Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

620 results
Det skulle skaffes vann til planlagt utbygging av hytter og kafeteria. Bergarten er vesentlig kvartsitt, noe gneis, amfibolitt og granitt. Boreplasser ble tatt ut.
Det var ønsket å få tatt ut boreplasser til et planlagt hyttefelt på ialt 85 hytter. Bergarten i området er kvartsitt og granittisk gneis. Boreplasser ble tatt ut.
Et område ved Skarseter i Flå kommune er undersøkt m.h.p. muligheter for infiltrasjon av avløpsvann. Løsmassene besto av sidemorene/bunnmorene og ablasjonsmorene. Løsmassenes sammensetning og mektighet, samt de hydrologiske forhold tilsier at infiltrasjon av store mengder avløpsvann vil være uheldig. Forekomstnavn og -koordinater: Skarseter 310 050
Beskriver undersøkelsene i forbindelse med en mulig framtidig grunnvannsforsyning fra løsavsetningene på Kilemoen. Vannverket skal dekke Ringerikes behov.
Brønnboring i fjell ble vurdert for tre områder i kommunen. Bergarten skifter mellom kvartsitt og gneis. Boreplasser ble tatt ut.
Det planlegges å bygge et motell nær Fønnebøfjorden. Bergart basisk, fin- kornet lava. Borested i fjell tatt ut.
Det var ønsket tilleggsvann til fjellstuen. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.
Anvisning av boreplasser for grunnvannsforsyning.
For ca. 10 år siden ble det boret til 36 m, brønnen gir ikke nok vann. Det ble anbefalt å bore dypere.
Overdekkets mektighet skulle fastlegges på et antall steder langs 2 alternative traseer for avløpstunnel. Målingene ble utført etter den vanlige seismiske refraksjonsmetode. Det ble registrert mektigheter varierende fra ca. 2 m. til ca. 35 m. Se eller GM Rapport nr. 195/Tillegg (1958) som viser resultater fra seismiske målinger ved Kjerredammen, kartblad 1615 II Nore, 32 5066 66593.
Det var planlagt bygget ut to hytteområder i tilknytning til hotellet. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Etter Rissa-raset våren 1978 ble det gjennom Landbruksdepartementet tatt initiativ til et kartleggingsprosjekt for landets leirområder. Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Norges geotekniske institutt (NGI) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). I dette samarbeidet utfører NGU kartleggingen av leirene mens NGI foretar stabilitetsvurdering. NGUs kart- legging foregikk i årene 1981-1987.
For kvartærgeologisk forprosjekt ble det på noen av moene rundt Hønefoss målt seismisk tilsammen 11 670 m profil. Lydhastigheter, sjiktgrenser og dypet til fjell ble beregnet langs profilene.
Anvisning av borested i fjell for vannforsyning til bolig.
Undersøkelsene er utført på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune. Hensikten har vært å gi planleggerne et bakgrunnsmateriale for å forvalte sand, grus og pukkforekomstene i denne delen av fylket på en måte som sikrer tilgangen til disse ressursene i framtida, samtidig som det tas hensyn til naturmiljøet og ulempene for nærområdene ved slik aktivitet. Det er foretatt en kommunevis vurdering av forekomstene med hensyn til kvalitet og egenskaper til veg- og betongformål.
Det gis en status over kvartærgeologisk kartlagte områder som omfattes av prosjektet "Kartlegging av kvikkleireområder 1981-87". Prosjektet omfatter 50 kartblad i M 1:50 000. Av disse er 37 kartblad rapportert. I M 1:20 000 er 36 kartblad kartlagt. I de to gjenværende år av prosjektperioden vil rapporteringen av de resterende 13 kartblad i M 1:50 000 bli fordelt med 7-8 kartblad i 1986 og 5-6 i 1987.
Hytta har en gammel borebrønn i fjell, men den gir nå for lite vann. Sted for ny borebrønn ble tatt ut.
I forbindelse med planlagt brønnboring til kafeteriaen som skal bygges, ble avløpsforholdene vurdert, og råd ble gitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til bolig under bygging. Problem med stor overdekning over fjell, samt nærliggende tunnel. Boreplas for fjellborebrønn ble tatt ut.
