125 results
Etter mislykket boring i fjell anbefales ny(e) boring(er) på nærmere anvist sted.
NGU har etter oppdrag fra Finnmark Jordsalgskontor foretatt en analyse av hvilke muligheter det er for å finne sand- og grusforekomster i Altaområdet som erstatning for sandfallet på Elvebakken. Den primære hensikten var å innringe det el. de områdene som har de beste tekniske egenskapene og de forekomstene som ligger i området med henblikk på en fornuftig totalutnyttelse.
Brev: 1431/72G Englandssskogen-området blir vurdert med tanke på å kunne være et mulig framtidig uttakssted for grunnvann til Alta, og forslag ble gitt om midlertidig vern av det inntil grunnundersøkelser blir gjort.
Brev 2661/72G 3-6 boliger har behov for hølyst 500 l/t, som anbefales skaffet ved boring i fjell på anvist sted.
Brev: 380/72G Prekær drikkevannssituasjon for 300 personer anbefales forsøksvis løst ved boring i fjell. 5 boreplasser anvist. Forholdene er ikke spesielt gunstige.
Brev: 767/72G Slamholdig vann fra borebrønn i fjell inneholder leire og jern. Det anbefales enkle prøver med vannet for å bringe nærmere på det rene dets egenskaper, dessuten råd om videre framgangsmåte.
Brev: 1793/72G Boring i fjell frarådes. Vannbehovet anbefales dekket ved bruk av sisterne.
Brev: 1794/72G Skråboring 60o retning N80 mot Ø anbefales fra anvist sted for å dekke vannbehovet til noen boliger.
Brev: 2662/72G Opp til 2500 l/t vann inkludert hagevatning er vannbehovet. Det er usikkert om dette lar seg skaffe ved boring i fjell innenfor rimelig nærhet i den massive granitten. Et borested ble anvist.
Brev: 3860/72G 14-18 husstander trenger opp til 1200 l/t. Dette anbefales skaffet ved bore- brønner i fjell, etter eliminering av utslipp fra silo. Skråboring(er) 60o mot NØ.
A/S Norske Shell har et oljetankanlegg på Skjelnan ved Tromsø. Det arbeides med prosjektering av ny kai for anlegget. I den anledning ble NGU engasjert til å gjøre seismiske refraksjonsmålinger langs 4 profiler i området. Seismogrammene ble gode, og de har gitt grunnlag for tolkninger som synes å være entydige.
Rapporten oppsummerer hovedresultater etter måling av selvpotensialer i 12 borhull, og redokspotensialer, pH, ledningsevne og temperatur i 150 vannprøver hentet opp fra borhullene. Rapporten konkluderer med at det bør søkes om forskningsmidler til fortsatte målinger og en prosjektsøknad er vedlagt rapportene.
Målingene gjaldt prosjektering av fremtidig vannforsyning til Årdal kommune. Det ble målt løsmassemektigheter opp til ca. 80 m.
Anvisning av boreplasser for grunnvannsforsyning til hyttefelt.
Som et ledd i en grunnundersøkelse i Rauma Kommune med henblikk på uttak av grunnvann ble det utført i alt 14 elektriske vertikalsonderinger, hvorav 11 i deltaområdet ved elven Raumas nedre del, fra Nora og nedover, og dessuten 3 i Isfjorden ved elven Glutras nedre del. Målingene gir opplysning om tykkelsen og den elektriske ledningsevne til forskjellige skikt i grunnen. Rapporten inngår som bilag med 2 tegninger (oversiktskart og tolkning) i rapport 1070/1.
Grunnundersøkelser i forbindelse med grunnvannsutnyttelse til Hundorp og Vinstra fra løsmasser.
Gården har en borebrønn i fjell. Den gir for lite vann. Det ble anbefalt å bore brønnen dypere.
Antall profilkilometer 1160. Profilavstand ca 2 km. Flyhøyde 4500 fot o.h. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1971. Prosjektleder H. Håbrekke.
Det var boret en brønn i fjell på eiendommen, men den gir saltholdig vann. Alternativ boreplass i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket vann til en hytte. Brønnboring i fjell ble frarådet. Det ble anbefalt å grave en brønn.
