Klassifisering av sedimentene basert på kornstørrelsessammensetning (Folk, 1954, modifisert).

SymbolKornstørrelseFork.Definisjon/beskrivelseKode
LeirClLeir:silt >2:1 og leir+silt >90%, sand <10%, grus <2%10
Organisk slam-Leir:silt fra 1:2 to 2:1 og leir+silt >90%, sand <10%, grus <2%. Høyt innhold av organisk materiale.15
SlamMLeir:silt fra 1:2 to 2:1 og leir+silt >90%, sand <10%, grus <2%20
Slam med blokker av sedimenter-Slam i veksling med blokker av harde sedimenter.21
Sandholdig leirsClLeir:silt >2:1 and leir+silt >50%, sand <50%, grus <2%30
Sandholdig slamsMLeir:silt = fra 1:2 to 2:1 og leir+silt >50%, sand <50%, grus <2%40
SiltZLeir:silt <1:2 og leir+silt >90%, sand <10%, grus <2%50
Sandholdig siltsZSilt:leir >2:1 og leir+silt >50%, sand <50%, grus <2%60
Leirholdig sandclSSand >50%, leir:silt >2:1 og leir+silt <50%, grus <2%70
Slamholdig sandmSSand >50%, leir:silt = fra 1:2 til 2:1 og leir+silt <50%, grus <2%80
Siltholdig sandzSSand >50%, silt:leir >2:1 og leir+silt <50%, grus <2%90
Fin sand-Sand >90%, inkluderer fin og veldig fin sand (Wentworth, 1922)95
SandSSand >90%, leir+silt <10%, grus <2%100
Grov sand-Sand >90%. Inkluderer medium, grov og veldig grov sand (Wentworth, 1922)105
Grusholdig slamgMSand:silt+leir < 1:9, grus 2-30%110
Grusholdig sandholdig slamgsMSand:silt+leir fra 1:9 til 1:1, grus 2-30%115
Grusholdig slamholdig sandgmSSand:silt+leir fra 1:1 til 9:1, grus 2-30%120
Grusholdig sandgSSand:silt+leir >9:1, grus 2-30%130
Slamholdig grusmGGrus 30-80%, sand:silt+leir <1:1140
Slamholdig sandholdig grusmsGGrus 30-80%, sand:silt+leir fra 1:1 til 9:1150
Sandholdig grussGGrus 30-80%, sand:silt+leir >9:1160
GrusGGrus >80%170
Grus og steinGCDominans av grus og stein.174
Grus, stein og blokkGCBDominans av grus, stein og blokk.175
Stein og blokkCBDominans av stein og blokk.180
Sand, grus og steinSGCDominans av sand, grus og stein.185
Sand og blokkSBBimodal bunntype med hyppige forekomster av blokker på sandbunn.190
Slam/sand med stein/blokkS/M-C/BBimodal bunntype der stein/blokk forkommer hyppig i områder dominert av finkornige sedimenter.205
Slam, sand, grus, stein og blokkMSGCBDårlig sorterte sedimenter som består av slam, sand, grus, stein og blokk i varierende sammensetning, med minimum 20% slam i grunnmassen.206
Stein/blokk med sand-/slamdekkeC/B-S/MStein og/eller blokk overdekt av finkornig materiale.210
Sand, grus, stein og blokkSGCBDårlig sorterte sedimenter som består av sand, grus, stein og blokk i varierende sammensetning, med maksimum 20% slam i grunnmassen.215
Harde sedimenter eller sedimentære bergarter-Blotning av konsoliderte sedimenter eller sedimentære bergarter på havbunnen.300
Biogent materiale (korall, korallrev)-Sedimenter med varierende kornstørrelse (slam, sand og grus til hele rev) dannet av koraller.500
Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn.Sedimenter med varierende kornstørrelse.- Veksling mellom små sedimentbassenger, bart fjell og/eller bart fjell med tynt/usammenhengende sedimentdekke. Sedimenter har varierende kornstørrelse. 1
Bart fjell-Områder med bart fjell uten sedimentdekke.5
Uspesifisert med hensyn på kornstørrelse-Kornstørrelse ikke angitt.0
Sist oppdatert 28.09.2023Kornstørrelsesskala

Navn (norsk)Name (english)Fork.Diameter (mm)
LeirClayCl<0,002
SiltSiltZ0,002 - 0,063
SandSandS0,063 - 2,0
GrusGravelG2,0 - 64
SteinCobbleC64 - 256
BlokkBoulderB>256

NGUMareano