Content type

Topic

Year published

1145 results
Hvorfor/hvordan skapte vulkanutbruddet fra Eyjafjóllajókull en askesky?
Jeg trenger oppskrift på et lab-forsøk med kvikkleire. Hva skjer med leire under belastning, med og uten tilsatt salt?
Skjult på dypt vann kan primitivt dyreliv ha reddet seg fra verdens kanskje største masseutryddelse. For 252 millioner år siden forsvant 90 prosent av alle marine arter. Nå har forskere funnet spor etter overlevende.
500 meter dype boringer nedover i tid nordvest i Russland, kan løse en av gåtene fra starten av den "moderne jord": Hvordan oppsto den oksygenrike atmosfæren - det perfekte grunnlag for liv?
Er det spesielle bergarter som gir radonfare? Tilhører larvikitt en av disse?
Betong som skal være hvit er ofte blandet med noe som heter lysit. Hvilken bergart er dette?
Geologisk kartlegging av løsmassene i Lesja og Dovre, fører til trygg grunnvannsforsyning til Lesjaskog. Etter planen skal arbeidet med å føre fram grunnvann fra uttaket ved Grøna ta til allerede i 2011.
Kinsarvik i Ullensvang ligger på europatoppen i radoneksponering. De ekstreme radonverdiene illustrerer hvor viktig det er å kartlegge radonfare og finne andre ekstremområder, sier forsker Guri Ganerød ved NGU.
Her kan du sjekke hvor det kan gå snøskred. Snøskredkart på Internett gjør det lettere å planlegge rutevalg og ferdsel i deler av det norske vinterfjellet.
Vårens båtpuss forurenser jord og sand ved småbåthavnene. Forskere advarer mot forurensingsfaren og oppfordrer båtfolket om å rydde opp.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal undersøke om det er mulig å bruke sonar til å beregne volumet av de dumpede sedimentene i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven i Oslofjorden.
En omfattende malmdatabase som dekker Skandinavia og deler av Russland er nå tilgjengelig på nett. - Et strategisk verktøy for leting etter og utvinning av mineralressurser, mener forskerne.
28.000 nye skredhendelser og et nytt kartinnsyn på Skrednett: pilotversjon av den nye skreddatabasen er nå tilgjengelig.
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete har nå fått rapporten om raset i Hanekleivtunnelen på E18. En undersøkelsesgruppe har vurdert årsakene til raset og foreslår åtte konkrete forbedringstiltak i fremtidige tunnelprosjekter.
I gjennomsnitt bruker hver innbygger i Norge ni tonn grus og pukk hvert år. Forbruket i Norge økte litt i fjor. Det ble eksportert mer grus og pukk enn tidligere år.
Norges fjellkjede strekker seg fra Agder i sør til Finnmark i nord, og er nesten 1300 km lang. Fjellkjeden er lengre enn Alpene og lengre enn Pyreneene, men den mangler et godt navn. Det kan du gjøre noe med.
Ny, norsk forskning har avslørt det nøyaktige forholdet mellom bevegelsene i Jordens rotasjonsakse og platebevegelsene i jordskorpen. Beregningene omfatter en tidsperiode på hele 320 millioner år.
Her gransker forskere hvordan jord, grus, sand og leire transporteres ned gjennom vestnorske daler. Feltlaboratorier i Nordfjord skal gi mer kunnskap om hvordan framtidige klimaendringer påvirker faren for skred og flom.
Et vulkanutbrudd på Mount Tambora i Indonesia var den direkte årsaken til at vi fikk sykkelen som transportmiddel for 200 år siden... Forvirret? Ikke etter denne oppklaringen.
Hva er egentlig forskjellen på gneis og granitt?
NIASSA, Mosambik: Norske geologer arbeider seg gjennom et tre år langt prosjekt med kartlegging av berggrunnen i Mosambik.
