39 results
Geokjemiske data fra NGU's blyprosjekt korreleres med prevalense data for multiple sclerose. Denne forberedende undersøkelsen synes å indikere at: -kompleks geologi gjør det nødvendig å inndele de geokjemiske data i små homogene underområder -de medisinske data må inndeles i mindre enheter enn herreder -metallinnhold i de ulike geologiske formasjoner bør bedømmes -det kan være ønskelig med supplerende prøvetaking.
Radiometriske bilmålinger er utført i kyststrøkene mellom Fosen i Trøndelag og Nordfjord i sogn og Fjordane fylke. Det ble målt på 65 kartblad, hvorav 28 kartblad ble ferdigmålt. Det ble registrert 79 anomalier, hvorav en meget sterk anomali. Det er ingen grunn til nærmere oppfølging av anomaliene.
Det ble tatt ut 2 alternativer for plassering av en dypbrønnsboring. Bergarten i området består av en veksling mellom kvartssandslim og skifer (alunskifer).
Dette arbeid er et resultat av det samarbeid som ble inngått i 1970 mellom Veglaboratoriet og Oppland vegkontor som den ene part, og Geologisk institutt, avd.B ved Universitetet i Bergen som den andre. Prosjektet har vært en del av de kvartærgeologiske undersøkelser som Geologisk institutt, avd.B, ved Ole Fr. Bergersen, har drevet i Gudbrandsdalen i årene 1970 - 76.
Vurdering av grunnvannsmulighetene for Bismo i Sjåk.
Radiometriske bilmålinger er utført på 18 kartblad i Nord-Oppland. Av disse er 10 kartblad ferdigmålt. Det ble registrert 46 anomalier på kartbladene, ingen sterke. I prekambriske områder ble det registrert 12 anomalier. De øvrige 34 anomalier ligger i senperkambriske og i kambrosiluriske sedimenter. I Jotunheimen eruptivbergarter ble det ikke registrert noen anomalier. Området virker lite interessant for uranprospektering.
Kartlegginga bygger på overflatevurdering av avsetningene der det ikke finnes andre data. Det er samlet inn 63 løsmasseprøver i området.
Beskrivelse av de hydrogeologiske forhold rundt brønnområdet på Langvik. Vannstandsobservasjonen og pumpeforsøk gir grunnlaget for vurdering av hvilke områder rundt brønnen som er influert når brønnen er belastet. E-6 ble lagt gjennom området. Disse undersøkelser ble gjennomført for å vurdere eventuell forurensingsfare fra E-6.
Vannforsyning fra foreslåtte borebrønner i fjell til skolene Dulven, Vidarheim, Vestlund, samt til pleiehjemmet. Videre omhandler rapporten de større anleggene med grusbrønner til forsyning av tettstedene Øyer og Tretten.
Det ble målt ialt 16 kartblad i Modum - Flå området. Det ble registrert 25 anomalier i området, hvorav en sterk. I den nordligste del av området, innen Flågranitten og dens omgivelser ble det registrert flere middels sterke anomalier (200 - 599 1/s). Morenen her viste 100 - 170 1/s. I koboltgruben på Modum viste fahlbåndene en aktivitet på 100 - 300 1/s. I Haugsbygda på Ringerike ble det målt 250 - 500 1/s i alnunskifer.
Uttak av borplassering i glimmergneis for bolighus.
Opptakene i 1976 ble utført etter en periode med ekstrem tørke. Dette reduserte tolkningsmulighetene på IR-bildene betydelig. På grunn av feil under fremkallingen av filmen fra Gjøvikområdet, må disse bildene betraktes som ubrukbare til fototolkning av løsmasser. Bildene fra Hønefossområdet er noe for røde, men brukbare. Til tross for disse vanskene synes forsøket likevel lovende. Særlig gjelder dette muligheten for sikker registrering av bart fjell og myr.
Forslag til gjennomføring av 5" boring med prøvepumping i løsmassene langs Lågen ved Langlykkja. Det er tidligere utført en 5/4" undersøkelsesboring. Utfallet av 5" boringer er avgjørende for en eventuell flytting av grunnvannsanlegget på Østenden av Lågen.
Som ledd i et NTNF-prosjekt ble selvpotensialer, pH og redoxpotensialer målt i borhull fra gruvegang i Tverrfjellet gruver, Hjerkinn. Hensikten var å teste en utviklet sonde for in situ målinger.
Grunnvannsforsyning fra løsmateriale ved Lågen til tettbebyggelsen på østsiden av elva. Det er anlagt 3 stk. 5" brønner. Vannkvalitet god. Dybde ca. 10 meter.
Uttak av borplassering i fjell for bolighus.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Vurdering av skade på borebrønn pga. vegsprengningsarbeid.
Grunnvannsforsyning til bolig Redalen. Erstatningsbrønn pga. veiarbeid.
Plass for dypbrønnsboring ble anvist i steiltstående kvartsitt.
Uttak av borplassering i fjell for to boliger.
Vurdering av grunnvannsmuligheter i fjell for div. steder i Søndre Land.
En tankbil som veltet forårsaket forurensning av en brønn.
Kalkstein med en tynn gjennomskjærende gang av rombeporfyr. 3 alternative plasseringer av et borhull ble tatt ut.
Plass for dypbrønnsboring i kvartssandslim anvist.
Vurdering av vannforsyning til Buvollen, Gausdal. 4 alternativer ble vurdert. Se også brev av 12/6-78. 1. Dypbrønnsboring i fjell 2. Uttak av grunnvann i løsavsetningen ved Gausa. 3. Utbedring av eksisterende vannverk. 4. Tilknytning til Follebu vannverk.
Uttak av borplassering i kambriske skifre for vannforsyning. Tvilsomt om en boring vil dekke behovet.
Vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning.
To alternativer for plassering av borhull i fjell ble tatt ut.
Plass for dypbrønnsboring i gneisgranitt ble anvist.