8 results
Radiometriske målinger fra tog er utført på banestrekningen Trondheim - Bodø. Målingene berører ialt 32 1:50 000 kart. Oppdraget er en metode- undersøkelse. Interessante anomalier (150-180 i/s) er funnet på kart- bladene Grong Dunderland og Junkerdal.
Undersøkelsen ble utført som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Norge. Bekkesedimenter ble samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 00 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0,18 mm og analysert på HNO3-løselig Pb, Zn, Ni, Co, Cu, Mn, Fe og Cd. Analyse- resultatene presenteres som tabeller og EDB-tegnede kart med frekvensfordel- inger redusert inn på A4-format.
I forbindelse med utbygging av grunnvannsanlegg på Langholmen i Hittersjøen utførte N.G.U. endel undersøkelsesboringer, med anbefaling om plassering og utforming av en rørbrønn.
Undersøkelsen ble utført som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Norge. Bekkesedimenter ble samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0,18 mm og analysert på HNO3-løselig Pb, Zn, Ni, Co, Cu, Mn, Fe og Cd. Analyseresul- tatene presenteres som tabeller og EDB-tegnede kart med frekvensfordelinger redusert inn på A4-format.
Hensikten med undersøkelsen var å bestemme løsmassetykkelse og fjellkvalitet i en tunelltrase'. Et kontrollprofil ble senere målt langs en fjellskjæring i nærheten. Ekstremt lave lydhastigheter viser seg å kunne forekomme i fjell som anleggsteknisk er ganske brukbart. (Rapporten omhandler også resultatene for oppdrag 1685).
Rapporten inneholder resultater fra geofysiske målinger fra helikopter over et område øst for Røros tettsted. Det ble utført både magnetiske-, elektro- magnetiske og radiometriske målinger over et ca. 200 km2 stort område. Flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 200 fot og 200 meter. Resultatene fra de magnetiske og radiometriske- og radiometriske målingene er automatisk tegnet på NGU's Calcompplotter etter behandling i regnemaskinen.
Etter henvendelse fra Selbu kommune har NGU utført en objektrettet detalj- undersøkelse av en sand- og grusforekomst på Moslett. Hensikten med under- søkelsen var å vurdere om en begrenset del av en større breelvavsetning var egnet som uttakssted for sand og grus. Undersøkelsene besto i detaljert snitt- graving og prøvetaking. Feltresultatene er bearbeidet ved NGU. Det aktuelle området synes å være godt egnet som uttakssted.
Breelvavsetningen ved Bratsberg kirke består hovedsakelig av middels/fin sand. Denne ligger dels på sterkt forvitret fjell, dels på marine silt/leir- sedimenter. Avsetningens mektighet er gjennomsnittlig 5 meter. Infiltrasjonskapasiteten er vurdert på basis av empiriske permeabilitets- verdier.