31 results

Hovedmålet med denne applikasjonen er å tilrettelegge og formidle den geologiske kunnskapen slik at geologi i større grad innarbeides i planprosessene, både lokalt og regionalt. Geologi er viktig både for næringsutvikling, vannforsyning, planlegging av nye boligområder, ressursforvaltning, konsekvensutredninger (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). De geologiske temaene som presenteres i applikasjonen er strukturert etter saksområder som er kjent i plansammenheng: Landskap, Ressurser og Sikkerhet. Applikasjonen legger til rette for å sjekke ut problemstillinger knyttet til disse saksområdene for eventuelt å gå dypere inn i datastruktur og innhold ved å klikke seg videre til mer kartfunksjonalitet for å få opp mer detaljerte egenskaper, for å se produktark og for å laste ned data.

UNESCOs verdensarvkonvensjon ble opprettet i 1972. Det mest kjente resultatet fra denne opprettelsen er lista over verdens kultur- og naturarv.
UNESCOs International Geoscience and Geoparks Programme (IGGP) fra 2015, omfatter UNESCO Global Geoparks og International Geoscience Program (IGCP).
Den 16. juni 2014 samlet deler av det norske geofagmiljøet seg i Norsk komité for geoparker og geoarv. Komiteens representanter kommer fra følgende institusjoner:
Noen steder har en så spennende geologisk historie å fortelle at den utgjør et reisemål i seg selv. UNESCO har siden 2015 støttet og koordinert utnevnelsen av Globale Geoparker.
Vårt geologiske mangfold bidrar til naturopplevelser. Dette gjenspeiles også i arbeidet med å ta vare på viktige deler av klodens natur- og kulturarv, både nasjonalt og internasjonalt.
Det finnes mange lokale initiativer som kalles geoparker, fordi tittelen ikke er beskyttet. Noen av dem kan i framtiden bli UNESCO globale geoparker, andre kan bli nasjonale geoparker som kalles Norske Geoparker.
Bli med til Fjord kommune på Sunnmøre, og til juvet som er oppkalt etter bruderøveren Gudbrand…
I dag ser vi på en rest av gammel gruvehistorie i Orkland kommune i Trøndelag.
Farstadsanden finner du i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal.
Bli med til Stor-Esjeøya i Brønnøy kommune i Nordland. Her finner du et lite lokalt klebersteinsbrudd fra middelalderen.
Ved elva Sanddøla i Grong kommune i Trøndelag finner vi en flott dødisgrop.
Akershusklippen i Oslo er en rygg av eldgamle prekambriske, krystalline bergarter, som gneis og amfibolitt.
Grimsmoen i Folldal kommune i Innlandet er den største løsmasseavsetningen i innlands-Norge.
I dag viser vi fram Kremmerodden i Gjøvik kommune i Innlandet fylke.
Vår mangfaldige natur er samansett av vårt biologiske mangfald, landskapsmessege mangfald og vårt geologiske mangfald. Til liks med det biologiske mangfaldet, har det geologiske mangfaldet ei rekkje viktige bruksområde.
Reisadalen er et dalføre i Nordreisa kommune i Troms og Finnmark fylke. Dalen har særegne landformer med store fosser og et trangt gjel.
Preikestolen finner vi i Strand kommune i Rogaland.
Bli med til Bjørnafjorden i Vestland fylke. Her finner du rester av en vulkansk havbunnsskorpe.
Lista fyr ligger i Farsund kommune i Agder. Her finner vi en rekke kvartærgeologiske dannelser.

Kartapplikasjonen Nasjonal arealinformasjon er utviklet av NGU for å vise mangfoldet av den tematiske arealinformasjon tilgjengelig som karttjenester på web. Applikasjonen inneholder alle WMS-tjenester NGU tilgjengeliggjør gjennom Norge digitalt (den nasjonale geografiske infrastrukturen). Den viser samtidig utvalgte WMS-tjenester fra offentlige etater som tilgjengeliggjør temadata som er interessant å vise i relasjon til den geologiske informasjonen. Applikasjonen har funksjonalitet som gir brukeren mulighet for selv å velge hvilke tema som ønskes presentert samtidig, og i hvilken rekkefølge de blir lagt opp på hverandre.

Kartapplikasjonen geologisk arv viser registrerte geologiske lokaliteter som kan ha interesse for turister, skoleelever og naturforvaltere. Noe av materialet er av eldre årgang, og det er faglige mangler i datasettet. Vi tar gjerne mot forslag til rettelser og nye områder som bør legges inn.

En geolog sitter med ryggen til og ser på fossen Bråtafallet.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har et kart hvor du blant annet kan se og lese om severdige steder i Norge. Vi vil oppdatere kartet med enda flere steder med flott geologi.
Skjermbilde fra 360 graders sti om Jutuhogget.
På denne siden finner du flotte, digitale turer som du kan oppleve i 360 grader. Velg deg en destinasjon og ha en god tur.
Jutulhoggetstien. Man ser knapper for dronefilm, gå tilbake og gå lengre ned.
Et av Norges største juv gravd ut under landets verste naturkatastrofe. Ta deg en tur inn, men pass deg for trollet!
Steinbrudd i Stjørdal. En mørk hule med skifer som ligger lagvis ved inngangen
Skifer brukes til tak og gulv. Bli med rundt i Trondheim og Trøndelag for å se at skiferen egentlig er gammel havbunn.
Fronten av Nidarosdomen.
Visste du at Nidarosdomen er et «kråkereir» som er bygd opp av stein fra hele landet? I denne stien får du lære mer om hva som finnes av marmor i Nidarosdomen. 
Grønne steiner ved Piren i Trondheim.
Har du noen gang lagt merke til at Trondheim har så mye grønn stein rundt omkring? I alt fra fjellene, i veiene og byggene våre er det grønne steiner. Men hvorfor er det så mye grønn stein i Trondheim?
Utsiden av Illen kirke.
Bli med å se på steinen i flotte Ilen kirke. Her blir du tatt med til et gammelt steinbrudd hvor mye av steinen antagelig kom fra.
Folldal gruver hvor man ser et brunt hus og to røde ved siden av.
Nå har du sjansen til å besøke en nedlagt gruve på din telefon eller pc. Her kan du lære om hvordan gruvene ser ut, hvorfor det ble gruver akkurat her og hvordan gruvene var under havet tidligere, for å nevne noe. 
På denne siden kan du lære mer om hvordan du går fram for å vurdere geologisk mangfold i arealplanlegging og i en konsekvensutredningsprosess.