250 results
Vurdering av naturlig drenering i boligfelt. ca. 70 boliger.
Det er foretatt flyfotostudie og oversiktsbefaring over hele øya Jøa for å lokalisere steder for prøveboringer etter grunnvann i gneisbergarter, og for å påpeke løsmasser som kan være egnet for grunnvannsuttak. Det ble i alt anvist 25 mulige borlokaliteter, og foreslått bedre utnyttelse av den eneste fore- komsten hvor en kan ta vann fra løsmasser (ved Duun). Et prøveprogram på 5 fjellboringer anbefalses.
Vurdering av brønnskader i forbindelse med veianlegg, anvisning av nye bore- plasser.
Det var ønsket vann til en bolig og et planlagt hyttefelt. Bergarten er skifrig kvartsitt. Boreplasser ble tatt ut.
Spregning av veiskjæringer langs ny E 6 har sansynligvis skadet brønnen hos Helmer Braseth. Brønnen har tilsig fra kalkfjell, og ikke fra løsmasser. (se også rapport 80061 I, 2708.80).
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Undersøkelsesboringer i forbindelse med grunnvannsforsyning til tettstedene Matrand, Skotterud og Magnor i Eidskog kommune.
Vurdering av muligheter for grunnvannsforsyning til Verket. Fjell og løs- masser.
Uttak av boreplasser i kambro - silur - bergarter ( mest skifer ) for vann- forsyning til planlagt boligfelt med 23 hus. Endel intrusivganger kan gi de beste mulighetene for vannforsyning.
Vannforsyning Biristrand skole og Smedmoen boligfelt.
Uttak av borplass i gneisbergarter for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til erstatning for ødelagte brønner.
Rapporten omhandler forslag til grunnvannsundersøkelser i forbindelse med vannforsyning til Elvål. Vannforsyningen er løst ved overflatevann.
Sammenfatning av tidligere undersøkelser og anlegg. Videre er angitt forslag til videre undersøkelser i forbindelse med grunnvannsforsyning fra løsavsetninger.
Anvisning av borested for vannforsyning 28 steder.
Rapporten beskriver et kurs i BASIC holdt ved NGU's Oslokontor. I tillegg til BASIC ble det gjennomgått enkel filbehandling (kasett) og grafisk presentasjon Kurset inneholder øvingsoppgaver, løsninger og eksempler.
Sammenfatning av tidligere undersøkelser og anlegg. Videre er angitt forslag til videre undersøkelse i forbindelse med grunnvannsforsyning fra løsavsetningen.
Borebrønn for enebolig i kambro - ordoviciske bergarter gir vann med H2S- smak og -lukt. Enkle kullfiltre som monteres på vannkranene er ikke effek- tive for rensing. Alternativ borplass ble tatt ut. En må her bore mot perniske gangbergart like ved eiendommen. Det er her godt håp om å slippe kvalitetsproblemer.
Spregning av veiskjæringer langs ny E6 har sansynligvis skadet en brønn med tilsig fra kalksteinsfjell. (se også rapport 80061 II, 22.10.80).
Anvisning av boresteder for vannforsyning til bygda Litlefjord.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Det var ønsket grunnvann som prosessvann til planlagt fabrikkbygg. Området er dekket av leire, og det er fare for saltholdig vann eller leirblakket vann. Boring frarådes.
Opplegg for innledende prøvepumping av borebrønner, Træna. Diskusjon av sprengning/høytrykkspumping av mislykte borehull. Tekstbilag: "Kapacitetsökning hos bergborrade brunnar genom högtryckspumpning", artikkel fra SGU og kommentar av Knut Ørn Bryn
Diskusjon omkring MAPRES - modulene MAPDIG, MAPEDI, MAPGEN, AMBIT, AMET og GEOBAS.
Omhandler vannbalansen i Transjøområdet på Øvre Romerike, i forbindelse med grunnvannsutnyttelse.
Oversiktsbefaring for vurdering av grunnvannsforsyning fra løsmasser til Flåm og Aurland.
Undersøkelsesboringer utført i forbindelse med plassering av en ny rør- brønn i løsavsetningene ved Mjøsa, for om mulig å unngå jernholdinnholdet som gjør seg gjeldene ved nåverende brønn.
Uttak av mulige borplasser i omvandlede, basiske bergarter for grunnvanns- forsyning til boligfelt. Det tengs minst 1 000 l/t., men det er tvilsomt om en kan oppnå så mye i disse bergartene.
Anvisning av borested for vannforsyning til boligfelt.
Teknisk rapport nr.45 er utarbeidet av et utvalg oppnevnt av Bergverkenes Landssammenslutnings Industrigruppe (BVLI). Utvalget besto av følgende: Ø. Logn, K. Ingvaldsen, P. Singsaas og I. Aalstad. Rapporten er et supplement til BVLI`s tekniske rapport nr. 19 og beskriver de geofysiske metoder som har vært brukt i Norge, og den utvikling som har foregått i malmprospekteringen siden Geofysisk Malmleting begynte sin virksomhet i 1934 - 35.
Uttak av ny borplass for grunnvannsforsyning etter at det er gått ras i tidligere borhull. Det vil være en viss fare for ras også i det nye borhullet.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig etter drenering av bore- brønn mot tunnel.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en planlagt campingplass. Bergarten er basalt. Boreplass ble tatt ut.
Grongfeltet er inndelt i celler på 500 X 500 m. For hver celle er informasjon om geologi, geofysikk og geokjemi kodet, og variable for hver datatype er generert. Variablene er konstruert slik at de på spørsmål om tilstedeværelse i en celle kan besvares med Ja, Nei, Vet ikke eller Ikke observert.
På oppdrag fra "Forprosjektet" og i samarbeid med "Prosjekt temakart, Telemark", ble et utvalgt område ved Helgja kartlagt i målestokkene 1:5 000. 1:10 000, 1:20 000 og 1:50 000. Hovedformålet var å vurdere tidsforbruk og feltkostnader mot kartenes kvalitet og bruksverdi.
Anvisning av boresteder for vannforsyning 17 steder.
Grunnvannsforsyning til ca. 100 pe. Det er anbefalt to alternativer. Boring eller graving.
Omhandler vannbalansen i Transjøområdet på Øvre Romerike, i forbindelse med grunnvannsutnyttelse.
Tyngdemålingene over ultrabasitten ved Opdøl i Vistdal viser at bergarts- kroppen kan ha vesentlig større utstrekning under overflaten i øst-vest retning enn blotningen viser. Mektigheten mot dypet kan være opp til 200 m.

Pages