140 results
Fortrolig til 13.06.2003. I faks av 10.04.00 fra Partek Norkalk Oy Ab, Finland ble NGU anmodet om å sammenstille data om 5 forsjellige dolomittfelter i Nord-Norge. Feltene ble valgt ut i samråd med sjefsgeolog Lauren fra Norkalk.
Dette samarbeidsprosjektet mellom Norges geologisk undersøkelse (NGU) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har som hovedmål å utvikle en metodikk for kartlegging av energipotensialet fra fjellbrønner. NGU har gjort over 250 målinger av varmeledningsevne på 87 bergartsprøver fra et forsøksfelt i Asker og Bærum. Målingene er foretatt på et egenutviklet apparat og det er gjort sammenligninger med andre forskningsinstitusjoner som benytter andre måle- teknikker.
I samarbeid med Rogaland fylkeskommune gjennomfører NGU en sammenstilling av berggrunnsgeologien innenfor "Egersundfeltet". Denne rapporten er en status- rapport for kartleggingen av anortositt i kystsonen og en ressursvurdering av bergartens pukkpotensiale. En kan skille mellom to varianter av anortositt; primær fiolettbrun anortositt og omdannet hvit anortositt.
Rapporten presenterer program, deltagerliste og sammendrag av foredrag for "Det 9.seminar om hydrogeologi og miljøkjemi" ved NGU 9.-10.februar 2000. Rapporten inneholder sammendrag fra 38 foredrag og 16 plakatdemonstrasjoner.
Formålet med rapporten er å påvise forretningsmuligheter til uutnyttede mineralressurser som kan gi grunnlag for næringsvekst i Nordland. Dette er gjort gjennom å utarbeide en grov oversikt over 10-15 mulige "kandidater" med en begrunnet anbefaling av 4 kandidater som bør følges videre.
Det er analysert 24 bergartsprøver, levert av Store Norske Spitsbergen Kulkom- pani. 14 kullprøver fordelt med 11 prøver fra Svea Sentralfelt og 3 prøver fra Gruve 7 ved Longyearbyen samt 10 bergartsprøver over ("heng"), mellom ("mellom- stein") og under ("ligg"). Kullfløtsene er analysert for en rekke hoved- og sporelementer.
Field relations and geochemical evolution of the Gothian rocks in the Kvamsøy area, southern Western Gneiss Complex, NorwayØyvind SkårPage(s): 5-23
NGU og Folkehelsa har undersøkt innholdet av bly, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og polyklorerte bifenyler (PCB) i jorden i 72 barnehager, barneparker og lekeplasser i Sentrum-, Løvstakken-, Landås- og Laksevåg bydeler i Bergen. Det øverste jordlaget i de undersøkte lekearealer er i varierende grad forurenset med bly, PAH og PCB. Resultatene er brukt i en helserisikovurdering. Det foreslås tiltak i 21 av de undersøkte lekeraler.
Fortrolig til 01.05.2003 På forespørsel fra Statskog SF, i brev av 25. januar 2000 har NGU utarbeidet en rapport som viser de generelle kravspesifikasjonene som stilles for kommersiell utnyttelse av karbonatråstoffene i de nærmeste årene. I tillegg inneholder rapporten en oversikt over de viktiste nasjonale- og inernasjonale aktørene i karbonatmarkedet. Rapporten inneholder dessuten opplysninger om dagens prisnivå på karbonatprodukter.
(Forkortet) Aeromagnetic surveys in areas of severe diurnal variations (auroral zones) can make levelling of data a great challenge. This report describes levelling of an aeromagnetic survey where such conditions prevail, and where common levelling techniques fail.
Jorden i store deler av utearealet til Fløen barnehage var sterkt forurenset med PCB. På grunn av de høye verdiene av PCB, ble tiltak iverksatt umiddelbart. Forurenset jord er skiftet ut og erstattet med ren jord. Komponenter i bygningsmassen ble mistenkt å være kildene for PCB-forurensningen. 17 borkjerner fra bygningen og tre prøver av veggplatene er analysert for innholdet av PCB. Murpussen inneholder i gjennomsnitt 220 000 ug/kg PCBsum7 av PCB-typen Aroclor 1254.
