4 results
Etter henvendelse fra Lars Olav Tjessem ble det foretatt befaring med oppfølgende boringer på tre grusforekomster i Gjesdal kommune. Boringene ble utført med en Borros borerigg og omfattet både sondering og prøvetaking. Resultatene indikerer at ingen av de undersøkte forekomster er direkte anvendbare som tilslag i veg- eller betongsammenheng.
Rapporten omhandler forslag til grunnvannsforsyning til tettstedene Forsand-Helle/Mæle og Meling i Forsand kommune. Forslagene innebærer overflatevann - vann fra sand-grusavsetninger - bekkeinfiltrasjon og kombinasjoner.
Caledonian structural geology and tectonics of East Hinnøy, North Norway.John M. BartleyPage(s): 1-24The gravity field of the Norwegian sector of the North Sea.J. Hospers, E.G.
Det er tatt ut boreplasser for å skaffe grunnvannsforsyning til nye og eksisterende boligfelt på øyer i Finnøy kommune. Vannbehovene er små, og de fleste steder vil en trolig kunne skaffe nok vann.