201 results
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til boligfelt, Vestmarka. Anbefalinger om sonderboringer på delta.
Kartene dekker også deler av kommunene Lurøy, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Bodø, Skjerstad og Fauske. Den geologiske oppbygningen i området Bjøllådalen - Stormdalen - Flatådalen er beskrevet. Dekkebergartene over det prekambriske grunnfjellet i Saltfjell- massivet er beskrevet og profiler som viser oppbygningen er laget. Det er også forsøkt å trekke sammenligninger og korrelasjoner med områdene omkring.
Det foreligger ingen formell rapport over målingene. Resultatene av målingene over Kodalforekomsten ble meddelt oppdragsgiver Norsk Hydro A/S i et brev samt et kart som viser potensialbildet over forekomsten. I tillegg til de ordinære CP-målinger i Kodal ble det foretatt ledningsevnemålinger på bakken og i de borhull som det ble jordet i. Den foreløpige konklusjon ut i fra CP-målingene over Kodalforekomsten: 1. Forekomsten går minst 1000 meter mot dypet, muligens betydelig dypere. 2.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til endel hytter. Bergarten er gabbro. Brønnboring ble frarådet. Det ble anbefalt å utnytte en kilde i området.
Vurdering av vannforsyning til Folldal. Uttak av grunnvann fra løsavsetningene langs Folla synes dårlige. Kilde ved N. Geiteryggen gruve ble vurdert til å være et alternativ til vann- forsyningen.
Det var ønsket vann til 3 husholdninger. Bergarten forholdsvis massiv sliregneis. Boreplass ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en husholdning. Boreplass ble tatt ut. Bergart er granitt.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til flere boliger. Anbefalinger om utprøving av løsmassene langs Ela for rørbrønn evt. gravet brønn.
Vurdering av kilder til vannforsyning for planteskole. To rapporter: 11.06 1976 og 27.07 1976
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Det var ønsket vann til en hytte og vanning til et gårdsbruk. Bergarten i området er granitt. Alternative boreplasser i fjell og løsmasser ble tatt ut.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til jordbruksvanning. Før boring anbefales løsmassene utprøvet ved sonderboring.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til hyttefelt.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er granitt.
Forundersøkelsr for fellesvannverk, antatt behov ca. 300 l/min. Foreslått vertikal rørbrønn.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytter.
Anvisning av borested for hagevanning/vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til hyttefelt.
Kalkstein med en tynn gjennomskjærende gang av rombeporfyr. 3 alternative plasseringer av et borhull ble tatt ut.
Grunnvannsforsyning til bolig Redalen. Erstatningsbrønn pga. veiarbeid.
De tidligere undersøkelsene i Hersjøfeltet omfatter bl.a. Turammålinger utført i 1948, 1971 og 1974 samt EM borhullsmålinger i 1971. I årene etter 1969 er det boret en rekke hull på malmforekomstene i området. Formålet med Turam-målingene i 1974 var å foreta en nøyere kartlegging av A-forekomsten. Foreliggende undersøkelse var nærmest en fortsettelse av målingene i 1974, og oppgaven var om mulig å følge A-forekomsten ytterligere mot dypet.
Sonderboringer og undersøkelsesboringer er foretatt for å bestemme grunnvannsmulighetene for Alvdal tettsted og for boligkonsentrasjon ved Strømmen nord for Alvdal.
Anvisning av borested for vannforsyning til Enger vannverk. Videre an- befalinger om utbedring av naturlig kilde.
Vurdering av tiltak for å utbedre vannforsyningen Løsset ved Storsjøen. Se også rapport av 3/5- 76.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til campingplass.
FORTUN: Vurdering av grunnvannsmuligheter til tre boligkonsentrasjoner. Muligheten for dypbrønnsboring i fjell og løsmasser ble vurdert. DALE: Vurdering av to forsyningsområder i Dale. Mulighetene for dypbrønnsboring i fjell og utnyttelse av kilder ble vurdert. SOLVORN: Vurdering av vannforsyning til Solvorn.
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 200 l/min. Freslått gravet brønn m/ masseskifte / filterduk pga. enskornete, finkornete avsetninger og liten mektighet.
To alternativer for plassering av borhull i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 2 boliger. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Anvisning av borested for vannforsyning til to husholdninger og vanning.
En rekke enkeltvannforsyninger vil kunne bli ødelagt ved forurensning fra en søppelplass i det tenkte området.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig og hytte.
Anvisning av borested til hagevanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk og bolig.

Pages