6 results
Formålet med målingene var det samme ved begge grubene. I første rekke skulle man klarlegge forholdene ved grubene, og dessuten undersøke om det skulle ligge hittil ukjente malmforekomster i områdene omkring grubene. Det ble ut- ført el.magn. målinger (Turam) på vanlig måte i stikningsnett. SKARGRUBEN. Det ble målt et 5,3 km2 stort område. Over gruben ble det ikke ob- servert indikasjoner, og det er derfor grunn til å anta at forekomsten er meget liten.
Undersøkelsene inngår i en serie forsøksmålinger ( Råna, Feragen, Ertelien, Høgåsen, Skjækerdalen) med det formål å undersøke geofysiske metoders an- vendbarhet for påvisning av nikkel- og kromforekomster. Feragen kromfelt er beskrevet av bergingeniør G. Engzelius (eksamenarbeide NTH 1940) og av dr. G. Richter (tysk, datert Oslo 1943). I en peridotitt- formasjon av omfang 5,3 x 3,2 km ligger en rekke skjerp og gruber hvor det vesentlig i forige århundre, har foregått drift på krom.
Det var stilt som oppgave å forsøke å påvise om det skulle gjenstå malm av betydning i eller i tilknytning til den gamle gruben. Videre skulle det under- søkes om det i nærliggende områder finnes hittil ukjente malmforekomster. Feltet er beskrevet av bergmester Aasgaard i NGU-publikasjon nr. 129. Etter at de geofysiske målingene ble satt i gang foretok student Steinar Skjeseth geologiske undersøkelser i selve grubeområdet og dets nærmeste omgivelser.
Det ble målt i følgende områder: 1. Vest for Gamle- og Nye Storwartz ned til setergrenda i Erlia (6,4 km2). 2. Nord for Nye Storwartz. 3. Syd for Gamle og Nye Storwartz og over Sommerhøgda (2,6 km2). 4. Mellom Gamle og Nye Storwartz. 5. Bly- og sinkmalmgangen ca. 250 meter øst for flotasjonsanlegget. Samt over skjerpene i området mellom Hestklætten og Sommerhøgda. Feltene 2, 4 og 5 ligger innenfor områder som tidligere er undersøkt (kfr. rapportene 14, 41 og 61).
Undersøkelsen hadde dobbelt formål: for det første å fastslå utstrekning av malmdannelsene i de gamle gruber og skjerp samt å påvise eventuelt ukjente malmer i området, for det andre å vinne erfaringer med hensyn på anlegg av eventuelle videre geofysiske undersøkelser i de øvrige deler av Mostadmarka grubefelt. I det undersøkte området ligger følgende gruber og skjerp: Flens- berg grube (Fe), Brandåsen grube (Py,Fe), Næverå grube (Fe), Heimberg grube (Fe). Det ble utført 500 per. el.magn. kond.