354 results
Omhandler resultatene fra prøvepumpingsforsøk 1/1-25/10-83, på Øymoen ved Nes i Årdal. Gode grunnvannsmuligheter i løsmassene ved Begna.
Omfatter vannforsyning for borebrønner i fjell til endel enkeltvannforsyning og flyplassområdet. Forholdene ikke gode. Vesentlig fyllitter med gjennomgående vannføring 0-100 1/timen.
NGU utførte i juli/august 1983 refleksjonsseismiske målinger innen kartbladene SMØLA 1321 1 og KRISTIANSUND 1321 2. Toktrapporten gir en kort oversikt over benyttet instrumentering/metode for seismisk profilering og posisjonsbestemmelse. Utseilte refleksjonsseismiske profiler er angitt i to kartbilag.
Vurdering av brønnskade som følge av omlegging av elven Vigga. Muligheter for at skaden skyldes omlegging av elven er tilstede.
Borplass for brønn i fjell er tatt ut for vannforsyning til Høgås aldershjem. For vannforsyning til Gravliområdet bør en foreta boring i forbindelse med en regional forkastningssone vest for Høymyr. Boring kan foretas etter tidligere gitt anvisning, men bruk av geofysiske målinger for å fastslå nøyaktig beliggenhet av sprekkesonene her anbefales.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til bolig under bygging. Problem med stor overdekning over fjell, samt nærliggende tunnel. Boreplas for fjellborebrønn ble tatt ut.
NGU utførte i juli/august refleksjonsseismiske og refraksjonsseismiske målinger innen kartblad Brattvåg. Hovedformålet var innsamling av data for produksjon av det kombinerte land-sjøkart Brattvåg (M 1:50 000). Denne rapporten summerer opp noen av resultatene som underlag for prosjektering av vannledningstraseer. Vanndypet i det aktuelle området varierer ned til drøyt 120 m. Fast fjell i overflaten er registrert vest for Rødholmen samt i et begrenset område sørvest for dette.
Boreplass er tatt ut i orthocerkalk for midlertidig vannforsyning til industridesignsenter.
Boreplass er tatt ut i kalkstein (et. 7), gjennomsatt av NNE-strykende diabasgang.
Prøvetaking av grunnvann i forbindelse med forurensning fra flyplassen.
Forekomstnavn og koord.: Brastad 722285 og 720286 To alternative boreplasser i Drammensgranitt er tatt ut med tanke på jordbruksvanning.
Gjelder vannforsyning til Bogøy-Holmefjord og Ådland. Det er tidligere gjort forsøk med boring i fjell, men resultatet negativt. Det er foreslått gjennomføring av undersøkelsen i Ådlandsdalen og Hope i forbindelse med uttak av grunnvann fra løsmateriale langs Ådlandselva og Hopselva.
Tre dalers egnethet som søppeldeponier er hydrogeologisk vurdert. Hentiadalen som er den eneste med tykt sammenhengende løsmassedekke i bunnen er rangert som nr. 1.
Etter oppdrag fra Vegkontoret i Sør-Trøndelag er det foretatt en oversiktskartlegging og orienterende prøvetaking av potensielle uttaksområder for knust stein til veiformål på Frøya. Ialt er 12 lokaliteter undersøkt. Analysene viser at bergartene på Frøya generelt har god kvalitet, med både lave sprøhetstall og abrasjonsverdier.
Framdriftsrapport vedrørende jordartskart i M 1:1 mill. for Nasjonalatlas for Norge.
Rapporten er en kvartærgeologisk kartbeskrivelse til blad Fåvang M 1:50 000. Beskrivelsen er en tematisk behandling av de kvartærgeologiske dannelser, særlig med vekt på jordartene, men også landskapsformenes dannelse er også behandlet. Blad Fåvang ble utarbeidet som et av grunnlagene for oversiktskart Jotunheimen med oversiktsbeskrivelse av de kvartære fenomener, trykt som NGU nr. 374 utkommet i 1983.
