PALEOZOIKUM

Geologiske undersøkingar på Frøya og Froøyane.

NGU-RAPPORT
90.073
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1990
ISSN
0800-3416
Summary
Kartlegging på Frøya og Froøyane har vist at berggrunnen for det meste er samansatt av kaledonske intrusivar som i nokre område innheld xenolittar av metasedimentere bergarter med ukjend alder. På Frøya og i ein del område i Froan er bergartene sterkt folierte og har ein gneissliknande tekstur. Elles ser ein primære magmatiske teksturar i bergartane. Tonalittar og granodio- rittar på Frøya er kalk-alkaline, medan høg-K kalk-alkaline monzodiorittar, kvartsmonzonittar og grandodiorittar med jamnkorna eller porfyrisk tekstur dominerer på Froøyane. Fleire av bergartane har høgt innhald av Sr og Ba, og (87 Sr/86 SR)0-veridiar ligg stort sett mellom 0.705 og 0.710. Bergartane utgjer den nordlege delen av Smøla-Hitra-batolitten, og undersøkingane så langt tyder på at dei høyrer til same typen som ein finn i sørlege delen av denne batolitten og i delar av Bindalsbatolitten i Helgeland. Eit område med devonsk konglomerat dekker eit ca 10 km2 stort område ved Vingleia Fyr. Bergarten er dominert av svært grove konglomerat med bolletypar som viser at dei granittiske bergartane i aust mest truleg har vore kjelde for avsetjingane.
Forfattere
Nordgulen, Øystein
Solli, Arne
Bøe, Reidulv
Sundvoll, Bjørn
Kommune
FRØYA
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Berggrunnsgeologi Skagerrak. Foreløpig tolkning av refleksjons- seismiske data fra den nordøstlige del av Skagerrak basert på data fra 1991

NGU-RAPPORT
92.222
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1992
ISSN
0800-3416
Summary
Berggrunnen i den nordøstre del av Skagerrak består av prekambriske grunn- fjellsbergarter, paleozoiske overflatebergarter, senpaleozoiske dypbergarter og mesozoiske sedimentære bergarter. De paleozoiske overflatebergartene i Skagerrak kan knyttes sammen med de kambro-siluriske sedimentære bergartene i Langesundområdet. Utbredelsen av Mesozoiske sedimentære bergarter er større enn det tidligere undersøkelser har vist. Senpaleozoiske og posttriassiske normalforkastninger (NØ-SV til N-S orientering) med sprang opptil 200 ms to- veis gangtid er registrert. I tillegg opptrer mulige neotektoniske forkast- ninger.
Forfattere
Thorsnes, Terje
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Berggrunnsgeologi Skagerrak. Foreløpig tolkning av refleksjons- seismiske data fra Skagerrak (Arendal-Kristiansand), basert på data innsamlet i 1992 (tokt 9204)

NGU-RAPPORT
93.060
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1993
ISSN
0800-3416
Summary
Grunnseismiske undersøkelser med luftkanon (Sleeve gun) er utført i området Arendal - Kristiansand, fra kysten ut til midtlinjen mot Danmark. Undersøk- elsene viser at berggrunnen i området består av prekambriske grunnfjells- bergarter, overleiret av antatt tidligpaleozoiske (kambro-siluriske) og meso- zoiske (triassiske til krittassiske) sedimentære bergarter. De tidligpaleo- zoiske bergartene ligger stort sett med vinkeldiskordans på grunnfjellet, men stedvis er grensen normalforkastninger. De mesozoiske bergartene overleirer med vinkeldiskordans forkastede og skråstilte tidligpaleozoiske bergarter. Også de mesozoiske bergartene er påvirket av normalforkastninger. En av disse forkast- ningene ser ut til å ha vært aktiv i kvartær tid, men studier av jordskjelvdata fra 1964 - 1992 viser ingen klar sammenheng mellom slike neotektoniske struk- turer og registrerte jordskjelv.
Forfattere
Thorsnes, Terje
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

A summary of the petrography and geochemistry of the Bindal Batholith

NGU-RAPPORT
92.111
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1994
ISSN
0800-3416
Summary
The Bindal Batholith is a composite intrusive complex which was emplaced into mediumgrade supracrustal rocks of the Helgeland Nappe Complex. The plutonism postdated the internal amalgamation of the Helgeland Nappe Complex, which probably took place during a Middle Ordovician tectonothermal event, and pre- dated the Silurian to Early Devonian, Scandian, collisional orogenic phase. The Batholith contains a wide spectrum of rock types with a general range in composition from mafic olivine gabbro to leucogranite. Equigranular and por- phyritic granites and granodiorites are the most common rock types. The major- ity of the rocks are high-K calkalkaline and metaluminous, but mafic to inter- mediate, calcic to alkali-calcic varieties and evolved, peraluminous granites are also present. The composition of the rocks suggest that they were derived by partial melting of multiple sources such as depleted mantle and mafic lower crust, Th-enriched lower crust and various upper crustal rocks in a general setting of converging plates. Magmatic processes associated with subduction zones, and strike-slip movements and thrusting along deapseated fault systems probabaly controlled the petrogenesis, ascent and emplacement of the granitoid magmas.
Forfattere
Nordgulen, Øystein
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geology of the Fosen Peninsula and Trondheimsfjord Region: a synopsis and excursion guide.