I mars 1999 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Norwegian Talc A/S (NT) og Norges geologiske undersøkelse(NGU) hvor målsettingen var å lokalisere dolomittforekomster av en slik størrelse og kvalitet at NT og samarbeidende selskaper ville vurdere mulighetene for fremstilling av interessante fyllstoff produkter av ressursen(e). Prosjektet er delt opp i to faser.
På oppdrag av Solørfondet er det foretatt prøvetaking av ulike bergartstyper i kommunene Åsnes, Våler og Grue for analysering i laboratorium. Totalt ble ti prøver tatt inn og analysert med tanke på bruk som byggeråstoff til vegformål. Bergartene som er prøvetatt er varianter av gabbro og gneis. Gneisene er både granittiske og ryolittiske. Tester som er utført er fallprøven, abrasjon, kulemølle, Los Angeles, tynnslipanalyse og PSV (POlished Stone Value).
I et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Nordland og Norges geologiske undersøkelse har NGU fått i oppdrag å kartlegge materialforekomster i Hamarøy kommune i Nordland. Formålet har vært å finne forekomster for asfalrproduksjon og øvrige vegbyggingsformål som kan dekke behovet i den nordlige delen av fylket. (Forkortet)
Micro-levelling is a process in which small line errors (corrugations) are removed from a set of data. Most microlevelling routines involve filtering a grid of data to detect errors along lines. this often implies using a combi- nation of 2-D highpass and directional filtering in the wave number domain, and requires lines to be sub-parallel. An alternative micro-levelling technique is suggested which is based on correction of levelling errors using a moving differential median filter.
On behalf of Crew Development Corporation the Geological Survey of Norway have executed a Magneric, VLF and Slingram survey over Tjønnvollmyra area. Tjønn- vollmyra is located 20 km east of Ålen in Sør-Trøndelag county. The purpose of the survey was to follow up the Hekicopter EM survey done over the same area in 1999.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har, som et ledd i Folkehelsas prosjekt Program for vannforsyning (PROVA) vurdert mulighetene for grunnvannsforsyning og reservevannforsyning på en del steder i Alta kommune. Vurderingene ble gjort på grunnlag av feltbefaringer, georadarmålinger og undersøkelsesboringer. Særlig positiv var undersøkelsen på Nyvoll hvor vannforsyningen har vært prekær i mange år.
NGU har på forespørsel fra Saltdal kommune gjort vurderinger av grunnvann som vannkilde til Halsmoen vannverk, Evensgård vannverk og Vensmoen vannverk. I tillegg er det foretatt en enkel vurdering av vannkilden til Røkland vannverk. Halsmoen og Evensgård vannverk forsynes i dag fra fjellbrønner, men kapasiteten er tidvis noe knapp. Vensmoen vannverk som forsynes fra en overflatevannskilde har tidvis kvalitetsproblemer.
Skifer- og muresteinspotensialet i Vinje kommune er vurdert. Det finnes rester av gamle skiferbrudd ved Hauskvam. Et område rundt disse ble sommeren 2000 detaljkartlagt av NGU. Den skiferførende sonen er på ca. 6 m tykkelse, men det ble ikke funner partier innenfor denne som synes å være drivverdige. Store deler av kommunen dekkes av kvartsitter som i utgangspunktet ofte har store potensiale til murestein. Fem områder ble undersøkt etter opplysninger fra lokale personer.
Rapporten beskriver resultater fra geofysiske målinger i forbindelse med sand/gruskartlegging ved massetak i Fonndalen, Meløy kommune, Nordland. Hensikten med målingene var å kartlegge avsetningstyper, mektigheter av avsetningstyper, beliggenhet av grunnvannsspeil og dyp til fjell. Det var av spesiell interesse å kartlegge mektighet og volum av tørre sand/grus-avsetninger som er egnet for masseuttak. Georadar og refraksjons- seismikk ble benyttet som målemetoder.
I samarbeid med geolog Pål A. Thjømøe har NGU utført oppfølgende kartlegging av mulige natursteinforekomster av jotunitter ved Skjefrås, noritter på Mydland og mangeritt på og omkring Mydland. Fra alle disse områdene er det tatt ut små blokk for sage- og poleringstester. Resultatene viser at tekniske egenskaper, homogenitet og blokkstørrelse er tilfredsstillende for jotunittene og mangeritten, mens norittene er for innhomogene og oppsprukket til bruk som naturstein.
