244 results
Undersøkelsesboringer i forbindelse med grunnvannsforsyning til Lampeland. Undersøkelsene er utført i løsavsetningene langs Lyngdalselva. Positive undersøkelser.
Grunnvannsforsyning ved fjellboring anbefales.
Hensikten med målingene var å undersøke den tidligere kjente kisforekomsts utstrekning og dyptgående. Målingene indikerer at den tidligere kjente kisforekomst har en utstrekning langs strøket på ca. 250 m og et dyptgående på 100-200 m. VLF-målingene påviste to nye soner innenfor måleområdet. Viser prøvetaking at disse sonene kan være av økonomisk interesse, bør nye CP-målinger vurderes.
Flere eiendommer har felles vannforsyning fra gravet brønn. Vannet har en tid vært forurenset. Forslag til plassering av ny brønn er gitt.
Oppdraget er utført i forbindelse med vurdering av sand-og grusressursene i Trodalen ved Fimlandsgrend. Det er målt på tvers av dalen langs to linjer som ligger 0.5 km fra hverandre. Samlet profillengde er 1.7 km. Nedenfor Skaflestadstølen i vest langs søndre linje er avsetningen vel 50 m tykk, men avtar til under 15 m nedover mot elva. Fra toppen av den ryggformede avsetningen langs østsiden av dalen er det 40 m til fjell. Nedover mot elva er avsetningen tynn.
Bergmarkområdet består av sedimenter, vulkanitter og basiske lagerganger som senere er foldet i en stor antiform med steil østflanke og slakere vestflanke. Bergartene er lite deformerte og omdannet under grønnskiferfasies forhold. Kobbermineraliseringene er knyttet til albittbergarter (albittfels) hvor kobberkis og svovelkis opptrer som disseminasjon og på små årer (Bidjo- vaggetype malm), og til omvandlede metagabbroer med karbonatårer med sulfider og jernoksyder.
I tiden 31.03 - 06.04. 1981 ble det utført EM differansemålinger på Hjerkinn. Det ble lagt ut en energiseringskabel langs strøket med jording i begge ender. En jording lå fast langt øst for måleområdet. Jordingen vest for måleområdet ble variert. Jording I var plassert ca. 3 km vest for Tverrfjellet gruve, jording II ble satt i en kisstripe øst for stor-forkastningen på nivå 7 i gruva, og jording III ble satt i kompakt kismalm vest for samme forkastning på nivå 7.
Grunnvann til boligfelt/småskole utredet. Antatt behov ca. 2 500 l/t. Prøveboringsprogram i fjell foreslås.
I forbindelse med Nordkalottprosjektet er det utført en begrenset geokjemisk prøvetaking i et 15 000 km2 område omkring Treriksrøysa. Med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 30 km2 er det fra hver prøvestasjon samlet inn 6 forskjellige prøvetyper: bekkesedimenter, bekkemose, bekketorv, bekkevann, humus og morene. Denne lavtetthets geokjemiske prøvetakingen har avdekket regionale geokjemiske mønstre og lokale anomalier. Det anbefales derfor at hele Nordkalotten prøve- tas med samme tetthet.
Rapporten omfatter plassering av nye rørbrønner i forbindelse med utbygg- ingen av grunnvannsanlegget på Raipas. Anlegget forsyner vesentlig Alta tett- sted.
Uttak av borplasser i gneisbergarter for vannforsyning til småbruk. Uttalelser etter befaring i 1978 og 1981.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelse i NGU Skrifter nr. 61
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelse på kartet og i NGU Skrifter 87
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.

Pages