Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

384 results
Prosjektet GEOS-3D kartlegging av løsmasser, inngår i GEOS (Geologi i Oslo-regionen) og har som hovedoppgave å kartlegge løsmassemektighet og fordeling i de største dalene i GEOS-området. Denne rapporten omfatter seks gravimetriprofiler i kommunene Trøgstad, Askim og Eidsberg. I tillegg ble det målt tre profiler med 2D resistivitet for å sammenligne denne metoden med gravimetri for kartlegging av dyp til fjell.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 1 - 3 boliger. Boreplass ble tatt ut Bergarten i området er øyegneis.
Kommunevis sammenslåtte bekkesedimentprøver (-18mm) fra 159 kommuner på Østlandet og i Trøndelag er analysert 3 ganger med plasmaeksitasjon (ICP) etter ekstraksjon med hhv. HNO3, kald HCI og hydroksylamin HC1+ eddiksyre, samt med XRF. Det er dokumentert frekvensfordelingskurver, korrelasjonskoeffisientsanalyse med spredningsdiagram og punktkart.
Vannforsyning til bolig og driftsvann ved gårdsbruk. Bergart granitt. Bore- plass ble tatt ut i fjell.
Forkortet Rapporten gir resultatene av kvartsundersøkelser i Sør-Norge i 2003. Det er i alt innsamlet 223 prøver av kvarts fra 95 separate pegmatittkropper, 25 forekomster av hydrotermal kvarts, 2 granitter og 10 enheter av kvartsitter. Prøvetakingslokalitetene er undersøkt geologisk og mineralogisk.
Det er utarbeidet og beskrevet et grovt klassifikasjonssystem for berggrunnsgeologien i norske kommuner. Klassisfikasjonssystemet er basert på tre "akser"; alder, genese og mineralogi. Systemet er anvendbart på alle norske kommuner, men her er det gitt koder for 159 kommuner fra Østlandet og i Trøndelag som har inngått i en rekke studier i prosjektet "Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge".
Det var ønsket grunnvann til boligbebyggelsen i forbindelse med kraftverket. Boreplasser i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til eiendommene "Røysa" og "Putten". Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Det finnes en del grus under et tykt leirlag, og det ble anbefalt å prøveta vann herfra.
Thermal response tests (TRT) are widely used to measure the effective thermal conductivity and borehole resistance in a well. The gained data serve as the basis for the dimensioning of larger ground-source heat-pump installations with closed loop systems. The influence of groundwater flow on a TRT in fractured aquifers is not well understood. An attempt to quantify the influence of groundwater was done by pumping of groundwater from a nearby well during the TRT.
Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til hytte.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk med 3 husholdninger. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.
Det var ønsket å finne grunnvann til et planlagt pleiehjem. Det synes ikke mulig å skaffe tilstrekkelig med vann fra borebrønner i fjell, men muligheten for å få ut nok vann fra en liten sandavsetning bør undersøkes nærmere.
Radiometriske bilmålinger er utført på 2 kartblad. Begge kartblad er ferdig- målt. Det ble registrert 69 radioaktive anomalier på kartbladene. Det ble ikke registrert noen sterke anomalier, men 49 av middels styrke (200 - 500 1/s). Hele 62 anomalier ligger inne i Østfoldgranitten.
Det er gitt en kortfattet framstilling av 1) prosjektets forhistorie og etablering, 2) datainnsamling, og 3) hovedresultater til nå. Rapporten konkluderer med at prosjektet bør fortsette, og gir forslag til planer framover. I vedlegg finnes ajourførte lister (pr. 84.07.01) over prosjektets rapporter, publikasjoner og foredrag.
En ny borebrønn er skrådd mot, og forbi en eksisterende borebrønn. Etter hydraulisk trykking av den nye brønnen kom slam til overflaten ved den gamle. Trykkingen antas å ha ført til redusert vannføring og forringet vannkvalitet i den eksisterende borebrønnen.
Det var ønsket vann til et nybygg til skolen. Sted for boring i fjell ble tatt ut.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til boliger og hønseri.
Det var ønsket vann til en enebolig. Sted for boring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvann til en planlagt helårsbolig. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det finnes en borebrønn på stedet, men den gir ikke noe vann. Sted for ny boring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til husholdning og eventuelt til vanning Brønnboring ble frarådet. Bergarten i området er gabbro.
Feriehjemmet har en borebrønn i fjell, som gir saltholdig vann. Det synes ikke mulig å foreta brønnboring på eiendommen, uten en stor risiko for saltholdig vann eller myrvann. Det ble anbefalt å samle sisternevann fra takflatene.
Anlegget hadde 2 brønnboringer i fjell, men ønsket plassering av en borebrønn til. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 20 planlagte boliger. To boreplasser ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det ble vurdert forskjellige områder for eventuelt grunnvannsuttak til Kirkøy. Forslag til undersøkelser blir gitt.
Det var ønsket vann til planlagt enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis, men det var ikke synlig fjell på tomten.
Det var ønsket vann til en enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.
Det var ønsket vann til et gardsbruk. Sted for boring i fjell ble tatt ut.
Vinteren 1983 gikk det et leirskred i Skjeberg. Samtidig ble vannet fra en borebrønn i fjell ca. 300 m vekk sterkt leirblakket. Mulighet for sammenheng blir vurdert.
Det var ønsket vann til en planlagt bolig. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.
Det er anlagt en gravet brønn som har gått ned i kapasitet; sannsynligvis på grunn av gjentetting rundt brønnen. Ved undersøkelsesboringene i mars 1992 ble et nytt brønnpunkt fastlagt. Samtidig ble mulighetene for kunstig infiltrasjon vurdert. Etter undersøkelsene anbefales det å grave en ny brønn. Det skiftes masse rundt den gamle brønnen, og det anbefales gjort forsøk med kunstig infiltrasjon. Videre ble det satt ut fire peilerør for registrering av grunnvannstand og strømretning.
Det var ønsket vann til pensjonatet. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvann til et landsted. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Etter Rissa-raset våren 1978 ble det gjennom Landbruksdepartementet tatt initiativ til et kartleggingsprosjekt for landets leirområder. Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Norges geotekniske institutt (NGI) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). I dette samarbeidet utfører NGU kartleggingen av leirene mens NGI foretar stabilitetsvurdering. NGUs kart- legging foregikk i årene 1981-1987.
Rapporten omhandler ingeniørgeologisk kartlegging av fundamenteringsforholdene ved: A Kletkavfjell TV-sender, Nordland B Prillarguripiggen TV-omformer, Oppland C Langvatn TV-omformer, Møre og Romsdal D Høyås TV-sender, Østfold Undersøkelsene gjelder enten plassering av bardunfestefundamentene eller plassering av antennen.
Det gis en status over kvartærgeologisk kartlagte områder som omfattes av prosjektet "Kartlegging av kvikkleireområder 1981-87". Prosjektet omfatter 50 kartblad i M 1:50 000. Av disse er 37 kartblad rapportert. I M 1:20 000 er 36 kartblad kartlagt. I de to gjenværende år av prosjektperioden vil rapporteringen av de resterende 13 kartblad i M 1:50 000 bli fordelt med 7-8 kartblad i 1986 og 5-6 i 1987.
Rapporten omhandler kvikksølvinnhold i sedimentkjerner fra Hvalerbassenget og nedre Glomma,
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.

Pages