8 results
Anvisning av borested for vannforsyning til boligfelt.
Det er tatt ut borplasser i gneisbergarter for å skaffe grunnvannsforsyning til spredt bosetting på øya Sekken.
For å forsøke å bestemme størrelse og plassering av nyoppdagede forekomster av jern/titanmalm på Meisingset ble det utført Cp- og ledningsevnemålinger i borhull og på bakken. Målingene indikerte at området er relativt sterkt tektonisert, og det er sannsynligvis årsaken til at det ikke er sammenheng mellom de malmlinsene en fikk kontakt med ved målingene. På grunn av at en rekke borhull var tette fikk en ikke kontakt med alle malmskjæringene.
Magnetiske målinger er utført i en del diamantborhull på Bersås og Meisingset. Måleforholdene er ugunstige da det i de fleste hull er påtruffet malmsoner som dominerer magnetfeltet. Bare i et par hull har målingene muligens gitt nye opplysninger.
Forekomsten drives av Hustadmarmor A/S, Elnesvågen. Sidebergarten til kalken er amfibolitt, og oppgaven var å finne kalksonens for løp i feltet som er sterkt overdekket, stedvis med steinur av ukjent mektighet Måleresultatene er fremstilt som magnetiske kotekart. Det fremkom tydelige negative anomalier over kalksonen i områder uten overdekke. I overdekket område fremkom en klar negativ anomali, uten at det med sikkerhet kan sies at denne skyldes kalksonen.
Vurdering av mulighetene for å skaffe grunnvannsforsyning til gården Ledal og et nytt boligfelt like ved Kjørvikbugen. Det er tatt ut lokaliteter for prøveboring i gneisbergarter som synes nokså massive, og derfor dårlig egnet til formålet.
De tre forekomstene er små, med lengde opptil 5 km og største bredde opptil 500 m. Gjennomsnittlig plagioklasinnhold er henholdsvis ca. 70%, ca. 85% og ca. 90%. Plagioklassammensetningen er vanligvis mellom An45 og An60, og høyest i ikke-rekrystallisert plagioklas som vanligvis har An55-60. Innholdet av Al2O3 i de mest plagioklasrike prøvene er ca. 29%.
Tyngdemålingene over ultrabasitten ved Opdøl i Vistdal viser at bergarts- kroppen kan ha vesentlig større utstrekning under overflaten i øst-vest retning enn blotningen viser. Mektigheten mot dypet kan være opp til 200 m.