30 results
Hensikten med målingene var å undersøke de tidligere påviste ledernes ut- strekning og dyptgående. Den sterkeste EM-indikasjonen ut fra målingene i 1946 (GM rapport nr. 53) ble valgt som jordingspunkt. Målingene viser at det i norittens NØ-lige del er et ca. 50 000 m2 stort om- råde med vesentlig bedre ledningsevne enn i noritten forøvrig. Dette området er trolig sterkere mineralisert enn resten av noritten, og beregnet dyp på denne impregnasjonen er ca. 1 000 m.
Som delvis oppfølging av NGUs rapport O.77001 er det utført 8 prøveboringer i fjell i områdene vest for Hvittingfoss (Reine-elv, Føske, Skoli). Rapporten gir opplysninger om dette arbeidet, borhullslogging og forslag til videre prøvepumpinger.
Undersøkelsesboringer i løsavsetningene langs Snaringselva i forbindelse med grunnvannsforsyning til Sysle tettsted. Anbefalt utført anlegg.
Rapporten omhandler en del foreløpige resultater av korrelasjonsanalyser mellom aldersjusterte dødlighetsrater 1971 - 75 for 8 ulike hovedtyper av kreft i 43 kommuner i Buskerud og Oppland fylker og de korresponderende konsentrasjoner av HNO3-løselig Cu, Pb, Zn, Cd, Ag, Ni, Co, Fe, Mn, C, Cr, Mo og Ca i prøver av humus aske. Mellom kreft i fordøyelsesorganene og Ca er det oppnådd en korrelasjons- koeffisient på -0.48. kreft i urin- og kjønnsorganer mot Cr gir 0.44.
4 boliger har vært forsynt fra en borebrønn i fjell. I perioden gir den for lite vann. Forurensningskilder i området kan forurense brønnen, selv om det ikke har skjedde til nå. Ny boreplass ble tatt ut.
500 - 1000 m nord for Ertelien, ved sørenden av innsjøen Væleren, er det på- vist en tyngdeanomali av liknende karakter som over noritt-pluggen ved Erte- lien gruve. Det forekommer ikke noritt i dagen ved Væleren, men tyngdemål- ingene tyder på at det kan ligge et instrusiv like under dagen i dette området Formålet ved VLF-målingene var å undersøke om det opptrer ledende soner i intrusivet. Det ble målt et ca.
Omhandler graving av brønner i forbindelse med kildeutslag.
I forbindelse med planleggingen av vannverk ble det i 1978 målt 3.5 km seis- misk profil på Kilemoen. Flere sjiktgrenser i løsmassene ble funnet og dypet til fjell bestemt. Senere boringer har vist at en sjiktgrense under den sentrale delen av moen i et dyp av ca. 30 m, hvor hastigheten øker fra 500m/s til 1600 m/s, ikke er fritt grunnvannspeil, men overgang til et tynt lag med finere masser og vanninnhold.
Rapportert resultat av fjellboringsprogram og anbefalt magasinanalyse i Reine - elv - og Skoli - områdene.
Rapporten omhandler forslag til prøveboring før uttak av grunnvann fra randdannelsen på Bymoen i Hole.
Målingene viste at den tidligere påviste EM-indikasjon (GM-rapport nr. 40 og 44) bestod av tre separate ledere. De sterkest mineraliserte delene av de tre lederne synes på grunnlag av målingene å gi et samlet areal (strøklengde x utgående) på 2-300 000 m2. Det syntes ikke å være nødvendig med flere geofysiske målinger i området før eventuelle nye boringer.
Vurdering av brønnskade i forbindelse med tunneldrift. Anbefalinger for erstatningsvannforsyninger.
Det var ønsket vannforsyning til 4-5 planlagte boliger. Bergarten var ikke synlig i noenlunde rimelig nærhet av tomtene. Boreplass ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Omhandler spesifikasjon av grusbrønn i løsmateriale etter sonderboringer.
Uttak av borplasser i gmeisbergarter for grunnvannsforsyning til 50 ene- Boliger i planlagt nytt boligfelt. Infiltrasjon av avløpsvann må avgjøres etter at lokalitetene for produksjonsbrønner er endelig avgjort.
Kvartærgeologisk kartlegging i Lierdalen startet opp i 1978. Formålet med arbeidene var å fremskaffe et detaljert kartmateriale over de mektige løs- massene i dalen. Arealene under øvre marine grense (ca. 200 m o.h.) mellom Drammensfjorden og Holsfjorden ble kartlagt i M 1:20 000 etter tradisjonelle feltmetoder. Det ble bare benyttet lettere utstyr som spade og stikkbor til jordartsobserasjon og prøvetaking. Ingen kartblad er ferdig kartlagt.
Rapporten behandler prøvepumpingen av grunnvannsbrønnen på Kilemoen gjennom perioden 1977-1978. Resultatet av prøvepumpingen viser at avsetningen må infiltreres ved uttak over 100 l/s. Dette løses ved gravitasjonsbrønner.
Det skulle skaffes vann til planlagt utbygging av hytter og kafeteria. Bergarten er vesentlig kvartsitt, noe gneis, amfibolitt og granitt. Boreplasser ble tatt ut.
Omhandler graving av brønner i forbindelse med kildeutslag.
Undersøkelsesboringer i løsavsetniner langs Snarumselva i forbindelse med grunnvannsforsyning til Sysle tettsted. Anbefalt utført anlegg.
Omhandler spesifikasjon av grusbrønn i løsmateriale etter sonderboringer.
Rapportene behandler prøvepumpingen av grunnvannsbrønnen på Kilemoen gjennom perioden 1977 - 1978. Resultatet av prøvepumpingen viser at avvsetningen må infiltreres ved uttak over 100 l/s. Dette løses ved gravitasjonsbrønner.
Anbefalinger om dypbrønnsboringer og bruk av naturlige kilder til erstatnings- vann for skadete brønner i forbindelse med tunneldrift.
Det var ønsket grunnvann til en enebolig. Bergarten i området er kvartsitt. Boreplass ble tatt ut.
1 137 bekkesedimenter ble prøvetatt med 250 m avstand i alle bekker. Prøvene ble analysert på Cu, Mo, Pb, Zn, Mn og Fe. Det ble påvist Mo-anomalier som sannsynligvis har sammenheng med den kjente Mo-forekomst ved Glitrevann. I tillegg fremkom det anomalier på Mo, Pb og Zn som anbefales fulgt opp med geologiske undersøkelser.
Vurdering av parafinforurensning på gravet brønn. (Feilmerket O-76067)
I forbindelse med Landsskogtakseringens markarbeid i Oppland og Buskerud 1962-64 ble det systematisk innsamlet 2 065 humusprøver. Prøvene ble analysert ved Norges landbrukshøgskole på plantenyttbare næringsstoffer og ved NGU på tungmetaller og andre sporeelementer. Rapporten skisser metodene for prøve- taking, prøvebehandling og databearbeidelse, og omtaler de tidligere publi- serte resultater av undersøkelsen.
Det var ønsket grunnvann til et planlagt turistsenter, og avløpsforholdene skulle vurderes. Lite synlig fjell i området, sannsynligvis leptitt. Infiltrasjon av avløpsvann i grøfter med masseutskifte.
Beskrivelsen finnes på kartet.