Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

294 results
Rapporten omhandler forslag til grunnvannsforsyning til tettstedene Forsand-Helle/Mæle og Meling i Forsand kommune. Forslagene innebærer overflatevann - vann fra sand-grusavsetninger - bekkeinfiltrasjon og kombinasjoner.
I perioden 19.06-28.07.93 utførte NGU et maringeologisk tokt for å kartlegge skjellsandforekomstene i Rogaland. I løpet av toktet ble det samlet inn ca. 900 km lett-seismikk og tatt i underkant av 400 grabbprøver av bunnsedimentene. I ni kommuner i Rogaland (Sokndal, Eigersund, Stavanger, Kvitsøy, Finnøy, Tysvær, Bokn, Karmøy og Haugesund) er det kartlagt skjellsandforekomster som til sammen dekker et areal på 15.8 mill. m². Av dette arealet er ca. 5 mill. m² (ca.
Landskogtakseringen har i årene 1980-82 tatt i alt 801 prøver av humus- sjiktet i skogjord i fylkene Hordaland og Rogaland. Prøvene er etter hvert sendt til NGU for videre bearbeiding. Her er prøvene tørket, knust, splittet og analysert med plasmaspektrometer på 29 grunnstoffer. Standard analyse- rekkefølge ved NGU er Si, Al, Fe, Ti, Mg, Ca, Na, K, Mn, P, Cu, Zn, Pb, Ni, Co, V, Mo, Cd, Cr, Zr, Ag, B, Be, Li, Sc, Ce, La.
Det ble sommeren 1978 registrert 97 uttak av sand og grus basert på opplysninger fra kommunene. Bare 50 av uttakene var i regelmessig drift (tabell 1 og 2). Det ble registrert 4 pukkverk med eget fastfjellsuttak De årlige uttak av sand og grus er stipulert til 2,6 mill. m3, mens pukkproduksjonen fra fast fjell ligger på ca. 0,6 mill. m3. Kvaliteten av de uttatte sand- og grusmaterialene er med ytterst få unntak av god til meget god kvalitet. Ca.
Forkortet: In cooperation with "Statens vegvesen Region vest" and "Statens vegvesen Vegdirektoratet", the Geological survey of Norway (NGU) has performed research where new methods in tunnel planning were tested in the ROGFAST project.
Strand kommune er ein B-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingane byggjer på kartstudier samt samanstilling av tidlegare undersøkingar. Vassbehovet er berekna etter 250 liter/person pr. døgn. Prioriterte område for nærmare vurdering av grunnvassforholda: Fiskå: ("Mogeleg"). Borebrønnar i fjell kan vera aktuelt. Botne: ("Mogeleg"). Både boring i fjell og lausmassar vil truleg gje nok vatn til å dekka vassbehovet. Idse: ("Mogeleg").
Map explanation: NGU Report 2004.007
Basert på innledende undersøkelser ble det anbefalt å gjennomføre oppfølgende pukkundersøkelser ved Raudnes i Vindafjord kommune. Berggrunnen innenfor det undersøkte området består av migmatittisk gneis, granittiske gneis og båndgneis. Den migmatittiske- og granittiske gneisen dominerer. Den tidligere undersøkte prøven ble tatt innenfor en sone med bånd- gneis ved det eksisterende kaianlegget. Prøven er ikke representativ for de deler av terrenget som betraktes som mest egnet for uttaksdrift.
U-Pb zircon ages of a tonalite and a granodiorite dykefrom the southeastern part of the Bindal Batholith,central Norwegian CaledonidesAugust L. Nissen, David Roberts, L.
Rapporten omhandler utførelse, resultater og tolkning av magnetiske målinger og X-Met (XRF) målinger (Ti02 og Fe-total) vesentlig innenfor de Fe-Ti-P mineraliserte lagdelte sekvensene i (gabbro )noritt-feltene på Mydland og i Bakka-området.
Sokndal er ein B-kommune i GiN-prosjektet. Vurderingane byggjer på tidlegare undersøkingar og på kartstudier. Vassbehovet er berekna etter 250 liter/ person pr. døgn. Det er prioritert fire område i kommunen: Nesvåg-Vatland: ("Mogeleg"). Spreidd busetnad gjer det aktuelt å bruka fleire vasskjelder. Truleg mogeleg å dekka vassbehovet ved å bora fleire brønnar i fjell. Bergly-Berrjod: ("God"). Boring i fjell kan truleg dekka vassbehovet. Ålgård-Mysse: ("Mogeleg").
I et samarbeid mellom Oljedirektoratet og NGU er det skutt høyoppløselig refleksjonsseismikk langs Tvihaugbekken sør for Oppstad på Jæren. Hensikten var å studere løsmassestratigrafi, berggrunnsmorfologi og eventuell lagdeling i berggrunnen på begge sider av Gandsfjord-forkastningen. Det var opprinnelig planlagt et ca. 2 km langt profil, men målingene måtte avsluttes etter ca. 300 meter på grunn av ugunstige overflateforhold. Målingene har indikert løsmassemektigheter på opptil 120 m.
Det er tatt ut boreplasser for å skaffe grunnvannsforsyning til nye og eksisterende boligfelt på øyer i Finnøy kommune. Vannbehovene er små, og de fleste steder vil en trolig kunne skaffe nok vann.
Gjesdal er ein A-kommune i GiN-prosjektet. Det er tre prioriterte område. Vurderingane byggjer på synfaring og boring samt samanstilling av tidlegare undersøkingar. Vassbehovet er berekna etter 250 liter/person pr. døgn. Prioriterte område: Oltedal: Eksisterande grunnvassverk med behov for auka kapasitet og betre vatn. Mogeleg å auka kapasiteten ved nye brønner i same område. Betre vatn kan oppnåast ved betre klausulering av området (God).