Oslo har bare ett pukkverk i drift og importerer all grus fra andre fylker. Problemet med å skaffe til veie nok masser til hovedstaden overlates til utbyggere og nabokommuner. Resultatet blir økte kostnader.
En ustabil fjellside på 20 millioner kubikkmeter blir nå overvåket i regi av NGU, Møre og Romsdal fylkeskommune og Geografisk institutt ved Universitetet i Oslo. Forskere ønsker å tilegne seg mer kunnskap om rasfaren på Otrøya.
Kommunaldepartementet har bevilga midler til overvåking av skredrisikoen i Tafjorden. Norddal kommune tar på seg ansvar for den praktiske gjennomføringa av prosjektet. Overvåkingsutstyret kommer på plass i løpet av sommeren.
Tidligere adm. direktør ved NGU, professor Knut Sigurdsøn Heier, døde den 14. september i en alder av 79 år. Knut Heier hadde en stor betydning for utviklingen av norsk geofag.
MAREANO-prosjektet, med NGU, Havforskningsinstituttet og Statens kartverk Sjø som viktigste aktører, er nå offisielt en del av av FNs internasjonale år for planeten Jorden.
Nye prøver av uberørte sedimenter på sjøbunnen skal avdekke mulig forurensing fra organiske miljøgifter, tungmetaller og radioaktivitet på Tromsøflaket. Arbeidet er et ledd i den omfattende havbunnskartleggingen i Mareano-prosjektet.
Hvordan ble Marianegropen til og hvorfor er den så dyp? Lurer også på om dere har informasjon om havbunnens geologi annet enn at den består av basalt og gabbro.
NGU-dagen, 6.-7. februar 2017 Hvor viktig er kunnskap om geologi for å få til et grønt skifte? Se alle presentasjonene fra NGU-dagen i spalten til høyre.
Sju berggrunnskart og fire lausmassekart frå NGU er gjort klare til bruk for kommunar, næringsliv og andre interesserte gjennom 2010.
Forskere har datert gamle metanutslipp fra havbunnen, og funnet at de skjedde rett etter tilbaketrekkingen av innlandsisen etter siste istid.
Norge trenger en effektiv strategi for å utløse energipotensialet som ligger under våre føtter i form av grunnvarme, skriver NGUs adm. direktør Arne Bjørlykke i dette debattinnlegget til Aftenposten.
Det finnes urovekkende mengder mikroplast i havbunnen i norske havområder, viser nye undersøkelser. Den viktigste forebyggingen er god avfallshåndtering, både i Norge og i resten av verden.
Et hittil ukjent flyvrak er lokalisert på 50 meters dyp mellom Midtsand og Skatval i Trondheimsfjorden. Mannskap om bord på NGUs forskningsfartøy Seisma fant vraket under arbeid i fjorden tidligere i år.
Hvordan dannes stratovulkaner/skjoldvulkaner? Hva er det som er farlig med dem?
Avgangsmassene fra gruvevirksomheten i Kvalsund på 1970-tallet ser ut til å ligge relativt intakte på bunnen av Repparfjorden. Det viser resultatene fra en nylig gjennomført studie av sjøbunnen.
Bli med på NGU-dagen 2018 - fra lunsj til lunsj tirsdag 6. februar til onsdag 7. februar! Sett av dagene og delta på NGUs 160. bursdag! Arrangementet er gratis. Merk at alle foredragene blir strømmet.
Det vitenskapelige tidsskriftet Geomorphology har utgitt en spesialutgave med artikler fra «The 3rd Conference on Slope Tectonics».
Forskar Tor Grenne er heidra med prisen for Årets vitskaplege publikasjon ved NGU. Grenne fekk prisen for ein artikkel om dei eldste livsformane som til no er funne på jorda.
Nylig har Senter for fremragende forskning (SFF) «CAGE – Senter for arktisk gasshydrat, miljø, og klima» blitt evaluert av Norges Forskningsråd og en ekstern komite.

Pages