2 results
Ved målingene som GM i 1945 foretok i området Kongens gr. - Mugg-gruben ble det ved sydenden av Store Fjellsjø påvist en flattliggende leder som delvis ligger under sjøen (kfr. GM rapport nr. 42). Ved boringer på østsiden av sjøen ble det konstatert at den indikerte leder består av kobberkis og sinkholdig svovelkis - magnetkis og ligger 30 - 70 meter under dagen. Oppgaven ved foreliggende undersøkelse var i første rekke å få klarlagt malmforekomstens utstrekning under Store Fjellsjø.
Undersøkelsene foregikk for det meste som rekoprosering. Skjerpene (A) ble undersøkt ved el.magn.kond.målinger (Turam). Det var ikke på forhånd angitt noen definitiv avgrensning av områdene som skulle måles. Ved kryssring- målingene omkring Skjerpene (A) ble det stort sett målt områder av begrenset utstrekning. Ved Turammålingene derimot ble det målt ganske store områder - felt B er ca. 24 km2 og felt C 5-6 km2 i utstrekning.