NGU-RAPPORT
98.119
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1998
ISSN
0800-3416
Summary
In the first part of the report, a synopsis is presented of the general geology and tectonostratigraphy of this part of Central Norway, with a slightly more detailed account given of the geology of Fosen Peninsula. The second part comprises an excursion guide, spanning 3 days, covering the southern district of Fosen from Rørvik to Ørland and to the outer coast near Sandnes; and then continuing along the Verran Fault (Møre-Trøndelag Fault Complex) via Verrabotn and Beitstadfjorden to Steinkjer. The last day of the excursion takes in selected localities along the southeastern side of Trondheimsfjorden, finishing at Storvika close to Trondheim airport Værnes. The excursion aims to show the variety of rock-types at different tectonostratigraphic levels in this part of the Caledonides, and demonstrates the significance of faulting and diversity of fault trends, fault rocks and vein systems of a variety of ages in this onshore region adjacent to the Mid-Norwegian continental shelf. A preliminary version of this report and guide was distributed to participants during the actual excursion, 2-4 September 1998 - days blessed by warm, sunny weather. The excursion was the first in the project "Basin analysis and applied thermochronology on the Mid-Norwegian Shelf", otherwise known as the "BAT project".
Forfattere
Roberts, David
Kommune
INDRE FOSEN
ØRLAND
ÅFJORD
INDERØY
STEINKJER
VERDAL
TRONDHEIM
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Palaeoproterozoic magnesite-stromatolite-dolomite-"red beds"assocation, Russian Karelia: palaeoenvironmental constraints on the 2.0 Ga positive carbon isotope shift.

NGU-RAPPORT
99.052
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1999
ISSN
0800-3416
Summary
Forkortet The ca. 2000 MA Tulomozerskaya Formation, Russian Karelia, representests the most 13C-rich carbonates (up to +18%)which have ever been reported. The implication of this excursion for our understanding of the coeval global geodynamic carbon cycle is not clear, but the interpretation of the maximum....
Forfattere
Melezhik, V. A.
Fallick, A. E.
Medvedev, P. V.
Makarikhin, V.V.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Berggrunnsgeologisk kart over den norske delen av Skagerrak og Nordsjøen mellom Kristiansand og Karmøy

NGU-RAPPORT
2000.010
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2000
ISSN
0800-3416
Summary
I løpet av de siste 5-10 år er det samlet inn en mengde nye seismiske data i Skagerrak og Nordsjøen. Basert på disse dataene, samt eldre tolkninger, har vi framstilt et nytt og oppdatert berggrunnskart over den norske delen av Skagerrak vest for Langesund, og Nordsjøen mellom Kristiansand og Karmøy. Under sammenstillingen av kartet har vi benyttet data fra forskejllinge kilder, blant annet konvensjonelle seismiske data fra oljeselskapene, 2.5-3 sekunders digitale seismiske data innsamlet av IKU og Oljedirektoratet, og analoge grunnseismiske data samlet inn av NGU. I tillegg har vi benyttet informasjon fra IKUs grunne boringer i Skagerrak. Kartet er i målestokk 1:500 000, og viser fordelingen av bergarter (utgående under kvartær), samt forkastninger som går helt opp til den kvartære erosjons-flaten. Kartet er relativt detaljert når det gjelder fordelingen av bergarter avsatt i perioden tidlig paleozoikum-senkritt. Området med tertiære bergarter lengst i sør er ikke differensiert, og det er ikke vist hvor en har eldre bergarter som stikker opp gjennom den tertiære lagrekken. Det er heller ikke gjort forsøk på a differensiere mellom prekambriske bergarter i kystsonen. De største forandringene i forhold til tidligere publiserte kart har en i Skagerrak og langs kysten mellom Eigerøyhorsten og Kristiansand, der nytolkede forkastninger er tegnet inn, bergartsgrenser er flyttet, og alderen på enkelte formasjoner er tolket om.
Forfattere
Bøe, Reidulv
Rise, Leif
Brekke, Harald
Tilgjengelig
NGU-biblioteket