Langs planlagt jernbanetrase fra Farriseidet (Larvik) til Porsgrunn stasjon finnes det følgende bergarter: . Larvikitt mellom Larvik og Eidanger. Larvikitten er en forholdsvis uensartet og vanligvis grovkornet bergart med god mineralorientering (kløv) som er parallell med den interne strukturen i larvikitten. . Silursk kalk og knollekalk og Ringerikesandstein (silur-devon) mellom Eidanger og Porsgrunn stasjon.
Fortrolig til 21.12.2002 NGU utførte helikoptermålinger i 1999 over et område nord for Skien, Telemark. Oppdragsgiver var NGU og fylkesgeologen i Buskerud, Vestfold og Telemark. Målingene var et ledd i NGU's arbeider med å lage et kartverk over natursteinsforekomster (da særlig larvikitt) til bruk framtidig planlegging og forvaltning av blokksteinsdrift. En var også interessert i gammastråling i området. Det ble målt totalt ca.
Industrian minerals - towards a future growthTor-Arne Karlsen, Brian SturtPage(s): 7-14Download  3,7 MB
(Forkortet) Norges geologiske undersøkelse har siden 1996 vært involvert i grunnvannsundersøkelser på Linesøya. Formålet med undersøkelsene har vært å finne en ny vannkilde basert på grunnvann i fjell i Linesøya vassverk. Vannverket som har et vannbehov på knapt 1 l/s, har vært plaget av dårlig vann på grunn av for høyt bakterieinnhold og fargetall på sin eksisterende kilde.
Laser Ablation High Resolution Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-HR-ICP-MS) if qyartz is now fully operational at NGU and may be applied as an exploration method after new high-purity quartz deposits. The analytical method may also be important in characterising which parts of an already existing mining operation that contain the best qualities of quartz.
Norges geologiske undersøkelse har på oppdrag fra Steinkjer kommune bistått med prøvepumping av en grunnvannsbrønn ved Semselva i Følling. Det er lagt spesielt vekt på vurdering av grunnvannets kvalitet. Kapasiteten på grunnvannsbrønnen er ca 1 l/s, og dette er tilstrekkelig til å dekke det oppgitte vannbehovet. Den totale kapasiteten til grunnvannsmagasinet er imidlertidf større, slik at økt uttak kan oppnås ved nedsetting av flere brønner.
Oppe i Skauvolldalen i Gildeskål kommune er det kartlagt og vurdert et område som inneholder en sone med båndet kalkspatmarmor som er tenkt brukt til produksjon av murstein. Innenfor det kartlagte området er reservegrunnlag begrenset. Mektigheten på sonen er mindre enn 10 m med en utstrekning langs strøket på minimum 500. Det konkluderes med at kalkspatmarmoren med den planparallelle benkningen, innenfor det vurderte området, er vel egnet til uttak av små murstein.
Frie emneord: Vegformål, Betongformål Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Troms fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse er det foretatt en oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukk- forekomstene i kommunene Lenvik, Dyrøy og Sørreisa. Forekomstene er blitt vurdert med hensyn til kvalitet og egenskaper for bruk som tilslag til veg- og betongformål. Det er også utarbeidet ressursregnskap som viser uttak og forbruk av byggeråstoffene sand. grus og pukk for 1997.
Fortrolig til 14.02.2007. På oppdrag fra Titania AS er det gjort oppfølgende undersøkelser av sprekker/ forkastninger og omvandlingssoner i Tellnes-bruddet. Arbeidet er en oppfølging av tidligere arbeider hvor strukturer ble kartlagt og tolket i detalj. Uttak av malm de siste 3 år har ført til at nye områder med sprekke/forkast- ningssoner med eller uten assosiert omvandling har blitt synliggjort.
(Forkortet) På forespørsel i brev av 25.8.98 fra Dyrøy kommune ved ordfører Rolf Espenes ble NGU forespurt om en rekognoserende undersøkelse av mulige drivverdige forekomster av industrimineraler og naturstein i kommunen. Den forespurte undersøkelsen som ble foretatt på senhøsten 1998 konkluderte med en anbefaling om en noe mer omfattende undersøkelse av karbonat-bergartene i kommunen men da med fokus på en mulig kommersiell utnyttelse av ressursene.
