Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

620 results
Det var ønsket grunnvann til tettstedene Tuv og Ulsåk. Det ble gitt anbefalinger om å prøve grunnvann fra løsmasser.
Forekomsten har et topplag med sand og grus over tildels ensgradert fin sand. De grove lagene er mektigst i den nordre delen av forekomsten, og dette området egner seg best for masseuttak. Mot sør er massene for finkornige for utnyttelse til tekniske formål. Det samme området er også det best egnede for grunnvannsforsyning. Det er under prøvepumping pumpet 12000 liter i timen fra et borhull. Mektigheten på de vannførende lag er begrensede, og gravde brønner er derfor det mest aktuelle.
"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i vannverk og hos private brønneiere og utfylling av prøvetakingsskjema.
Det er foretatt en forsøkskartlegging av avfallsfyllinger og industri- tomter med deponert spesialavfall i Buskerud. Formålet har vært å utvikle en kartleggingsmetodikk som kan anbefales for denne typen kartlegginger. Rapporten redegjør for gjennomføringen av prosjektet og oppsummerer resultatene i form av antall påviste lokaliteter. Utbyttet av ulike informasjonskilder og registreringsmetoder blir drøftet.
Kvartærgeologisk kartlegging på kartblad SVELVIK - CL 038, ble utført i 1979 og 1981 som et ledd i kartleggingen av kartblad Drøbak 1814 II. Hovedformålet med arbeidet var å få et detaljert kart over den store israndavsetningen ved Verket i Hurum, og av tilgrensede områder. Feltundersøkelsene er utført med lettere jordbor og spade, sondering med slagbormaskin, supplert med data fra tidligere geotekniske og geofysiske undersøkelser. En del prøver er innsamlet for å vurdere grus- og sandkvalitet.
I forbindelse med "Samlet plan for forvaltning av vannressursene" har NGU på oppdrag av Fylkesmannen i Vestfold sammenstilt kvartærgeologiske kart i M 1: 50 000 over Numedalen mellom Larvik og Hvittingfoss. Videre er det laget en kort beskrivelse av løsmassenes dannelse, fordeling og sammensetning. Stabili- tetsforholdene er bare i liten grad berørt i denne rapport. En generell ut- talelse om de geotekniske forhold vil bli gitt av Norges geotekniske institutt (NGI).
Melt-mineral-fluid interaction in peralkaline silicic intrusions in the Oslo Rift, Southeast Norway. I. Distribution of elements in the Eikeren ekerite.E.R. Neumann, T. Andersen, T.H.
Fortrolig til 21.12.2002 NGU utførte helikoptermålinger i 1999 over et område nord for Skien, Telemark. Oppdragsgiver var NGU og fylkesgeologen i Buskerud, Vestfold og Telemark. Målingene var et ledd i NGU's arbeider med å lage et kartverk over natursteinsforekomster (da særlig larvikitt) til bruk framtidig planlegging og forvaltning av blokksteinsdrift. En var også interessert i gammastråling i området. Det ble målt totalt ca.
Etter oppdrag fra Hemsedal Kildevann AS har NGU kartlagt løsmassenes mektighet og sammensetning i området ved Skogshornkilden som grunnlag for klausulering av området. Undersøkelsene har omfattet målinger med georadar og fem sonderboringer. Georadarmålingene og boringene viser at morenemassene oppstrøms kilden har en mektighet på ca 8m over fjell og at massene er finkornige.
Bekkesedimenter ble prøvetatt med en tetthet på 1 prøve pr. 25 km2 innenfor et område på 110.000 km2 i Trøndelag og på Østlandet (dvs. 4 390 lokaliteter). Området dekker 159 kommuner. For hver kommune ble det laget en samleprøve av alle underprøvene innenfor kommunen. Disse 159 samleprøvene ble analysert på 23 syreløselige elementer: Al, Ba, Be, Ca, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Ni, P, Pb, Sc, Sr, Ti, V, Zn og Zr.
Georadarmålinger i Hol kommune ble utført som et oppdrag for Carl-H.Knudsen AS Drammen. Formålet med undersøkelsene var å finne egnete områder for uttak av fersk grunnvann fra løsmasser i forbindelse med vannforsyning til Geilo og Hovet. Undersøkelsene ble utført på 7 lokaliteter. Etter georadarmålingene er flere områder med grovkornig materiale blitt identifisert. Løsmasseover- dekket er i alle de undersøkte områdene relativt tynt.
From Archaean to Proterozoic on Hardangervidda, south NorwayAnne Birkeland, Ellen M.O. Sigmond, Martin J.
Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Ringerike kommune. Det er utført beregninger som viser at det planlagte grunnvannsanlegg på Kilemoen permanent vil båndlegge ca. 1,8 mill.m3 sand og grus over grunnvannsnivået i henhold til retningslinjer gitt av SIFF for uttak i sonen omkring brønnpunktet. Ca. 7,1 mill. m3 drivverdig sand og grus over grunnvannsnivået berøres av uttaksrestriksjoner som er knyttet til lagring og fylling av drivstoff.
