10 results
Rapporten viser en sammenstilling av data fra N-Trøndelag som finnes i Grusregisteret ved utgangen av 1984. Lokalisering, volum og arealbruksfordeling er angitt i tabellform for alle registrerte forekomster i hver kommune. I tillegg er det gitt en kort kommentar til byggeråstoffsituasjonen i den enkelte kommune. De totale sand- og grusreserver i Nord-Trøndelag er foreløpig beregnet til ca. 800 mill. m3.
En radiometrisk helikopteranomali øst for Skardvatnet er undersøkt. Den skyldes en radioaktiv rhyolittisk tuff som fins i et område på minst 10 km2. Bergarten viser en radioaktivitet på 500-800 i/s målt med Saphymo SRAT instrument.
Forundersøkelser i løsmasser for grunnvannsforsyning til ca. 200 p.e. har gitt negativt resultat. Videre undersøkelser av løsmassene frarådes. Kostnader ved fjellboringer til vannforsyningen bør vurderes mot kostnader ved et overflatevannverk.
Som en del av Miljøverndepartementets prosjekt "Samlet plan for forvaltning av vannressursene" har geologiske befaringer blitt utført i utvalgte vassdrag i Sør-Trøndelag. De innsamlede data er forsøk veiet mot foreliggende utbyggingsplaner i de enkelte vassdrag.
Boresteder i fjell for suppleringsvann til Innset- og Ulsberg vannverk er tatt ut. For Ulsberg vannverk synes sjaktebrønn i løsmasser å være beste løsning. Ved Merk er tatt ut boreplass til erstatning for forurensete gravde brønner. Ved Grindal frarådes ny boring i glimmerskifer etter mislykket boring til 170m. Boreplass er tatt ut i trondhjomit ca. 400 m fra det mislykkete borehullet.
Vannbehovet for ca. 200 p.e. kan vanskelig dekkes fra fjellborete brønner. Tre boreplasser er tatt ut i glimmerskifer og skifrig amfibolitt for å kunne dekke et prosjektert boligfelt på 25 hus. Boreplass i granodiorittisk gneis er tatt ut for å dekke en skole. Sonderboring har imidlertid gitt 6 m sand/grus over leire, og videre utprøving av dette området anbefales med tanke på felles-vannverk for hele området. Det gis prisramme for videre undersøkelser.
Prøvemateriale til denne kartleggingen består av aktive og uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 521 lokaliteter i Sør-Trøndelag fylke. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). Analyseresultatene presenteres som edb-tegnede kart i A4-format (målestokk ca. 1:1,97 mill). Alle data er lagret på magetbånd ved NGU.
Det er gitt en kortfattet framstilling av 1) prosjektets forhistorie og etablering, 2) datainnsamling, og 3) hovedresultater til nå. Rapporten konkluderer med at prosjektet bør fortsette, og gir forslag til planer framover. I vedlegg finnes ajourførte lister (pr. 84.07.01) over prosjektets rapporter, publikasjoner og foredrag.
Det ble tatt prøve av vannet i Orkla ved Forve bru 14.08. fordi vannet da var misfarget av et brungrått grums. Kjemisk sammensetning av det grumsete elve- vann 14.08. er sammenlignet med sammensetningen av normalt klart vann prøve- tatt 15.08. 84. Det grumsete elvevannet skiller seg ut fra normalvannet ved lavere pH, høyere ledningsevne, og høyere innhold av Al, Cu, Fe og Zn.
Rapporten beskriver karteristiske trekk ved de enkelte malmprovinser i fylket, samt et utvalg av de malmforekomster som enten er i drift eller har vært gjenstand for mer eller mindre aktiv prospektering. Det er videre foretatt en vurdering av de foreliggende geokjemiske data, mulige prospekteringsmetoder og malmpotensialet i Nord-Trøndelag. Programmets filosofi mht malmundersøkeler er summert opp i konklusjonen.