8 results
Anvisning av boreplasser for grunnvannsforsyning.
Det var planlagt bygget ut to hytteområder i tilknytning til hotellet. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Undersøkelsesboringer i forbindelse med grunnvannsforsyning.
Seismiske refraksjonsmålinger skulle utføres langs mesteparten av tunneltraseen Asker - Lier. Hensikten var å fastlegge lydbølgenes forplantningshastighet langs traseen for derved å kunne trekke slutninger om fjellets kvalitet. Bestemmelse av løsmassenes mektighet var av sekundær interesse. Som forsøk på å skille mellom overflatesprekker og mer dyptgående sprekker i fjellet ble traseen målt først med 5 m. avstand mellom seismometrene og etterpå med 20 m. avstand mellom seismometrene.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til hotellet. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var planlagt bygget 16 eneboliger. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Koordinatene angir endene av jernbanetunnelen. Oppdraget gikk ut på å bore 2 hull for å undersøke de ingeniørgeologiske forhold ved tunneltraseen Asker-Lier. Det ble boret ett hull ved Fuglemyr og ett hull ved Kjøsmyr. Det første var 199,80 meter langt, det andre 153.30 meter. Foruten tabeller over hullavvik og skiftrapporter er rapporten vedlagt kjernebeskrivelser. Teknisk/intern rapport i eget hefte ligger i arkivet sammen med foreliggende rapport.
Det var ønsket å skaffe noe grunnvann på sentrale områder, slik at vann kunne hentes i vannposter. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.