Vurdering av mulige brønnskader i forbindelse med sprenge/gravearbeider ved gjennomføring av reguleringsplan, Sollihøgda.
Rapporten omfatter undersøkelsesboringer i forbindelse med et eventuelt grunnvannsuttak fra løsavsetningene på Langodden. Uttaket skal dekke vann- forsyningen til tettbebyggelsen på Norefjord.
Geologiske undersøkelser ble utført i rosa-grønn porfyrgranitt ved Pålsbu- fjorden for å vurdere bergartens potensiale i natursteinssammenheng. De østlige deler av denne granitten synes å være mest interessant, siden ens- artethet, farge og driftsforhold her er gunstigere enn i området ellers. To lokaliteter er identifisert som spesielt interessante. Disse bør danne grunnlaget for eventuelle videre undersøkelser i området.
Det var planlagt å bygge 10 - 12 hus. Det ble anbefalt å foreta undersøkelser i løsmassene, både for vannforsyning og avløp.
Samlet fremstilling av Lierbladets kvartærgeologi med bakgrunn i NGUs for- skjellige arbeider i området (1985-90). Rapporten gir en kort omtale av traktens grus- og pukkforekomster og klassifisere disse med tanke på råstoff. Kartbilag: Kvartærgeologisk kart Lier 1814 IV (fargetrykt) Sand- og grusressurskart Lier 1814 IV (fargetrykt)
Vurdering av brønnskade i forbindelse med tunneldrift. Anbefalinger for erstatningsvannforsyninger.
Vannforsyning til planlagt bolig ved Tunnhovd. Storblokket morene, sannsynlig- vis ikke dypt til fast granitt. Boreplass tatt ut.
Vurdering av skadevirkninger på omkringliggende brønner ved svært store vann-uttak fra herr Fjelltuns borebrønn.
Anvisning av ny boreplass etter ras i borehull som kiler fast ejektoren. Raset kan være forårsaket av sprengningsarbeider i Lierelven jordvanningstunnel.
Det var ønsket vannforsyning til 4-5 planlagte boliger. Bergarten var ikke synlig i noenlunde rimelig nærhet av tomtene. Boreplass ble tatt ut.
Sedimentology and lithostratigraphy of the tidal flat deposits of the Steinsfjorden Formation (Wenlock) of Ringerike, Southern Norway.Snorre OlaussenPage(s): 1-25Ages of metamorphic and deforma
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Undersøkelsesboringer på Bevergrendene i forbindelse med grunnvannsforsyning til Kongsberg fra løsavsetningene langs Lågen nord for Kongsberg.
Det var ønsket vurdert om Flå Vannverk kunne finne grunnvann i løsmasser nær bebyggelsen. Forslag til forundersøkelser ble gitt.
Det var ønsket vann til en hytte. Brønnboring i fjell ble frarådet. Det ble anbefalt å grave en brønn.
Omhandler forundersøkelser i forbindelse med grunnvannsforsyning til Sokna fra løsmassene i Rundelvas delta i Torevann. Undersøkelsene virker positive.
Joints and fractures were weathered during a sub-tropical climate regime and thus may contain smectite and kaolinite. The presence of such minerals prohibits groundwater flow in fracture and fault zones. The clay-bearing zones may cause mechanical problems during both tunnel construction and later operation. Due to the chemical alteration of magnetic minerals during weathering, weak zones are characterized by negative magnetic anomalies.
Omhandler spesifikasjon av grusbrønn i løsmateriale etter sonderboringer.
Uttak av borplasser i gmeisbergarter for grunnvannsforsyning til 50 ene- Boliger i planlagt nytt boligfelt. Infiltrasjon av avløpsvann må avgjøres etter at lokalitetene for produksjonsbrønner er endelig avgjort.
Det ble målt ialt 16 kartblad i Modum - Flå området. Det ble registrert 25 anomalier i området, hvorav en sterk. I den nordligste del av området, innen Flågranitten og dens omgivelser ble det registrert flere middels sterke anomalier (200 - 599 1/s). Morenen her viste 100 - 170 1/s. I koboltgruben på Modum viste fahlbåndene en aktivitet på 100 - 300 1/s. I Haugsbygda på Ringerike ble det målt 250 - 500 1/s i alnunskifer.
Elvesedimenter fra Årpselva er undersøkt for deres tungmetallinnhold. Sedimentenes innhold av de 29 grunnstoffer som er bestemt i prøvene, synes ikke å represemtere en miljørisiko ved spredning av sedimentene nedstrøms for Lingsom- og Grotås-dammene.
Det var ønsket å skaffe noe grunnvann på sentrale områder, slik at vann kunne hentes i vannposter. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Eksisterende grunnvannsforsyning er sammenkoblet med overflatevann/myrsig som til tider viser sterk bakteriell forurensning og kapasitetssvikt. Det anbefales utført 1-2 nye fjellboringer og separat framføring til forbruks- stedene.
Anvisning av borested for vannforsyning til jordbruksvanning.

Pages