24 results
Hydrogeologi inngår i studieprogrammene «Tekniske geofag» (Sivilingeniør) og «Geologi (Realfag)» (Bachelor/Master) ved Institutt for geovitenskap og petroleum.
Geotekniske rapporter og vedlegg til prosjektområder (GU) og borehull i NADAG kan fritt lastes ned som .pdf-filer eller lignende.

Tjenesten viser kalkinnhold i berggrunn gjennom fordeling av ulike bergarter langs økoklinen kalkinnhold (KA), samt ultramafiske bergarter som er svært jern-magnesiumrike bergarter som er dannet dypt nede i jordskorpa eller i mantelen.
Data er utledet fra harmonisert berggrunn 1:250.000 (N250)

Her kan du bestille våre trykte kart.
Stortingsmelding 15, av 30. mars 2012, understreker blant annet viktigheten av at informasjon fra grunnundersøkelser gjøres allment tilgjengelig.
Hydrogeologi inngår i studieretningen Naturgeografi som er en spesialisering innenfor studieprogrammet i «Geografi» ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen.
NGU presenterer nye resultater for kjemisk analyse av mineraljord fra 462 lokaliteter i den sørlige delen av Trøndelag.
Selve databasen NADAG kan man kalle NADAG Geoteknikk. Databasemodellen er basert på en datastruktur beskrevet i SOSI-standardene for Geovitenskapelige undersøkelser og Geotekniske undersøkelser.

Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) viser borehull (punkter) hvor grunnundersøkelser er utført. NADAG inneholder i dag data fra utførte geotekniske undersøkelser (geotekniske boringer), og har en visningstjeneste for disse. Tjenestene som NADAG tilbyr er gratis. Der rådata eller rapporter finnes linket opp mot undersøkelsespunkt, kan dette lastes ned vederlagsfritt. Det er varierende mengde informasjon tilhørende hvert datapunkt, dette avhenger blant annet av formatet data er overlevert på. Det er ikke gjort forsøk på å rette eventuelle feil i selve datasettene. NADAG og bidragsytere er ikke ansvarlig for den enkeltes bruk av datasettene. Ved bruk av data skal det refereres til rapport/dataeier.     

Her finner du kilder til informasjon for verdivurdering av geologisk mangfold.
Geostedsverdi baserer seg på flere verdier bygget på ulike ekspertvurderinger. Det er en lang tradisjon for dette innen klassisk naturvern både nasjonalt og internasjonalt.
Verdisetting for en geotop og et geosted er oppsummert i verditabellen som to verdier. Verditabellen er en syntese av trinnene beskrevet for geotop og geosted.
Her er begrep knyttet opp mot kriterier for verdisetting av geosteder og geotoper. Nyansene og overlappen mellom tolkning og forståelse av verdibegrepene gjør det utfordrende å håndtere dem helt entydig.
For at gjenbruk av grunnundersøkelsesdata skal bli mest mulig effektiv og til nytte for samfunnet, bør alle dataeiere levere data til NGU.
Rundt 500 deltakere var med på det heldigitale og gratis arrangementet NGU-dagen 2021. NGU-dagen 2021 handlet om "Smart bruk av geologi i samfunnet".
Både sjeldne og vanlige geotoper kan være truet. De kan være rødlistet, og noen av dem er prioriterte naturtyper. Slike lokaliteter kan verdivurderes. 
Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) skal sikre deling og gjenbruk av samfunnsviktige data fra grunnundersøkelser i Norge.
På denne siden finner du VR-stier som vi har laget. Du går stien virituelt ved å følge piler. Du kan snu deg rundt 360 grader i hvert bilde og klikke på infosymbolet for å lese mer om det du ser.
På denne siden finner du VR-stier som vi har laget. Du går stien virituelt ved å følge piler. Du kan snu deg rundt 360 grader i hvert bilde og klikke på infosymbolet for å lese mer om det du ser.
På denne siden finner du beskrivelser av hva NGUs kartinnsyn kan brukes til og brukerveiledninger i hvordan de fungerer.
På denne siden kan du lære mer om hvordan du går fram for å vurdere geologisk mangfold i arealplanlegging og i en konsekvensutredningsprosess.
Her legger vi ut nyheter om og fra NADAG.
Visste du at vi et stein kvar dag? NGU-forskarane Tine L. Angvik og Guri Venvik deltok på "Forskingssprinten" 16.-18. september 2020. Her fekk skular i Trondheim og nabokommunane vitjing av ein forskar for å lære om hjernen vår.
På denne samlesiden finner du alle nyhetssaker eller nettsider vi har referert til på Instagram. Datoene nedover på siden er da innlegget ble lagt ut på Instagram.