Forkortet:Bjerkreim-Sokndal intrusjonen i Rogaland Anortosittprovins (Egersundfeltet) eranriket på ilmenitt, vanadiumholdig magnetitt og apatitt på visse nivåer i denmagmatiske seksvensen. Omtrent 50 km2 av intrusjonen er markant anriket pådisse verdimineraler, hvorav 1 km2 anses som "malm" med i størrelsesorden 30%ilmenitt + apatitt + vanadiumholdig magnetitt.
Etter krigen ble det dumpa fleire (>30) skip fullasta av ammunisjon/kjemiske våpen i Skagerarrak. FFI lokaliserte 15 vrak ved hjelp av sidesøkende sonar i 1989 og inspiserte fem av ei med ROV. I 2002 blei fire av desse vraka inspiserte på nytt. Posisjonen til dei resterande vraka er ukjent. Siden vraka representerer ein miljøtrussel er det viktig å halde oppsikt med dei og treffe tiltak som kan avgrense trusselen.
NGU har utført regionale refleksjonsseismiske undersøkelser i Karmsundet, Botnfjorden og Kvitsøyfjorden som skal danne grunnlag for samferdselsplan- legging, spesielt med tanke på faste veiforbindelser. Resultatene er presen- tert i form av tolkede refleksjonsseismiske profiler og sedimentmektighets- kart. I Karmsundet er totalt dyp til fjell minst i delområdene I, II, III, VII og VIII. Det er i disse områdene ikke registrert større totale dyp til fjell enn 150 m.
Regionale natursteinsundersøkelser ble utført i Rogaland anortosittkompleks med sikte på å karakteriserte og evaluere natursteinspotensialet i disse bergartene. Spesielt ble arbeidet konsentrert om forekomster av anortositt med fargespill (labradorisering). Rapporten konkluderer med at det finnes flere partier/bergartstyper som kan ha industriell interesse.
Mulighetene for grunnvannsforsyning til Hegelstad i Bjerkreim kommune er undersøkt gjennom georadarprofileringer, løsmasseboringer, kartlegging av kilder og analyser av masse- og vannprøver. Det er også foretatt en vurdering av mulighetene for uttak av grunnvann for fjell. Undersøkelsene viser små muligheter for grunnvannsuttak for løsmasser i områdene nærmest Hegelstad. Det er imidlertid påvist muligheter for grunnvanns- forsyning i et område ca. 3 km sørvest for forsyningsstedet.
I samarbeidsprosjektet mellom Rogaland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse (NGU) ble grus- og pukkforekomstene i kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal befart høsten 2009. I løpet av vinteren 2010 er Grus- og Pukkdatabasen for disse kommunene oppdatert og informasjonen lagt til rette for planlegging på samme måte som det er gjort i resten av fylket. Det er i dag liten aktivitet når det gjelder uttak av sand og grus i regionen.
Fortrolig til 14.02.2007. På oppdrag fra Titania AS er det gjort oppfølgende undersøkelser av sprekker/ forkastninger og omvandlingssoner i Tellnes-bruddet. Arbeidet er en oppfølging av tidligere arbeider hvor strukturer ble kartlagt og tolket i detalj. Uttak av malm de siste 3 år har ført til at nye områder med sprekke/forkast- ningssoner med eller uten assosiert omvandling har blitt synliggjort.
Innhold: 1. Forside, oversiktskart 2. Forord 3. Innholdsfortegnelse 4. Innledning. Målsetting for arbeidet 5. Forslag til arbeidsprogram 6. Modellplanen 7. Registreringer av forekomstene 8. Undersøkelse av hvilke uttak som er foretatt 9. Betydning i fylkessammenheng 10. Antall arbeidsplasser innen sanddriften og forventet utvikling 11. Formelle styringsmuligheter 12. Vurdering av de forskjellige samfunnsmessige forhold og ingressekonflikter i de enkelte områder 13. Konklusjon - oppsummering
Ved tidligere undersøkelser er det påvist at norittiske bergarter i omrpåden Sokndal og Bjerkreim inneholder betydelige mengder av apatitt, ilmenitt og vanadiumholdig magnetitt, men at forekomstene er lavgehaltige. En rekke norittrelaterte forekomster inneholder i størrelsesorden 10% apatitt, 10% ilmenitt og 10% magnetitt. De minerallogiske kvaliteter synes å være gode.
Beskrivelsen finnes på kartet.
The current report summarize the results of the 1996 field work in the south Rogaland igneous province regarding Fe-Ti deposits. Prospects and mines in the Sokndal area were visited and sampled in a continued effort to collect data on ilmenite occurrences in the Sokndal area (see also Schiellerup, 1996).
Georadarmålingene ved Sæland ble utført for å få en oversikt over mektighet og utbredelse av breelvavsetningene vest, sør og nordøst for Sjelsetvatnet og med hovedformål å vurdere mulighetene for uttak av grunnvann. Målingene omfatter 8 profiler med samlet lengde ca. 3,0 km. Undersøkelsen inngår i et større måle- program som ble gjennomført på Jæren høsten 1995 i forbindelse med kartlegging og hydrogeologisk vurdering av en rekke løsmasseavsetninger.
Gjennom et samarbeidprosjekt mellom Rogaland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse er det foretatt en vurdering av sand- , grus- og pukkforekomstene i fylket. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av naturlige byggeråstoffer for å gi planleggeme et bedre bakgrunnsmateriale i arbeidet med forvaltningen av disse ressursene.
Vanninntaket i Sjoarkjelda kan økes ved bedre utnyttelse av kildehorisonten.

Pages