9 results
This report describes results from structural investigations undertaken in Pasvik in l996. The Early Proterozoic rocks of the Pasvik (Petsamo) and Kobbefoss Groups, and Archaean gneisses were deformed during three ductile to semiductile stages, designated D1, D2 and D3. Typical structures such as foliation, cleavage, lineations and folds support the structural sub- division, and place constraints on the structural position of the Gjedde Lake gold occurrence.
From Archaean to Proterozoic on Hardangervidda, south NorwayAnne Birkeland, Ellen M.O. Sigmond, Martin J.
I forbindelse med undersøkelser av muligheter for uttak av grunnvann er det utført georadar og refraksjonsseismiske målinger i to områder langs Båtsfjorddalen. I det nordlige området er det ved refraksjonsseismiske målinger indikert en dyprenne (>12m dyp) i fjell som kan utgjøre et dreneringsløp for grunnvann. I en sone over dyprenna er penetrasjonsdypet for georadar større enn ellers i området enn ellers i området og bør undersøkes nærmere.
GPR measurements have been carried out across presumed postglacial faults at Kåfjord, Troms and Fidnajohka,Finnmark,Norway. The purpose of the measurements was to map the subsurface extension of the faults, and to clarify whether the Nordmannsvik fault (Kåfjord) is a gravitational fault or a true tectonic, postglacial fault.
Forekomstene av skifer i Alta ble kartlagt i 1995 og 1996.
Bedrock geology of the Altevatn-Måskanvarri area, Indre Troms, northern Scandinavian Caledonides.Lars Kristian StølenPage(s): 5-23
"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell " er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i vannverk og hos private brønneiere og utfylling av prøvetakingsskjema.