2 results
Oppgavene ved undersøkelsene i området omkring Rødalen Grube var å fastslå om Kongens Grubes malm fortsetter mot vest inn under Røsjøen. Dessuten skulle man undersøke fortsettelsen vestover av de ledende soner som ble påvist i Prussubekkedalen ved målingene i 1939 GM Rapport nr. 16), samt kartlegge eventuelle andre soner av betydning i det anviste felt.
Flåløkken svovelkisforekomst knytter seg til en gabbroformasjon som her er kilt inn i grønnstensmassivet. Malmene ligger inne i grønnstenen. Ved grube- driften er det ikke påtruffet kissoner av større mektighet, men i nærheten skal det ha ligget en løs svovelkisblokk av meget store dimensjoner. Det var stilt som oppgave å undersøke utstrekningen av de kjente kissoner. Sam tidig skulle det foretas undersøkelser for om mulig påvise hvor den nevnte kisblokken er kommet fra.