268 results
Norges geologiske undersøkelse mottok i jan.79 en henvendelse fra Industridepartementet om å gi en samlet, kortfattet oversikt over Norges skiferforekomster. Alt materiale er tatt fra rapporter ved bergarkivet, NGU og de mest relevante opplysninger er samlet i vedlagte bilag. Bilagene er ordnet fylkesvis. Hver lokalitet er angitt med plottnr. som igjen refererer til vedlagte kart.
Kvartærgeologisk kartlegging er gjort i målestokk 1:20 000 av dalbotnen i Breim og Sandane, og i målestokk 1:50 000 av grusvifte ved Vereide. Mengde og kvalitetsvurdering av lausmasseførekomstar viser at dei undersøkte førekomstane inneheld 16 - 18 mill. m3 massar. Med eit par unntak ser kvaliteten av massane ut til å fylle dei krava som blir stilte til betong -og vegformål.
Forundersøkelser i forbindelse med grunnvannsforsyning til industrifelt og boligområde på Åkrestrømmen.
Undersøkelser i forbindelse med grunnvannsforsyning fra løsmateriale i området Vannforsyninger gjelder forsvaret, men området vurdert for kombinert vannfor- syning mellom forsvaret og det sivile. Mulighetene virker gunstig ved Råvannet.
Grunnvannsanlegget som forsyner Vågåmo renses og supleres med Ytterligere to grunnvannsbrønner. Spesifikasjon gitt. Total dybde 12 m.
Med delvis finansiering utenfra (Kommunaldepartementets "Utbyggingsprogram for Nord-Norge" kap. 576.20) ble et område over Tysfjord og Hamarøy kommuner i Nordland dekket med radiometriske og magnetiske målinger fra heli- kopter. Området omfatter ca.
I Granåsen dolomittfelt opptrer noen gabbrokropper. Da området er sterkt over- dekket, er det vanskelig å lokalisere disse ved geologisk kartlegging. Denne rapporten beskriver et forsøk på å kartlegge disse gabbrokroppene ved hjelp av geofysiske målinger, først og fremst IP og magnetiske målinger. I store trekk synes det å være godt samsvar mellom opptreden av gabbro og sammenfallende IP- og magnetiske anomalier.
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 200 l/min. Foreslått fortsatte dypsnittundersøkelser pga. høyt jern - innhold i dette prøvepunktet.
Oversiktsbefaring for vurdering av grunnvannsforsyning til en rekke gårdsbruk / husklynger / spredt bebyggelse i Gjemnes. Mulige borplasser i fjell er utpekt de fleste steder. Forundersøkelser for utprøving av grunnvannsmuligheter i løsmasser kan tenkes for området Øre ( 1320-1, 32 436. - 6977.)
Etter anmodning fra Fosdalens Bergverk A/S har NGU vurdert en kalkspatmar- mor-forekomst i Bindal med tanke på en eventuell utvidelse av den blokk- steinsproduksjon som i dag foregår i forekomsten . Undersøkelsene omfattet geologisk kartlegging og diamantboring. I alt ble det diamantboret 173.20 m fordelt på to hull. Området er kraftig overdekket og hensikten med dia- mantboringen var å få belyst marmordragets mektighet, sprekkesystemenes opptreden og frekvens, og kvalitet.
Målingene viste at den tidligere påviste EM-indikasjon (GM-rapport nr. 40 og 44) bestod av tre separate ledere. De sterkest mineraliserte delene av de tre lederne synes på grunnlag av målingene å gi et samlet areal (strøklengde x utgående) på 2-300 000 m2. Det syntes ikke å være nødvendig med flere geofysiske målinger i området før eventuelle nye boringer.
Geologiske undersøkelser av anorthositt-forekomstene runt Mjølfjell i Hordaland.
Et skiferbrudd på S-siden av Vågå-vatnet ble befart etter en henvendelse til NGU. Forekomsten er tidligere befart og beskrevet av bergmester Geir Strand. Som følge av for sterk oppsprekning, utilstrekkelig spaltbarhet, redusert planhet og steil lagstilling, vil en regulær drift av noen størrelse trolig bli ulønnsom i dette bruddområdet.
Etter henvendelse fra Regionplankontoret i Vesterålen har NGU utført en detaljert oppfølging av enkelte løsmasse- og fastfjellforekomster på Andøya, Hinnøya og Langøya. Hensikten med undersøkelsene var å stadfeste om regionen har forekomster som egner seg til veg- og betongformål. De mest interssante avsetningene ligger ved Gryttinvann, Austpollen og Bleik. Av fast fjell er forekomstene ved Høyland, Langvatnet og Bleik de mest anvendbare.
Forundersøkelser med sikte på fellesvannverk, behov ca. 75 l/min. Foreslått vertikal rørbrønn.
