7 results
Formålet med boringene var å undersøke fjellets beskaffenhet i de områder hvor det skulle bygges dam og drives tunnel for Mardøla Kraftanlegg. Det ble boret 6 hull med samlet lengde 434,95 meter. Det vises til NGU Rapport nr. 557 A,B: Geologiske undersøkelser og diamantboringer Mardøla Kraftanlegg.
I forbindelse med utbyggingsplanene for Trollheimen Kraftanlegg er områdene Follsjø dam og Gråsjø dam undersøkt med geologisk kartlegging, seismiske målinger og diamantboring. Videre er det foretatt geologisk kartlegging langs veger mellom Gråsjø dam og Follsjø dam og langs tunneltraseen fra Lille Bulu til Follsjø. Det er ved Follsjø dam i alt boret 14 diamantborhull og ved Gråsjø dam 10 diamantborhull og rapporten inneholder borrapportskjemaer på disse boringene.
Rapporten inneholder resultatene fra I. Geologiske iaktagelser ved 1. Eikesdalen (stasjonsområdet) 2. Mardalsvatn 3. Mongevatn 4. Grøttevatn 5. Romsdalen (mulig utbygging mot V). II. Diamantboring ved 1. Mardalsvatn 2. Mardøla.
8Formålet med boringene var grunnundersøkelser i forbindelse med damanleggene Follsjø og Gråsjø. Det ble boret 12 hull med samlet borlengde 390 meter. Det vises til NGU Rapport nr. 556: Geologiske undersøkelser ved Follsjø dam og Gråsjø dam.
Undersøkelsen var en videreføring av målingene i 1963 (NGU Rapport nr. 508 B). Sjiktgrensenes beliggenhet og lydens forplantningshastighet i de forskjellige medier skulle bestemmes. De fleste steder hadde undersøkelsene tilknytning til valg av trase for tunnel eller dam og her var fjellets beliggenhet og kvalitet av primær betydning. Andre steder gjaldt det å lokalisere tettningsmasse for dammer, og bestemmelsen av mektighet og lydhastighet i morenene var således avgjørende.
Det ble bygget 1 stk flyfotomosaikk i målestokk 1:50 000 og 2 stk i målestokk 1:35 000. Det blir ikke skrevet rapport.
Fotogeologisk tolkning av området mellom Folla og Vindøla er utført i forbindelse med planleggingen av en tunneloverføring fra Vindøla til Gråsjø i Folla. Resultatene er inntegnet på kart med fotomosaikken som kartgrunnlag og forholdene langs tunneltraseen er beskrevet.