305 results
Rapporten beskriver resultatene fra kombinerte elektriske målinger (Indusert polarisasjon og ledningsevne) over et mindre område ved Røysivangen i Eidsvoll kommune. Hensikten med undersøkelsen var å påvise eventuelle nye gullholdige minerali- seringer i området. IP-målingene påviste flere soner hvor anomaliårsaken trolig er svake sulfid- impregnasjoner. Den største er knyttet til Røysivangen skjerp og har en strøk- utstrekning på minimum 300 m.
I forbindelse med prosjektet "Grunnvann i Norge" er det utført undersøkelser med tanke på grunnvannsuttak ved følgende lokaliteter i Stordal kommune: Nedstegarden (UTM 4007, 69171), Moflaten (UTM 4003, 69175), Holtøyane (UTM 3987, 69184), Kvammen (UTM 3976, 69183) og Dyrkorn (UTM VLF 3953, 69235). Ved Kvammen er det ved undersøkelsesboringer påvist grovkornige løsmasser med muligheter for grunnvannsuttak. En produksjonsbrønn her forventes å kunne gi en vannmengde på 5-6 1/sek.
I forbindelse med prosjektet "Grunnvann i Norge" er det utført undersøkelser med tanke på grunnvannsuttak ved Myklebostad og Ranvik i Nesset kommune. Ved Myklebostad er detr påvist kildeutslag i dalsiden. Oppsamling av dette vannet i en drensgrøft kan trolig gi nok vann til Myklebostad. Vannkvaliteten er god, med unntak av noe lav pH. Ved Ranvik er det lokalisert en sprekksone i fjell vest for Åramselva. Boringer kan avgjøre om sonen er vannførende.
Seismiske og elektriske målinger ble uført som et ledd i generell kartlegging av løsmassestratirafi og fjelltopografi. Hovedvekten ble lagt på refleksjons- seismikk. Det ble indikert løsmassemektigheter på opptil 145 m. På bakgrunn av geologiske observasjoner og VES-tolkning antas at de øverste 20-21 m repre- senterer vesentlig morene og sanduravsetninger (Godøy-formasjonen). Avset- ningene forøvrig kan inndeles i 4 sekvenser i de refleksjonsseismiske tids- seksjoner.

Pages