8 results
For hele området som omfattes av MINN-prosjektet fantes det på lager prøver av mineraljord (morene) som opprinnelig ble samlet inn gjennom første halvdel av 1980-årene, med en gjennomsnittlig prøvetakingstetthet på 1/50 km2 gjennom prosjektene Nordkalotten og Nordland-Troms geokjemi. Disse prøvene har vært lagret på NGU i 25-30 år.
Rapporten oppsummerer feltarbeid og analyser fra kartlegging av ustabile fjellsider i Troms høsten 2010 under prosjekt ROS Fjellskred i Troms. Av 103 potensielt ustabile fjellsider ble 17 fjellsider besøkt eller rekognosert av geologer i 2010. Av disse var 12 ikke tidligere besøkt av geologer. Videre ble 12 fjellsider innmålt med differensiel GPS (dGPS) og 7 fjellsider ble skannet med bakkebasert laser (lidar).
Evenesområdet og deler av Ballangen inneholder forekomster av kalsiumkarbonat som kan tenkes å kunne bli attraktive som råvare for produksjon av høyverdige karbonatprodukter. Viktige faktorer i denne sammenheng er lavt innhold av karbonatbundet jern og mangan, fortrinnsvis under 250 ppm Fe+Mn; tilsvarende ønskes lavt innhold av magnesium, fortrinnsvis under 1 % MgO. I tillegg er det nødvendig at mineralogien er slik at det faktisk kan la seg gjøre å produsere høyverdige produkter.
For the whole area covered by the MINN project there exist collections of mineral soil (till) samples that were originally collected during the early to mid 1980s at an average density of 1 site/50 km2 for the Nordkalott and Nordland-Troms projects. These samples were stored at NGU for 25-30 years. It was decided that it would be justified to retrieve remaining material from the sample store and test what kind of results can be found when re-analysing these samples using modern techniques.
Store deler av de østlige og sentrale deler av Rolla består av en vekslende serie med karbonater og glimmerskifer/gneis, og hvor visse nivå i karbonatserien inneholder kalkspatmarmor som kan tenkes å være egnet for industriell anvendelse. Den aktuelle kalkspatmarmoren er hvit, grovkornet og med lite inneslutninger av andre mineraler i karbonat, og innhold av karbonatbundet (gitterbundet) jern og mangan er lavt.
Det er utført logging av borkjerner fra NDRs boring ved Tillermoen i Målselv i 2010. En kort faktabakgrunn for arbeidene med kleberstein ved Tillermoen er gitt. Logg og foto av borkjerner er med i rapporten. Klebersteinen er en grå-grønn kloritt og talkførende kleberstein med noe magnesitt, oksyd og amfibol. Den varierer i feltet i massivitet og kornstørrelse, men kan lokalt i volum som NDR er interessert i, være homogen nok. Rapporten er en støtte for NDRs vurdering av klebersteinen i feltet.