Dette er et NFR-finansiert prosjekt (2007-2010) under det Internasjonale Polaråret, IPY

Hva er de naturlige klima- og miljøendringer i Arktis, og hvordan har mennesket tilpasset seg disse?
Fra forskning til allmenn kunnskap
SciencePub

Hvordan har de naturlige klimaendringene i Arktis vært, og hvordan har mennesker klart å tilpasse seg?

SciencePub har som mål å øke kunnskapen om prosessene som skjer i mellomistider og i istider. Forskergruppen i SciencePub er multidisiplinær innen geofag, arkeologi og formidling.
Gruppen skal bruke både nye og veletablerte metoder for å rekonstruere klima- og miljøvariasjoner for å forstå samspillet mellom land, hav og isdekker i Arktis gjennom de siste 130.000 år. Samtidig er målet å forstå hvordan dette har påvirket innvandringen og bosetningen av de første menneskene i regionen.

SciencePub skal studere både nåtidens og fortidens land- og havmiljø ved å se nærmere på: 1) Variabiliteten i innstrømningen av varmt atlantisk vann (Golfstrømmen) og hva det betyr for vekst og nedsmeltning av isdekker, 2) Endringer av ferskvannstilførselen ut i havområdene ved hurtig tapning av store isdemte innsjøer i Nordvest-Russland, 3) De første menneskenes immigrasjon, bosetning og tilpasning til raske endringer i det fysiske miljø ved slutten av siste istid.

Videoen viser feltarbeid i Tolokonka ved bredden av Dvina i Nordvest-Russland i 2008. Forskerne graver i gammel sjøbunn på den vestlige bredden av det som en gang var en 700-800 kilometer lang innsjø. Store innsjøer, demt opp av mektig innlandsis en eller flere ganger i løpet av siste istid, dominerte i sin tid dette enorme slettelandet.

Her finner du et foredrag om klimavariasjoner før og nå av forsker Eiliv Larsen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Foredraget er et produkt av prosjektet SciencePub i regi av Det internasjonale polaråret.

Denne videofilmen om geologisk feltarbeid på Svalbard er laget av mediestudentene Erik Fosheim Brandsborg og Kristiane Bræck Larsen ved Høgskolen i Oslo. De to har vært tilknyttet SciencePub siden starten av prosjektet.
Fortell om forskning er en bacheloroppgave som er laget av mediestudentene Erik Fosheim Brandsborg og Kristiane Bræck Larsen ved Høgskolen i Oslo. Her har de laget et eksempel på en digital fortelling; Steinene som kunne snakke. De to studentene har vært tilknyttet SciencePub siden starten av prosjektet.
Varmeste golfstrøm på 2000 år (les mer...)

Aldri i løpet av de siste 2000 år har Golfstrømmen ved Svalbard vært varmere enn i dag. – Det er ingen opplagte naturkrefter som kan forklare dette, sier professor Morten Hald

Av Maja Sojtaric

Bilde: Den gule sirkelen markerer stedet sedimentkjernene er hentet fra. De ble samlet inn på 79 grader nord og på en havdybde på 1500 meter. Foto: Robert Spielhagen

© 2007 SciencePub; NGU, 7491 Trondheim, Norge; mediekontakt Gudmund Løvø tlf: +47 73 90 44 79; mobil: 99 09 17 42; fax: 73 92 16 20;
e-post: gudmund.lovo@ngu.no; web-administrator: renata.viola@ngu.no; sist oppdatert 08.03.2011

Dette er et samarbeidsprosjekt som forbinder vitenskapelig forskning og formidling til allmennheten. Prosjektet baseres på feltstudier i Nord-Norge, Russland, Svalbard og tilstøtende havområder.
SciencePub er et samarbeid mellom: Norges geologiske undersøkelse (NGU), Universitetet i Tromsø og Bergen (UiT), (UiB), Universitet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), Norsk Polarinstitutt (NPI), Vitensentrene i Tromsø, Trondheim og Bergen , Høgskolen i Oslo, Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag (HiO) og Vitenskapsakademiene i Petrozavodsk, Moskva og St. Petersburg, København Universitet (KU).

APEX - Arctic Palaeoclimate and its Extremes