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse langs den kaledonske fjellranden mellom Altaelven og Reisadalen. Undersøkelsene dekker hyolyttussonens utgående og tilgrensende partier av overliggende skyredekker. og underliggende prekambrium. Prøvene er analysert på salpetersyreløselig bly, kobber, sink, nikkel og sølv.
Borhull 244 er påsatt med 65 grader fall mot øst i punktet 2 600 N, 1 360 V i GM's stikningsnett fra Turammålingene i 1948 (GM Rapport nr. 63). Hullet ble boret for å undersøke A-malmen på stort dyp. Da målingene foregikk var hullet boret til 712 meter dyp uten å ha truffet malmen. Målingene ble utført på vanlig måte ved 500 per. vekselstrøm tilført undergrunnen gjennom kabel utlagt på bakken og jordet i begge ender.
I 1948 utførte Geofysisk Malmleting el.magn. målinger (Turam) over de gamle gruvene på Hersjøhøgda (Harsjø Vest, GM Rapport nr. 63). Kobberverket har utført magnetiske målinger på Hersjøhøgda. Målingene viser at de kjente kisforekomstene følges av magnetiske anomalier. I området nord for kisforekomstene - nord for det gamle målefeltet - ble det påvist magnetiske anomalier av liknende karakter.
Vannverket forsynes fra to borebrønner i fjell. Det var ønsket å få noe mer vann. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Rapporten gir en samlet oversikt over de kalkstein- og dolomitt-undersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1971. I Indre Velfjord er det befart tre kalk- og marmorfelter. Marmoren er for uren, løs og oppsprukket til at industrien kan gjøre nytte av den. To fore- komster i Hattfjelldal kommune ble befart og prøvetatt, med negativt resultat. I Steigen kommune ble også to forekomster befart, begge av dårlig kvalitet.
Hytta har en gammel borebrønn i fjell, men den gir nå for lite vann. Sted for ny borebrønn ble tatt ut.
Forslag til utvidelse av eksisterende grunnvannsanlegg.
NGU skulle finne vann til planlagt boligfelt for 40 boliger (senere 300 boliger). - Under befaringen ble det tatt ut 3 borsteder. - Det er foretatt kostnadsberegninger for boringer.
Det var ønsket grunnvann til hønseriet. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
En gammel borebrønn i fjell gir ikke vann mer. Det blir gitt en vurdering av mulig sammenheng med nærliggende kloakk- tunnel.
Kristiansund vannverk trenger mange titalls liter pr. sekund suppleringsvann i perioder av året fram til 1976. Vannmengder av denne størrelsesorden ansees det ikke mulig å skaffe fra grunnvann i Kristiansund og Frei kommuner.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til eiendommene "Røysa" og "Putten". Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Vatnforsyningen til Åndalsnes og Isfjorden leverer idag ca. 1.2 kb.m/minutt, mens prognosene for år 2010 antyder ca. 5 kb.m/minutt. Vatnmengder av denne størrelsesorden kan skaffes fra grunnvatn i Raumas delta i området syd-øst for Sogge. Analyser av vatnet viser god kvalitet. Vatnet anbefales pumpet ut gjennom rørbrønn med horisontaltliggende filter.
Det var ønsket mer grunnvann til 3 steder i kommunen. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Vurdering av grunnvannsmuligheter for vannforsyning til A. Leirvik B. Rysjedalsvika C. Sørbøvågen
Det var ønsket vurdering av bakgrunnen for at en borebrønn gir mindre vann enn tidliger. En vurdering av sannsynlig årssakssammenheng blir gitt.
Antall profilkilometer 8850. Profilavstand 1000 meter. Flyhøyde 1000. fot over terrenget. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1971. Prosjektleder H. Håbrekke.
Antall profilkilometer 18 530. Profilavstand 1000 meter. Flyhøyde 1000 fot over terrenget. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1971. Prosjektleder H.Håbrekke.
Rapporten omhandler et måleoppdrag for Stavanger Staal A/S over et område mellom Ballangen og Skjomen syd for Narvik. Formålet var å prøve med magnetiske målinger fra fly å kartlegge Råna norittmassiv og eventuelle strukturer i dette. Området dekker ca. 300 km2, og det ble valgt å fly pro- filer i øst-vest retning med 500 meter mellom profillinjene. Flyhøyden var 1 350 m over havnivå.

Pages