November 13th 2014

Biotoper på kart

Et nytt biotopkart for havområder utenfor Troms og Finnmark er nå tilgjengelig på  kart. Området inkluderer Troms III og Eggakanten til Vest-Finnmark.

Biotopkart - Troms III til Vest-Finnmark


     

Biotoper er områder med felles dyresamfunn og miljø.

Biotopkartet, som er laget ved hjelp av statistisk modellering, viser den mest sannsynlige fordelingen av biotoper på havbunnen. Dette er den første av MAREANO sine biotopkart hvor oseanografiske data er brukt sammen med artsammensetning, og variabler for geologi og terreng som grunnlag for biotopmodellering. Våre resultater tyder på at oseanografiske variabler er svært viktige for å forklare storskala fordelingsmønstre av biotoper. De understreker også verdien av gode oseanografiske modelldata for biotopkartlegging.

Det oseanografiske miljøet er en viktig ramme ved kartlegging av biotopfordeling over store områder. Temperatur, saltholdighet og strøm-påvirkning utgjør "klimaet" som bunndyrsamfunnene opplever. Noen av disse miljøveriablene kan samvariere med terreng og geologi lokalt, men over større områder kan ikke variasjonen i dyresamfunnene forklares uten data om det oseanografiske miljøet. Gradienter i temperatur og saltholdighet i stor skala avspeiles i biogeografiske mønstre, gitt av arters utbredelsesgrenser. Det er derfor viktig å kombinere informasjon om topografiske og sedimentære forhold på havbunnen med det oseanografiske miljøet. Sammen får vi da et mer komplett bilde av de miljømessige forholdene på havbunnen som styrer hvilke dyr kan leve der.

Ytterligere detaljer om modellering finner du her (kun engelsk)

Skråning på havbunnen med blomkålkoraller.Skråning på havbunnen med blomkålkoraller.