(Forkortet) I forbindelse med prosjektet "Miljøvennlig boligbygging i Os sentrum" utførte NGU i november 1999 grunnboringer i 7 utvalgte lokaliteter. Formålet med undersøkelsene var å klarlegge hvorvidt uttak av energi fra grunnvann gjennom varmepumper, kunne benyttes ved oppvarming av 20 eneboliger i foran omtalte prosjekt. I alle borhull ble det på undersøkelsestidspunktet (november 1999) registrert en grunnvannstemperatur 5.5-7.0 grader celcius.
Basert på tolkning av seismikk, sidesøkende sonardata, batymetri og bunnprøver, er det fremstilt et overflatesedimentkart over nordøstlige delen av Nordsjøen utenfor sørvestlandet i målestokk 1:500 000 mellom 3oØ og 6o30'Ø, og 57o30'N og 59oN. Nordsjøplatået (østlige Nordsjøen, vanndyp mindre enn 100-150m) består av harde (overkonsoliderte, delvis deformerte) glasimarine/marine sedimenter eller morenemateriale. De harde sedimentene er blottet på havbunnen i flere områder, evt.
(Forkortet) Trondheim kommune, Trondheim havn og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har initiert et prosjekt med formål kartlegging av forurenset grunn og sedimenter i Trondheim by og havn. Denne rapporten inneholder resultater og erfaringer fra Forprosjektet som har følgende tre aktiviteter: prøvetaking på land med 8 borhull, prøvetaking på sjø med 5 stasjoner, og grunnundersøkelser med Georadar. Frie søkeord: Miljøundersøkelse ; Organiske mijøgifter ; Jordforurensning ; TBT
Confidential until 10.05.2002 On behalf of Crew Development Corporation the Geological Survey of Norway have executed a Magnetic, VLF and Slingram survey over Klinkenberg old Cu-Zn mine. The survey was a continuation of the survey in 1999. Klinkenberg is located north of the lake Aursunden at Røros in Sør-Trøndelag county. The purpose of the survey was to follow up the Helicopter EM survey done over the same aera in 1999.
Koordinater Bh 2: 32V 604940 6641350 (WGS84) Bh 8:: 32V 604500 6643130 (WGS84) Bh 11: 32V 604950 6644025 (WGS84) Borehullsinspeksjon med akustisk televiewer er utført i tre borehull (Bh2, Bh8 og Bh11) i Østmarka, Oslo. Undersøkelsen ble utført som en del av forprosjektet "Miljøsikre og Samfunnstjenlige tunneler". Hensikten var å vurdere metodens anvendbarhet mot ingeniørgeologiske problemstillinger.
I et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen - Nordland vegkontor (fylkeslaboratoriet i Bodø) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) er det blitt utført parallelle tester for de mekaniske testmetodene fallprøven, kulemøllemetoden og Los Angeles testen. I tillegg er det undersøkt hva slags innvirkning laboratorieknusingen har for de ulike testmetodene. (Forkortet)
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har bistått med planlegging, bygging og driftsovervåking av et grunnvannsanlegg ved Hammervollen sør for Græsli i Tydal kommune. Grunnvannsanlegget er basert på oppsamling av grunnvann fra en kildehorisont beliggende i foten av en morenerygg. Prosjekteringen av anlegget er gjort på grunnlag av tidligere undersøkelser av kildehorisonten med hydro- geologisk kartlegging og overvåking av kapasitet og vannkvalitet over en periode på ca 8 mnd.
Som en del av forprosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige Tunneler" har NGU testet ut akustisk og optisk televiewer. Det ble leid en optisk televiewer, BIPS, Raax Co, Japan fra Malå Geoscience og en akustisk Televiewer fra Robertson Geologging (UK). Ut fra de erfaringer en gjorde anskaffet NGU våren 2000 optisk televiewer, OPTV, fra Robertson Geologging. Målinger er gjort i flere brønner bl.a. ved Holmedal, Askvoll kommune i Sogn og Fjordane og i Østmarka i Oslo.

Pages