40 results
Overhalla kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rapporter, feltbefaring og enkelte sonderboringer med testpumpinger. Kommunen ønsket en vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning til Overhalla vannverk som forsyner nesten hele bebyggelsen i hoveddalføret. Grunnvannsmulighetene er vurdert i fire forskjellige områder langs eksister- ende ledningstrase.
Røyrvik kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rap- porter og feltbefaring. Det finnes i dag ikke fellesvannverk basert på grunn- vann, men grunnvann fra gravde brønner/kilder og borede fjellbrønner forsyner mange enkelthusstander. Kommunen har prioritert fem steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert.
På forespørsel fra arealplanavdelingen ved Nord-Trøndelag fylkeskommune har NGU undersøkt en løsmasseavsetning ved Salsnes i Fosnes kommune med tanke på deponering av fiskeavfall. De utførte geofysiske og geologiske undersøkelsene viser at grunnvannsstrømmen går fra det planlagte deponiet og sørover mot Salsvatnet.
Et geokjemisk studium er foretatt av endeledd tilknyttet mylonittiseringen av en granitt-protolitt tilhørende Bindalsbatolitten, like øst for Kongsmoen, Nord-Trøndelag.
Geofysiske data innsamlet fra helikopter over kartbladene Grong og Andor- sjøen er tolket. Tolkning av elektromagnetiske data har påvist flere interessante EM-anomalier, som representerer gode elektriske ledere i berg- grunnen. Disse ligger innenfor avgrensede områder. Ut fra det geologiske miljøet er det grunn til å tro at noen av disse representerer sulfidminer- aliseringer (områdene er avmerket på kartene). Tolkning av aeromagnetiske data og digitale høydedata er foretatt.
Mulighetene for grunnvannsforsyning er vurdert for i alt 107 forsyningssteder i fylkets 24 kommuner. Resultatene for hver av de vurderte kommunene er rapportert i egne GiN-rapporter. Alle kommunene er behandlet som A-kommuner, det vil si at vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale og feltbefaring.
Prøvelokalitetskart i målestokk 1:50.000 (M711-serien fra Statens Kartverk) som viser hvor det er prøvetatt bekkesedimenter innen Nord-Trøndelag og Fosen. Prøvene er samlet inn i tilknytning til den regionale geokjemiske kartlegging innenfor det samordnede geologiske undersøkelsesprogrammet for Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya.
Leksvik kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rap- porter, feltbefaring og sonderboringer med enkle testpumpinger i to av områdene. Kommunen har prioritert sju steder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Muligheten for grunnvannsforsyning til de priori- terte stedene klassifiseres i god, mulig og dårlig.
Rapporten inneholder tabeller over gjennomsnittsverdier for jordkjemiske parametre i humusprøver fra skogsjord i Nord-Trøndelag fylke. Prøvene er innsamlet under Landsskogtakseringens markarbeid i periodene 1960 og 1984, og analysene er utført ved Landbrukets analysesenter, Ås. Tabellene viser gjennomsnittsverdier for følgende parametre: pH, kation- byttekapasitet, basemetning, basiske kationer, utbyttbart magnesium, utbyttbart kalium, utbyttbart natrium, utbyttbart H+ og glødetap.
Rapporten gir en samlet oversikt over 7438 prøvelokaliteter hvor det i period- en 1983 til 1989 er samlet inn bekkesedimenter for kjemisk analyse. Under- søkelsen er et ledd i den regionale geokjemiske kartleggingen innenfor NGUs samordnede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya (Nord-Trøndelagsprogrammet). Prøvelokaliteter er stedfestet på kart i M711- serien fra Statens Kartverk i målestokk 1:50 000 (4 vedlegg) og koordinater er angitt i tabeller.