Nore og Uvdal kommune har prioritert fire områder hvor muligheter for grunn- vannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/ person/døgn. Nore og Uvdal kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Det er gode muligheter for grunnvann som vannforsyning for Solli boligfelt, Tunhovd, Hvammen vannverk, Uvdal vannverk og Stormogen, mens det er dårlige muligheter på Dagalifjellet.
Undersøkelsesboring i forbindelse med grunnvannsforsyning i løsmasse.
Uttak av ny borplass i biotittgranitt for å suplere tidligere misslykket boring til hyttebruk.
Vurdering av eventuell skade på kilde, Skjøttelvik. Anvisning av boreplasser for grunnvannsforsyning.
Rapporten, som er et diplomarbeid i malmgeologi ved NTH, beskriver forsøk på å finne geologiske årsaker til forskjeller i magnetisk anomalimønster over basaltene i Oslofeltet. Det er utført in situ susceptibilitetsmålinger og susceptibilitet og remanens er målt på retningsorienterte prøver.
På Sørlandsbanen ble det registrert 53 radioaktive anomalier, 25 av disse bør undersøkes nøyere. Fem anomalier er knyttet til breksjer og forkastninger, inkludert den store grunnfjells-breksjen. Undersøkelse av breksjer mellom Kongsberg og Kristiansand må vurderes. Et anomalieområde mellom Tyrivann og Langen (kartbl. 1613 I og 1613 II) bør undersøkes. I Hommegranittens nordgrense (kartbl. 1311 IV), ble det registrert flere anomalier. Hommegranitten vurderes målt med gammaspektrometer.
En gammel gravet brønn var blitt forurenset. Rapporten gir en vurdering av om veiarbeid i nærheten hadde påvirket forholdene i negativ retning.
Overdekkets mektighet skulle fastlegges i et område tvers over og på begge sider av Viulfossen i Randselven. På land ble målingene utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Ute i elven ble det utført målinger med "vandrende" skuddpunkt. Seismogrammene ble av god kvalitet forholdene tatt i betraktning. Det ble kartlagt mektigheter fra 0 til 15 meter.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytter.
The aim of this study was to determine the link between structural geology and the hydrogeological system of the Numedalen valley from Kongsberg to Hvittingfoss (Buskerud county) within the framework of the GEOS program. Three main geological units are presented: (1) Precambrian basement, (2) Late Caledonian sedimentary fold-and-thrust belt and (3) Premian Oslo Rift, all having a very low porosity and intrinsic permeability.
I samarbeid med Røyken kommune har NGU undersøkt pukkpotensialet i kommunen. Arbeidet har involvert geologisk kartlegging, prøveuttak, gammaspektrometriske målinger og mekaniske tester for å vurdere berggrunnens egenhet til pukk. Røykens berggrunn består av dypbergarter (Drammensgranitten) tilhørende Oslofeltet, eldre (Proterozoiske)grunnfjellsbergarter samt mindre mengder kambrosilure sedimentære bergarter som er begrenset til den nordøstligste del av kommunen omkring Slemmestad.
I forbindelse med prosjekteringen av ny dam i Killinstrømmen fikk GM i oppdrag å utføre seismiske målinger for å bidra til klarlegging av fjellets beliggenhet i det aktuelle område på begge sider av den gamle dammen. Det ble målt etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Overdekkets mektighet ble funnet å variere mellom 0 og 40 meter.
Det var ønsket en vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning og avløpsinfiltrasjon for en rekke utbyggete og planlagte turiststeder i regionen. Anbefalinger blir gitt.
Området rundt Blestølen planlegges utbygd med ca. 40-50 nye hytter i et senter. Noen borebrønner i fjell finnes, men de gir for lite vann for en slik utbygging. En ny boreplass ble tatt ut, samtidig som det foreslås å knytte alle boringene sammen med et stort utjevningsbasseng.
Omhandler graving av brønner i forbindelse med kildeutslag.
Undersøkelsesboringer i løsavsetniner langs Snarumselva i forbindelse med grunnvannsforsyning til Sysle tettsted. Anbefalt utført anlegg.
Omhandler grunnundersøkelser i forbindelse med grunnvannsforsyning fra løs- avsetningene langs Numedalslågen på Veggli.
Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Utenom Ryggkollen er det bare små grusmengder i Øvre Eiker.

Pages