3 results
I 1962 ble det utført geofysiske målinger ved Skåleseter Skjerp og ved Høg- berget Skjerp (NGU Rapport nr. 370). Sist nevnte Skjerp ligger ca. 2,5 km nordvest for først nevnte. Området som nå er undersøkt ligger i fortsettelsen mot nordvest av feltet ved Skåleseter Skjerp. Feltet ved Høgberget er målt på nytt. De nye målingene omfatter et areal på ca.
På oppdrag fra Elkem A/S ble det samlet inn bekkesedimenter fra et ca. 20 km2 stort område i Malsådalen, Verdal. Prøvene ble analysert på syreløselig kobber, sink, bly og nikkel. 2 bekker viste høyere kobber og sink-innhold enn de øvrige bekker.
Brev: 1936/70G Vannforsyningen til gården anbefales løst ved fjellboring i grønnstein nord for grønnskiferen. Bergarten er her utviklet slik at det er håp om betydelige mengder vann til borebrønn.