Prøvelokalitetskart i målestokk 1:50.000 (M711-serien fra Statens Kartverk) som viser hvor det er prøvetatt bekkesedimenter innen Nord-Trøndelag og Fosen. Prøvene er samlet inn i tilknytning til den regionale geokjemiske kartlegg- ingen innenfor det samordnede geologiske undersøkelsesprogrammet for Nord- Trøndelag og Fosenhalvøya.
Helikoptermålinger med full utstyrspakke (magnetisk, elektromagnetisk, radio- metrisk og VLF) er utført over sør-østlige del av kartblad 1723 I Overhalla. Målingene er et ledd i kartleggingen av resurspotensialet rundt Møre-Trøndelag forkastningssone. Totalt er det målt 780 profilkilometer med profilavstand 200 meter, hvilket utgjør ca. 150 kvadratkilometer. Flyhøyden er som vanlig 60 m.
Prøvelokalitetskart i målestokk 1:50.000 (M711-serien fra Statens Kartverk) som viser hvor det er prøvetatt bekkesedimenter innen Nord-Trøndelag og Fosen. Prøvene er samlet inn i tilknytning til den regionale geokjemiske kartlegg- ingen innenfor det samordnede geologiske undersøkelsesprogrammet for Nord- Trøndelag og Fosenhalvøya.
Rapporten er en guide til Trøndelagsdelen av en forskerekskursjon arrangert av Kvartargeologiska Institutionen ved Stockholms Universitet. Ekskursjonen går gjennom Verdal, Skaudalen, Rissa, Trondheim, Gauldalen og Røros. Rapporten inneholder en kort sammenfatning av kvartærgeologien og beskrivelse av 24 ekskursjonslokaliteter.
Steinkjer kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen av grunn- vannsmulighetene er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rapporter, feltbefaring og sonderboringer med enkle prøvepumpinger på sju løsavsetninger. Kommunen har prioritert sju steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert.
Ut fra sonderboringer og enkle testpumpinger med prUt fra sonderboringer og enkle testpumpinger med prøvetaking, er det gitt en vurdering av mulighetene for grunnvannsuttak fra løsavsetninger. Utvelgelsen av de undersøkte avsetningene er gjort på bakgrunn av kartleggingen i forbindelse med programmet "Grunnvann i Norge" og i samråd med de enkelte kommuner.
Prøver av jord (C-horisont morene/forvitringsjord) tatt i rutenett 500x1000 m fra |554 lokaliteter i Meråkerfeltet er analysert for innhold av HNO3-løse- lig Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Ti, Ag, B, Ba, Be, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, La, Li, Mo, Ni, Pb, Sc, Sr, V, Zn, og Zr. Prøvetakingen er gjort innen Meråker kommune som er sammenfallende med samtidige helikoptermålinger for EM og radiometri.
Petrology and metallogeny associated with the Tryvann Granite Complex, Oslo Region.Odd NilsenSide(r): 1-18Last ned &n
Namdalseid kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rapporter og feltbefaring. Fra kommunen ble det ønsket en vurdering av mulighetene for reservevannforsyning basert på grunnvann for Namdalseid vannverk, som forsyner nesten hele bebyggelsen fra Sjøåsen i nord til kommunegrensa mot Steinkjer i sør. Strekningen er delt i et nordre og et søndre område.
Result of a helicopter geophysical survey in the Meråker area have been inter- preted with the goal of locating mineralization. A comparison of geophysical data over known mines and showings has determined that mineralization is correlated with 70 ppm or greater EM anomalies in the high frequency channel. Associated magnetic anomalies are either weak (under 25 nT) or non-exists. Results indicate that two zones are favourable for mineralization.
Høylandet kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen av grunn- vannsmulighetene er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rapporter, feltbefaring og sonderboringer på to løsavsetninger. Midtre Høylandet kom. vassverk tok i 1989 i bruk en ny vannkilde basert på grunnvann fra fjellbrønner. Tre fjellbrønner gir til- sammen over 6 l/s med grunnvann av meget høy kvalitet. De andre vassverka i kommunen er basert på overflatevann.
