11 results
I alt 19 delområder med planer for 250 hytter er vurdert.
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 150 l/min. Meget gode forhold for grunnvannsuttak. Prøvespissen kan tjene som produksjonsbrønn inntil videre.
Rapporten gir en grundig fremstilling av en rekke geokjemiske undersøkelser utført ved NGU i tiden 1957-1968. Særlig utførlig er her arbeidet med å fremskaffe bakgrunnsinnhold for malmelementer i myrjord behandlet (semikvantitativ bestemmelser av Co, Ni, Ag, Cu, Mo, V, Mn, Pb, Zn, (Fe) for 13 forskjellige områder i landet). I tillegg er humifiseringsgrad, pH og askeinnhold samt volumvekt bestemt.
- NGU skulle hjelpe Kristiansand kommune med å finne en forsvarlig avslutningsplan for pukkverket. - Befaring ble foretatt 13 november og 3 desember -73 og en plan for avslutningsplan er laget.
Rapporten omhandler balanse av ferskvann/saltvann med uttak fra et horison- talt rørbrønnanlegg.
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov 600 - 1000 l/min. gode muligheter ved prøvepunktet, anbefalt 7" vertikalt neddrevet rørbrønn til 12 m.'s dyp og magasinanalyse.
Oppdraget var i utgangspunktet delt i to 1. mulighet for utsprengning av vannbasseng i fjell tre steder 2. mulighet for utspregning av kloakktunell tre steder. - De aktuelle områdene er befart og sammenholdt med observasjoner på flybilder og topografiske kart.
Tungspatførende blokker er funnet innen et meget begrenset område. Blokkenes spredning i et meget overdekket område indikerer en mulig gangbredde på omlag 1 meter. Blokkene ligger i en jordskrent hvor det stikker fram resente vulkanske berg- arter som tuff, eruptiv breksje og kvartsporfyr. Disse bergarter stikker fram i en gryteformet fordypning i terrenget med tykt overdekke. Det overdekkede parti har en diameter på 100 - 200 m. Stuffene viste et tungspatinnhold på rundt 82%.