Vurdering av mulige brønnskader i forbindelse med sprenge/gravearbeider ved gjennomføring av reguleringsplan, Sollihøgda.
I tilknytning til et annet oppdrag i Sogn og Fjordane ble det foretatt befaring og prøvetaking av 3 lokaliteter i Gloppen kommune. Resultatene er sammenstilt i denne rapporten.
Registrering av slitelagsgrus til skogbilveier ble gjort som en oppfølging av Grusregisteret i Kongsvinger kommune. Arbeidet er gjort innenfor rammen av Kongsvingerprosjektet. Rapporten inneholder en kort beskrivelse av alle registrerte forekomster og et kart som viser lokaliseringen av forekomsten.
Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengelige ressurser, og dermed også gi grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til landets sand- og grusforekomster. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk M 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes både den mekaniske styrken, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller.
Rapporten gir en kortfattet oversikt over bakgrunn for at NGU etablerer et landsomfattende Grus- og Pukkregister med status, og skisser geografisk prioriteringskriterier, innhold, bruksområder. Det er videre gjort et overslag over utviklingen i pukkforbruket de nærmeste 20 år.
Hensikten med undersøkelsen har vært å undersøke nærmere m.h.p. både vei- og betongformål noen av de forekomstene med sortert sand og grus som er registrert i Grusregisteret etter anvisning fra kommunen. Det ble i denne omgang lagt vekt på å fremskaffe sikrere opplysninger om volum og materialsammensetning ved hjelp av hammerseismikk, vertikal elektrisk sondering og slagsonderboring. Sanden fra Peleandsmoen ved Tollåsen er vurdert som tilslag i betong ved prøvestøping og med godt resultat.
Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk karterk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Ringerike kommune har betydelige mengder sand og grus.
UNIRAS er et programsystem for behandling av geodata og presentasjon av rastersystemer som Applicon fargeplotter og fargerasterskjermer. KRIGPAK er en del av UNIRAS og inneholder rutiner for interpolasjon og presentasjon i to og tre dimensjoner. Rutiner for beregning og framstilling av semivariogram, blokk-kriging og 3-D presentasjon og snitt er testet i denne rapporten og nytten av rutinene er vurdert.
Årsmelding 1984.
Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten ved seksjonen i 1984.
Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten ved seksjonen i 1984.
Rapporten gir en veiledning i bruk av Interactiv-Graphic-System (IGS) for uttegning av korrekturkart i forbindelse med produksjon av Grusregister-kart.
Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. I sigdal er det registrert 39 forekomster tilsammen 16 mill.
Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Utenom Ryggkollen er det bare små grusmengder i Øvre Eiker.
Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret pressenteres i form av kart og tabeller.
Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1: 20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller.
Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1: 20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller.
Rapporten beskriver de programmene som brukes for å korrigere radiometerdataene fra helikoptermålingene, og det programmet som lager plottefiler med slike data.
Beskrivelse av programmer for å generere plottefiler med data fra EM- og VLF- målinger og for glatting og korrigering av like data. Rapporten inneholder også beskrivelse av et program for å generere tolkningsdata fra EM-målingene.
Denne rapporten beskriver programmer for: - utlisting av data fra plottefiler til skjema eller linjeskriver - korrigering av datafeil på plottefiler - glatting (LOWPASS-filtrering) av data på plottefiler
Beskrivelse av to programmer som gjør det mulig å endre koordinatene til fastpunkter uten å ødelegge eventuelle korreksjoner av data.
Beskrivelser av programmene for sammenkjøring av måledata og digitaliserte koordinater i helikoptermålinger.
Rapporten beskriver programmer for innlesing av magnetbånd med måledata fra helikoptermålingene. Det er også beskrivelse av programmer for formattering og feilsjekk av disse data og data fra stasjonsmagnetometer.

Pages