Flatanger kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rapporter, feltbefaring og en sonderboring. Kommunen har prioritert fire steder hvor mulighetene for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte stedene klassifiseres i god, mulig og dårlig. Klassifiseringen gjøres i henhold til det oppgitte vann. behovet for hvert forsyningssted.
Inderøy kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring. Kommunen har priori- tert to steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Mulig- heten for grunnvannsforsyning til de prioriterte stedene klassifiseres i god, mulig og dårlig. Klassifiseringen gjøres i henhold til det oppgitte vann- behovet for hvert forsyningssted.
Mosvik kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rapporter og feltbefaring. Kommunen har prioritert to steder hvor mulig- heter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Muligheten for grunnvanns- forsyning til de prioriterte stedene klassifiseres god, mulig og dårlig. Klassifiseringen gjøres i henhold til det oppgitte vannbehovet for hvert forsyningssted.
Groundwater contribution to a mountain stream channel, Hedmark, NorwaySylvi Haldorsen, Jens-Olaf Englund, Per Jørgensen, Lars A.
Bakgrunn for undersøkelsene er anomale innhold av Nb, Y, W, Zr, Mo, Pb, og Zn i bekkesedimenter nord for Gjevsjøen og høy radiometrisk totalstråling målt fra helikopter over Dalvassklumpen i Lurudalen. Feltarbeidet ble utført over en to-ukers periode og besto i geologisk kartlegging, scintillometermål- inger og innsamling av 131 bergartsprøver.
Meråker kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rap- porter og feltbefaring. Kommunen har prioritert fire steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Muligheten for grunnvannsforsyning til de prioriterte stedene klassifiseres i god, mulig og dårlig. Klassifi- seringen gjøres i henhold til det oppgitte vannbehovet for hvert forsynings- sted.
Prøvelokalitetskart i målestokk 1:50.000 (M711-serien fra Statens Kartverk) som viser hvor det er prøvetatt bekkesedimenter innen Nord-Trøndelag og Fosen. Prøvene er samlet inn i tilknytning til den regionale geokjemiske kartlegging innenfor det samordnede geologiske undersøkelsesprogrammet for Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya.
NGU har prøvetatt og vurdert grunnvannskjemien i de to brønnene ved Lia vassverk i Jøssund. Det ble tidligere påstått at den eldre brønnen gir god vannkvalitet, og den nyere gir dårligere vann med bakterieproblemer. NGUs vurdering har kun dokumentert mindre forskjeller i kjemisk vannkvalitet. Begge brønner gir vann som ikke tilfredstiller offentlige normer når det gjelder pH, alkalitet, kalsium (for lave) jern, fargetall og turbiditet (for høye).
Under kartlegging av berggrunnen på kartblad Nordli 1923 IV ble det sommeren 1991 funnet en forekomst av thulitt i den nordlige delen av austre Brannsfjellet. Ca. 400 kg prøvemateriale ble hentet i mai 1992. Det ble da benyttet snøscooter. Bergarten er blitt mikroskopert og sagede skiver 25x15 cm er blitt slipt og polert.
Namsskogan kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen av grunn- vannsmulighetene er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rapporter og feltbefaring. Nesten 90 % av innbyggerne i kommunen forsynes med grunnvann. Det er i det siste tiåret bygd flere fellesvannverk basert på grunnvannsuttak både fra løsmasser og fjell, og i tillegg forsynes flere enkelthus med grunnvann fra fjellbrønner.
Rapportsammendraget er blitt hentet ut av NGUs Referansearkiv. Alle rapportene, utgitt 1984 - 1991, er utført for: Samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen. Rapportsammendragene er i denne rapporten redigert slik at man får oversikt over hvilke rapporter som refererer seg til de enkelte kommuner, mens i NGU-rapport nr. 92.150 er rapportsammendragene ordnet etter tema. Denne rapporten + NGU-rapport nr.
