15 results
Jordprøver ble samlet inn fra et 103 km2 stort område med 1 prøve pr.km2 i UTM-nettets krysningspunkt. Bekkesedimenter ble tatt med en tetthet på 1 prøve pr. km2 fra bekker med sammenlignbar vannføring og dreningsfelt. Prøve- stedene ble markert på kart i målestokk 1:50.000 og koordinatfestet i UTM- nettet. Jordprøvene og sedimentene ble siktet til -0.18 mm og analysert på HNO3-løselige elementer. Analyseresultatene presenteres som tabeller og EDB-tegnede kart med frekvensfordelinger.
I forbindelse med undersøkelser av Statens bergrettigheter er det foretatt en befaring av Lilleglupen kromittforekomst vest for Grøvudalen i Sunndal. Forekomsten består av uregelmessige kromittimpregnasjoner og opptil 1 m lange stokker og slirer av massiv kromittmalm tilknyttet en ca. 200 x 4 - 500 m stor talk- og magnesittholdig ultramafittlinse (serpentinisert dunitt). Kromittmalmen er uten økonomisk interesse.
Målingene var et ledd i kvartærgeologisk kartlegging. Det er ikke utarbeidet noen fullstendig rapport. Vedrørende målingene på Sunndalsøra foreligger et notat datert 29.12.82, samt en planskisse. Planskissen viser at det ble målt 2 profiler i kryss av samlet lengde 2000 meter. Målingene på Ålvundeid fremgår av en plansje som omfatter planskisse og et vanlig grunnprofil.
I forbindelse med utarbeiding av rammeplan for vassforsyning til Hareid og Ulstein kommuner, er det foretatt oversiktsbefaring på Hareidlandet. Antatt behov 2 600 l/min. mot utjevningsmagasin. Området gir alt overveiende små muligheter m.h.p. større grunnvannsuttak fra rørbrønner i løsmasser. Inter- essant lokalitet for dypsnittundersøkelser er Nensetelvas delta ut i Snips- øyrvatn. Området mellom Snipsøyrvatn og Hareid kan også sonderes. Under- søkelsesomfang er foreslått.
Det er tatt ut 2 boreplasser for grunnvannsforsyning til 4 bolighus som har mistet sin vanntilførsel pga. utbedringer av kraftstasjonens turbinrør.
Boreplass tatt ut i fjell for vannforsyning til ca. 20 boliger og barneskole.
4 øyer i Sandøy kommune er undersøkt med tanke på å utnytte grunnvannet på stedet til vannforsyning. Nedbørsområdene er små, og tilstrekkelig uttak vil derfor ikke være mulig der uttaket er stort. Prøveboringer er foreslått på Orten, Sandøy og Ona/Husøy. På Finnøy vil det neppe være mulig å ta ut grunnvann i akseptable mengder.
Vannbehovet på Magerøy er lite, og selv om nedbørsområdet er lite og boringene må ansettes i begrenset avstand fra havet, vil det sannsynligvis være mulig å ta ut tilstrekkelig vann. Prøveboringer er foreslått.
Revurdering av brønnskadesak som følge av nye opplysninger.
Som en del av Miljøverndepartementets prosjekt "Samlet plan for forvaltning av vannressursene" har geologiske befaringer blitt utført i utvalgte vassdrag i Møre og Romsdal. De innsamlete data er forsøkt veiet mot foreliggende utbyggingsplaner i de enkelte vassdrag.
Rapporten beskriver resultatet av sjaktgraving i en sand- og grusforekomst ved Mulvik i Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Kvartærgeologisk kartlegging innenfor kartblad 14204 Stangvik M 1:50 000 viser at forekomsten er en av de største ubebygde sand og grusforekomstene i området. Det konkluderes med at detaljundersøkelser er nødvendige for å få opplysninger om hele forekomstens utbredelse, mektighet og materialsammensetning.
Undersøkelsen er utført i forbindelse med løsmassekartlegging i Valldalen. To seismiske profiler med lengder 330 m 640 m er målt i kryss over sand- og grus- avsetningen like nord for Sylte sentrum. Målingene viser at fjellsiden som avgrenser mot øst, går steilt ned under av- setningen, men flater ut vestover. Under den vestlige delen av avsetningen er fjellet mer enn 40 m under havnivå og løsmassetykkelsen fra den øvre terasse- flaten er mer enn 120 m.
Beskrivelsen finnes på kartet.