Marine landskap

Tabellen beskriver inndelingen av havområdene i ulike marine landskap. Landskap er i dette tilfellet definert som større geografiske områder med enhetlig visuelt preg. Klassifikasjonen er basert på det nye typesystemet "Naturtyper i Norge" (NiN). For mer info, se Naturypebasen

SymbolLandskapDefinisjon/beskrivelseKode
StrandflateRelativt flat plattform av krystalline bergarter, delvis over og delvis under havnivå. Strandflaten danner en småkupert sletteform eller plattform, klart avgrenset mot fjell/høyere land i bakkant og mot kontinentalsokkelen utenfor.1
Jevn kontinentalskråningOmråde av kontinentalskråningen mellom gjel, og mellom kontinentalsokkelkanten og dyphavssletten.21
Marint gjelDyp innskjæring med bratte skråninger i kontinentalskråningen.22
Marin dalDal som gjennomskjærer kontinentalsokkelen og strandflaten med dyp >200 m og bredde >1 km.31
Åpen fjordBred fjord med moderat dybde (vanndyp <200 m) og fjordsider som stiger mindre enn 200 m over havnivå. Fjordsidene er relativt slake (10º til 15º). *Se fotnote.32
Nedskåret fjordDyp fjord (vanndyp >200 m) med fjordsider som stiger mer enn 200 m over havnivå. Fjordsidene er relativt bratte (>15º, lokalt finnes flåg og stup) i det meste av nedskjæringens (fjorddalens) lengde. Fjorder av denne type har vanligvis en markert terskel. *Se fotnote.33
DyphavssletteHavbunnen i dyphavet nedenfor/under kontinentalskråningen. Dyphavsslette definert her inkluderer både dyphavsslette og kontinentalstigning. Relativt relieff er lavt (<50 m/km2).41
KontinentalskråningsslettePlatå på kontinentalskråningen. Kontinentalsokkelslette har vanligvis små variasjoner i relieff og et tykt sedimentdekke.42
KontinentalsokkelsletteRelativt flat plattform på kontinentalsokkelen, mellom kontinentalskråningen og strandflaten/kysten.43
Grunn marin dalForsenkning på kontinentalsokkelen, med vanndyp på 100-200 m.431
Marint fjellandskapOmråde av havbunnen med relativt relieff >50 m innenfor en rute på 1 km2, men uten veldefinerte daler. **Se fotnote.51
Øy- og sundlandskapKystlandskap, både over og under havnivå, som ikke hører til strandflaten. Relativt relieff >50 m innenfor en rute på 1 km2. Tallrike små øyer adskilt av sund gjør øy- og sundlandskap til en karkteristisk landskapstype. **Se fotnote.52


* Landskapstyper definert av NiN. I MAREANO er det ikke skilt mellom åpen og nedskåret fjord.
**NiN landskapstyper utenfor MAREANO-området.


NGUMareano