9 results
I forbindelse med Midsund kommunes undersøkelser av muligheter for grunnvanns-forsyning til Sør-Heggdal og Orset har NGU utført VLF-målinger over et mindre område ved Orset på Otterøya. Målingene indikerte tre tilnærmet øst-vestgående sprekkesoner og en sone med en tilnærmet nord-sørlig retning. De øst-vest-gående sonene har gitt de sterkeste VLF-anomaliene og er vurdert til å ha det største potensialet med tanke på vannuttak. Det er anbefalt fire borplasseringer i prioritert rekkefølge.
I forbindelse med Herøy kommunes undersøkelser av muligheten for grunnvanns-forsyning på Nerlandsøy har NGU utført VLF-målinger over et område ved Kvalsund. Målingene har indikert fire sprekkesoner innenfor det undersøkte området. Det er anbefalt fem borplasseringer.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Groundwater contribution to a mountain stream channel, Hedmark, NorwaySylvi Haldorsen, Jens-Olaf Englund, Per Jørgensen, Lars A.
Undersøkelser og prøvepumpinger er gjennomført på Sjølandsøra i løpet av 1990 - 1992 i området oppstrøms Vyr-anlegget. Resultatene viste så gode forhold for uttak av grunnvann fra løsmasser at et nytt rørbrønnanlegg ble etablert. Brønnanlegget er basert på skråbrønner, og er satt i drift som ny forsyningskilde i uke 15, 1992.
Det er påvist utfelling av A1-oksider og -hydroksider på mose i forgiftningsfelter i 600 - 700 m.o.h. i Nesset kommune, Møre og Romsdal. Konsentrasjonen av A1 i grunnvannet er avhengig av pH. Kildevann som slår ut øverst i feltene er overmettet med hensyn på diaspor, bøhmitt og gibbsitt. Det er sannsynlig at det kun er vintervann som bidrar til dannelse av det grålige A1-holdige belegget som særpreger forgiftningsfeltene.
Det er foretatt bakteriologisk undersøkelse av salt grunnvann. Total-antall bakterier ved direktetelling i fluorescens-mikroskop (DAPI-farging) var i størrelsesorden 300.000/ml. Bakterier innen genus Vibrio ble valgt som indikator for mulig forekomst av fiskepatogene mikroorganismer. Vibrio-bakterier er dominerende i det marine miljø, både i vannet, i sedimenter og i fiskens tarmflora. Innen denne bakterieslekten finner en også to utbredte fiskepatogene bakterier; V. anguillarum og V.
Beskrivelsen finnes på kartet.