39 results
Under 1. verdenskrig ble det foretatt prøvedrift på apatitt i denne fore- komsten. Driften har vært ubetydelig. Innslaget er idag vanskelig tilgjeng- elig p.g.a. rasfare. De innsamlete prøver er fra berghallen og fra sidene på innslaget. På det innsamlede materialet er det utført kjemiske og spektro- grafiske analyser. Apatitt forekommer i opptil 1-2 cm store individer, er delvis oppbrutt og gjennomsatt av kalkspat, dels ligger det inneslutninger av kalkspat i apatitten.
Rekognoserende undersøkelser av en rekke kalk/dolomitt og kvartsittfelter i Gildeskål kommune er blitt utført. I alt er det undersøkt 6 kalkstein/dolo- mittfelter og 4 kvartsittfelter. Når det gjelder kalk/dolomittfeltene er kvaliteten for dårlig til at de kan tenkes utnyttet økonomisk. En detaljert undersøkelse av kvartsittdraget mellom Kyllingvann og Opsal anbefales.
Anvisning av borested i fjell for vannforsyning til vannverk for Kana.
It has been possible with the aid of whole rock geochemistry to make a start at understanding the Caledonian volcanic belts in Norway, so that we can now progress beyond the stage of considering them under all-inclusive terms such as "greenstone", "basic volcanics" and other generalizations and begin to think in terms of specific magmatic types, e.g. island arc tholeiites, island arc calc-alkaline suites, ocean floor type lavas, etc..
Beskriver undersøkelsene i forbindelse med en mulig framtidig grunnvannsforsyning fra løsavsetningene på Kilemoen. Vannverket skal dekke Ringerikes behov.
Opptakten til befaringen var et TV-program hvor representanter fra Tysfjord kommune trakk fram to forekomster i Indre Tysfjord hvor det muligens fan- tes kalkstein av en slik kvalitet at den kunne brukes som tilskudd til en eventuell utvidelse av sementproduksjonen i Kjøpsvik. 1) Klubben; analyseresultatene viser at "kalksteinen" er av meget dårlig kvalitet. En økonomisk utnyttelse synes helt utelukket.
Vurdering av grunnvannets bevegelsesretning og om uttak av masse i Herremoen vil forurense grunnvannet.
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 150 l/min. Meget gode forhold for grunnvannsuttak. Prøvespissen kan tjene som produksjonsbrønn inntil videre.
Kartlegging av grunnvannsforholdene ved Kongsvinger Vannverk. Forslag til klausulområder.
Til hjel for planlegging av vannverk basert på grunnvann ønsket oppdragsgiver å få målt et seismisk profil over nordenden av Kilemoen. Løsmassetykkelser, grunnvannspeil og lydhastigheter var av interesse. Vanlig seismisk refraksjonsutstyr ble brukt. Resultatene blir gitt i opptegnde profilsnitt.
Vernehjemmet forsynes med vann fra 2 borebrønner, men det ønskes mer vann. Sted for boring i fjell ble tatt ut.
På Grindalsmoen nord for tettstedet Elverum regnet man med å kunne ha en interessant grunnvannsressurs med infiltrasjon fra Glomma. Seismikken skulle bidra til å klargjøre forholdene på stedet. Det ble registrert løsmassemektigheter på opptil 30 m.
Muligheten for økt grunnvannsforsyning ble vurdert for 3 steder i kommunen. Steder for boring i fjell ble tatt ut.
Malmforekomsten i Lergruvbakken er undersøkt ved en rekke vertikale borhull fra dagen. Oppgaven ved foreliggende undersøkelse var å bistå oppdragsgiver med å finne igjen ett av disse - nr. 145 - i gruben. Hullet skal benyttes for nedføring av høyspenst strøm til gruben. Hullet er 146 meter dypt og er avsluttet 6-7 meter under malmsonen/grubenivået. Målingene foregikk i gruben med vanlige Turaminstrumenter. Det ble ført 500 per.
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov 600 - 1000 l/min. gode muligheter ved prøvepunktet, anbefalt 7" vertikalt neddrevet rørbrønn til 12 m.'s dyp og magasinanalyse.