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov til maks. 400 pe. Foreslått vertikal rørbrønn v/ prøvepunkt 2.
Vurdering av brønnskade i forbindelse med tunneldrift. Anbefalinger for erstatningsvannforsyninger.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anorthositt til aluminiumsproduksjon. Status pr.1/2-1979.
Undersøkelsesboringer i forbindelse med plassering av tre nye Ø 400 mm. rørbrønner som sammen med den første prøvebrønnen skal dekke grunnvanns- forsyningen til Lillehammer fra løsavsetningene ved Lågen.
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 80 l/min. Boringer i pkt. 1; 4101 64847 og pkt. 2; 4098 64845. Finkornet vasetninger med flomkappe av grus. Foreslått liggende rørbrønn m/masseskifte og/eller fortsatte dypsnittundersøkelser.
Kornfordelingen har innflytelse på den mineralogiske og kjemiske sammensetning til bekkesedimentprøver. Formålet med denne undersøkelsen er å skaffe noen data for i hvilken grad kornfordelingen i bekkesedimentene varierer i frak- sjonen -0.18 mm. To bekker er detaljprøvetatt. For å få frem størst mulig variasjon i kornstørrelse er prøveplassene valgt slik at både bakevje og midt- strøms lokaliteter er representert i materialet.
Formålet med undersøkelsene var å følge opp det arbeid som ble gjort i 1977 med å finne brukbare alternative sand- og grusforekomster som kan erstatte massetaket på Sandnes (øst). Undersøkelsene ble særlig konsentrert om Sandnesdalen. Supplerende sonderboringer og sjaktgravinger ble foretatt på Langøra, som bekreftet tidligere opplysninger om at forekomsten her er komplekst oppbygget og har et begrenset volum av brukbare masser (10 - 12 års varighet).
Det var ønsket vannforsyning til 4-5 planlagte boliger. Bergarten var ikke synlig i noenlunde rimelig nærhet av tomtene. Boreplass ble tatt ut.
Forundersøkelser i forbindelse med grunnvannsforsyning til Dalsbygda fra løsavsetningene langs Vangrøfta. Positive resultater fra undersøkelsene i Håkonskroken.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Boreplass ble tatt ut Bergart er granitt.
Etter henvendelse fra utbyggingsavdelingen i Hordaland har NGU foretatt en vurdering av sand- og grusressursene i Osa, Ulvik kommune. Undersøkelsene er finansiert over Kapittel 573 post 71 på Kommunaldepartementets budsjett. Feltundersøkelsene har bestått i kartlegging, prøvetaking og seismiske profilering. Alt materiale er senere bearbeidet ved NGU og betongprøvestøpingen er utført ved SINTEF.
Materialet til denne undersøkelsen består av aktive og uorganiske bekkesedi- menter, innsamlet fra 1319 lokaliteter i Oppland, Hedmark og Østfold. Prøvene er analysert på Mo, Cr, Ba og Cr. Resultatkartene, fremstilt i målestokk 1:500 000, viser klare regionale mønstre, bekkesedimentene fra Valdresdistriktet viser høyere Mo-innhold enn prøvene fra Østerdalen.
Anvisning av boresteder for vannforsyning, 27 steder.
Det er tatt ut 3 mulige borplasser for gunnvannsforsyning til planlagt campingplass m/hytter. Bergartene består hovedsaklig av gneis og glimmer- skifer. Enkelte kalklag forekommer og en av dem kan nås ved en dyp boring ute på stupet mot øst. Dette anses for å være den beste muligheten i området.
Oppdal fjellskole har 2 borebrønner. Den ene av disse er ødelagt, og en dykkpumpe sitter fast her. I rapporten vurderes forskjellige muligheter for ny boring, og årsaken til de eksisterende problemer diskuteres.
De seismiske målingene ved et massetak i Bleik har påvist to sjikt i over- dekket. Topplaget har hastighet 350 - 800 m/sek og tykkelse 2 - 10 m. Det underliggende laget har hastighet 1 300 - 1 500 m/sek og tykkelse 5 - 12m.
Forundersøkelser i løsmasser med tanke på grunnvannsforsyning, Forvik.
Rapporten beskriver et tekstbehandlingssystem som brukes på HP3000. Alle redigeringskommandoer beskrives og det er også gitt noen eksempler.
Grunnvannsundersøkelser i forbindelse med vannforsyning fra løsavsetninger til industrifelt. Undersøkelsene positive.
Omhandler spesifikasjon av grusbrønn i løsmateriale etter sonderboringer.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Forundersøkelser i forbindelse med grunnvannsforsyning til Dalsbygda fra løs- avsetningene langs Vangrøfta. Positive resultater fra undersøkelsene i Håkons- kroken.

Pages