utgjør deler av et større grunnvannsmagasin i Gudbrandsdalen, som elvene Gudbrandsdalslågen og Ottaelva har bygd ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til 8-10 hytter.
Anvisning av borested for vannforsyning til hagevanning/husholdning.
Det var ønsket vann til 2 bolighus. Boreplass i sliregneis ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er gneis og noe amfibolitt.
Vurdering av tiltak for å utbedre vannforsyningen Løsset ved Storsjøen. Se også rapport av 3/5- 76.
Det var ønsket mer grunnvann til campingplassen. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sandsten.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 2 boliger. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket vann til 2 hytter. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er granitt.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
I denne rapporten presenteres to typelokaliteter som begge er del av den større grunnvannsforekomsten Sunndalen som strekker seg fra utløpet av elvene Driva og Litldalselva cirka 15 km opp Sunndalen. Typelokalitet Sunndalsøra er lokalisert ved utløpet av elven Driva. Forekomsten, som hovedsakelig består av sand- og grusavsetninger, ligger i en elveterrasse under Sunndalsøra sentrum. Forekomsten har et stort nedbørsfelt og god hydraulisk kontakt med Driva.
Etter anmodning fra Meldal kommune har NGU vurdert forskjellige kalksteins- felter i kommunen, med tanke på et eventuelt uttak av jordbrukskalk. Undersøkelsene har vært utført i nært samarbeid med geolog Grammeltvedt i Orkla Industrier A/S. Etter innledende befaringer av forskjellige felter ble et kalksteinsfelt inne i Otladalen, Markusåsen, valgt ut for nærmere undersøkelser. Området ble kartlagt og systematisk overflateprøvetatt. Kalksteinen er mørk grå av farge og finkornet til tett.
På Grindalsmoen nord for tettstedet Elverum regnet man med å kunne ha en interessant grunnvannsressurs med infiltrasjon fra Glomma. Seismikken skulle bidra til å klargjøre forholdene på stedet. Det ble registrert løsmassemektigheter på opptil 30 m.
Det er tidligere foretatt omfattende blokkletinger (Oftedahl, NGU nr. 200), men det er tatt lite hensyn til isbevegelsen. Formålet med undersøkelsen var derfor å få bedre kjennskap til denne.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk, eventuelt også til vanning. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er grovkornet gneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er gneis.
Anvisning av borested for vannforsyning til bebyggelse ved Støa.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
To boliger og en saftfabrikk ønsket mer vann. Ble forsynt med vann fra en 82-meters dyp borebrønn. Forurenset bekk fra Grønmo fyllplass rant der beste mulighet for boring hadde vert. Ny boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket vann til husholdning og eventuelt til vanning av jorder. To boreplasser ble tatt ut. Bergart er grovkornet gneis.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut, men boring ansees som risiko- betont.
Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut.
Vannforsyning bolig, Søreide.
Plass for dypbrønnsboring ble anvist i steiltstående kvartsitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er granitt.
Anvisning av borested for vannforsyning til to husholdninger og hagevanning.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er sliregneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er sliregneis.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig og hytte.
Grunnvannsforsyning til bolig Redalen. Erstatningsbrønn pga. veiarbeid.
Vurdering av skade på borebrønn pga. vegsprengningsarbeid.
Ovarsiktsbefaring med sikte på fellesvannverk for 300 pe. Foreslått forundersøkelser ved Haugen ( 4184 65385 og på nordsiden av elva ). Akutt behov for vann til to gårder foreslås løst ved liggende rørbrønn ( masseskifte ) ved elva ( 4207 65392 ).
Anvisning av boresteder for vannforsyning til boligfelt, Vestmarka. Anbefalinger om sonderboringer på delta.
Like a complex geological jigsaw puzzle, pieces both big and small fit together to form the Norway we all know. NGU's geological knowledge - developed in close Collaboration with many others - will serve as a foundation for holostic decision-making needed for the betterment of society. The jigsaw pieces presented in this annual report will give you a partial glimpse of the total picture of Our work in 2018.
Et ca. 16 km2 stort område ble målt gravimetrisk til hjelp for kartlegging av serpentinittkropper ved Raudberg-Kvilesteinsvatnet. Målingene skulle i første rekke være til hjelp for påsetting av borhull. Gravimetrisk residualkart framstilt. Flere anomalidrag påvist, den største 2,5 mgal og ca. 1 km lang.

Pages