4 results
Feltene var anvist av statsgeolog dr. Steinar Foslie, og det var stilt som oppgave å undersøke om det i tilslutning til kjente kissoner i feltene skulle ligge forekomster av større utstrekning og mektighet. Undersøkelsene foregikk ved 500 per. el.magn. induktive målinger (Turam). Utstrekningen av målefeltet ved Hausvik var 900 x 3 200 meter og ved Grønndalsfossen 600 x 1 400 meter. I søndre del av feltet ved Hausvik ble det observert tildels meget sterke indikasjoner.
Ved undersøkelsene i Lossius Grubefelt i 1942 (GM Rapport nr. 32) ble det foretatt orienterende målinger i området ved Sara Grube 800 meter øst for Lossius Grube. Det ble observert indikasjoner på ledende soner som fortsetter mot øst og ut av feltet som ble målt den gang. Oppgaven var nå å foreta en nøyere kartlegging av disse soner og deres forløp videre mot øst. Det ble ut- ført el.magn. målinger (Turam) dels ved induktiv dels ved konduktiv strømtil- førsel til grunnen.
Undersøkelsene er en fortsettelse av målingene i Eikerfeltet i 1940 (GM Rap- port nr. 22.) og oppgaven den samme som den gang, nemlig å lokalisere even- tuelle ertsførende kvartsganger i grunnfjellet. De tidligere målingene har Vist at de ertsførende kvartsgangene kan påvises ved el.magn.målinger (Turam) dersom gangene har noen utstrekning og ikke dekkes av kambro-siluriske lag. Disse formasjonene er godt elektrisk ledende og kan virke sterkt forstyrrende på målingene.
På grunnlag av skjerp og avdekninger ved Lossius og Sara Grube og funn av kisblokker i nærheten av Skjerpene, var det formodet at det her kunne finnes malmer av betydning. Det var stilt som undersøkelsens oppgave å lokalisere de eventuelle malmforekomster, samt å klarlegge deres utstrekning. De kjente kismineraliseringer ligger i glimmerskifer med amfibolitt, nær opp i mot kontakten med det overliggende serpentivmassiv.