Rapportsammendraget er blitt hentet ut av NGUs Referansearkiv. Alle rapportene, utgitt 1984-1991, er utført for: Samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen. Rapportsammendragene er i denne rapporten redigert slik at man får oversikt over hvilke tema som er blitt behandlet i de enkelte rapportene, men i NGU-rapport 92.149 er rapportsammendragene ordnet slik at man får oversikt over hvilke rapporter som refererer seg til de enkelte kommuner.
Den gravimetriske undersøkelsen er avgrenset til de nedre ca. 10 km av Stjør- dalen, dvs. fra fjorden og opp mot Hegra. Målingene omfatter 408 observa- sjonspunkter, hvorav 328 er fordelt langs 7 profiler på tvers av dalen. Bougueranomalier er beregnet og framstilt som farge/kotekart. Det er utført modellberegninger av løsmassemektighet og fjelloverflatens forløp langs profilene.
Grong kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen av grunnvanns- mulighetene er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennom- gang av tilgjengelige rapporter, feltbefaring og tre sonderboringer. Når det nye grunnvannsanlegget ved Farstøa settes i drift vil over 80 % av innbyggerne i kommunen forsynes med grunnvann.
Rapporten beskriver og sammenstiller borkjernedata fra 1977 og 1986 fra Dalbekken skiferbrudd. Det beskrives 5 hull fra 1977 og 7 hull fra 1986. Kjernematerialet fra 1977 er nå lagret på NGUs lager, Løkken, mens bor- kjernene fra 1986 er lagret i Liskifer A/S lokaler på Jule. Med forbehold om brukbar kløvbarhet så synes det som om det beste området for en evt. utvidelse av dagens brudd ligger langs veien NV over fra kontorbrakka.
Til NGUs laboratorium ble det sendt et utvalg på ialt 120 prøver fra 6 gruver i Norge. Prøvene skal testes med forskjellige syreangrep. Bakgrunnen for undersøkelsene er å få kunnskap om framtidig oppløsning (forvitring) av mineraler og sidebergarter fra gruvene. I dette forprosjektet er det gjort endel forsøk med prøvene merket JA 05 og JA 10 for å komme fram til en prosedyre som kan gi maksimale opplysninger. Vår konklusjon er som følger: Måling av pH i vannuttrekket. Innvekt 1g substans.
Helikoptermålinger med full utstyrspakke (magnetisk, radiometrisk, VLF og elektromagnetisk) er utført over nordvestlige del av kartblad 1823 III Snåsa. Målingene var et ledd i kartleggingen av ressurspotensialet rundt Møre-Trønde- lag forkastningssone. Totalt er det målt 910 profilkm med profilavstand 200, hvilket utgjør ca. 180 kvadratkilometer. Flyhøyde var som vanlig 60 m.
Rapporten omhandler NGUs 5 (av i alt ca. 30) forslag til informasjonsplakater for en natur- og kultursti i Hegstadmarka like øst for Stiklestad. Arbeidstitlene er: A: Gammel fjordbunn. Landhevning (hovedplakat) B: Kilde (oppkomme). Grunnvann i jord C. Bjønndalen. Ravine/bekkedal D: Verdalsraset i 1893 E: Strandlinjer Målgrupper er både turisme/reiseliv (via Stiklestad Nasjonale Kulturhus og skoler/undervisning.
Helikoptermålinger med full utstyrspakke (magnetisk, radiometrisk, VLF og elektromagnetisk) er utført over hele kartblad 1723 II Snåsavatnet. Profil- avstand var 200 meter og flyhøyde 60 m. Målingene var et ledd i kartleggingen av ressurspotensialet rundt Møre-Trøndelag forkastningssone. Vedlagt rapporten foreligger nedfotograferte fargekart av magnetisk totalfelt, VLF, EM Resisti- vitet (4551 Hz Coaxial) og total gammastråling. Kart i målestokk 1:50 000 og 1:20 000 kan bestilles fra NGU.