5 results
Rosset Grube/Skjerp er beskrevet av A. Egge, Bergarkivet nr. 332 og i NGU- publikasjon nr. 202 (Skjerp 122). Malmen i Rosset Grube er kompakt svovelkis med kobberkis og sinkblende. Det er påvist ganske høye sølvgehalter i malmen. I Grongprosjektets regi ble det i 1970 utført selvpotensialmålinger over Skjerp 122 (NGU Rapport nr. 974, objekt 47).
Vannforsyningen til Byneset er utilfredstillende. En rammeplan for felles vannverk basert på overflatevann er nylig utarbeidet. Herværende rapport henleder oppmerksomheten på grunnvann fra Øysand - Gulosen som mulig konkurransedyktig vannkilde. Forholdene her må imidlertid undersøkes nøye først. Dessuten antydes fjellboringer i en grunnvanngiver i området Rye - Gaustad som en mulig vannkilde. Bynesområdet forøvrig byr gjennomgående på dårlig forhold for grunnvannforsyning i denne sammenheng.
Borhull 244 er påsatt med 65 grader fall mot øst i punktet 2 600 N, 1 360 V i GM's stikningsnett fra Turammålingene i 1948 (GM Rapport nr. 63). Hullet ble boret for å undersøke A-malmen på stort dyp. Da målingene foregikk var hullet boret til 712 meter dyp uten å ha truffet malmen. Målingene ble utført på vanlig måte ved 500 per. vekselstrøm tilført undergrunnen gjennom kabel utlagt på bakken og jordet i begge ender.
I 1948 utførte Geofysisk Malmleting el.magn. målinger (Turam) over de gamle gruvene på Hersjøhøgda (Harsjø Vest, GM Rapport nr. 63). Kobberverket har utført magnetiske målinger på Hersjøhøgda. Målingene viser at de kjente kisforekomstene følges av magnetiske anomalier. I området nord for kisforekomstene - nord for det gamle målefeltet - ble det påvist magnetiske anomalier av liknende karakter.
Hensikten med befaringen var å avgjøre om kvartsforekomsten var verd en nærmere geologisk undersøkelse. Kvartsen opptrer i en pegmatittgang i en metadiabas-sone. Så og si hele forekomsten er overdekket. I SØ er kvartssonen rundt 5-10 m bred og ca. 30 m lang, Det antas at det i dette området kun er 2-3000 tonn kvarts. Dette området er uinteressant. På NV-siden fins en langt større pegmatitt som muligens har en sentral sone av grovkornet kvarts.