11 results
Rapporten omhandler ICAP-analysen av bekkesedimentenes finfraksjon.
Primary and re-equilibrated mineral assemblages from the Sveconorwegian mafic intrusions of the Kongsberg and Bamble areas, Norway.John D. Brickwood, James W.
Tectonostratigraphy and tectonic evolution of the Skånland area, North Norway.Mark G.
Rapporten omhandler ICAP-analysen av løsmassenes finfraksjon.
Boring av 716 m fordelt på 4 hull BH 700-50V/A 189,9 m Fall 45° Retn. 250g UTM 4504 7270 BH " /B 190,0 m " 45° " 50g " " " BH 500-50V/A 193,5 m " 45° " 250g " 4506 7268 BH " /B 143,5 m " L " "
Rapporten omfatter alle kommuner i Finnmark. Kartet er framstilt ved hjelp av Applicon rasterplotter, og det er basert på observasjoner utført til og med 1986 av Norges geografiske oppmåling, Norges geologiske undersøkelse, Lønne og Sellevoll, Brooks og Chroston, et samarbeidsprosjekt mellom Norges geografiske oppmåling, Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Forskningsråd og U.S. Defence Mapping Agency. Anomaliverdien er gitt i IGSN 71 systemet, tyngdeformel 1980.
Rapporten omhandler XFR-analysen av bekkesedimentenes tungmineralfraksjon.
Etter oppdrag fra Vegkontoret i Troms utførte NGU befaring og prøvetaking av 5 potensielle uttaksområder for pukk i tilknytning til bygging av ny RV19 gjennom Skånland kommune. Bergartene i traseen var ubrukbare til formålet, og man undersøkte derfor områdene vest og nord for veianlegget. Det synes ikke mulig å finne bergarter som tilfredsstiller klasse 2 etter fallprøven i det aktuelle området, men flere lokaliteter som ligger innenfor klasse 3 er påvist.