PORØSITET

Grunnvannsforsyning fra Braskereidfoss Vannverk. Prøvepumping og sikringssoner.

NGU-RAPPORT
91.230
Publikasjonstype
docid
31575
Utgivelsesår
1991
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1991/91_230.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
På oppdrag fra Våler kommune har Norges geologiske undersøkelse gjennomført en prøvepumping av Braskereidfoss Vannverk. Under pumpeforsøket er det regi- strert en tilnærmet lik avsenkning i peilerørene som ligger innen en radius på 110 m fra pumpebrønnene. I peilerørene som ligger utenfor er det ikke registrert noen avsenkning. En gjennomsnittlig radius for 60 døgns oppholds- tid er beregnet til 160 m.
Forfattere
Misund, Arve
Kommune
VÅLER HEDMARK
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Fysiske egenskaper til bunnsedimenter i Norskerenna og Nordsjøen mellom Kristiansand og Karmøy

NGU-RAPPORT
97.065
Publikasjonstype
docid
44434
Utgivelsesår
1997
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1997/97_065.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
I periodene 17.-24.juli 1995 og 9.-19.september 1996 utførte NGU, Havforsknings instituttet og Universitetet i Bergen, i samarbei med andre institutsjoner, to maringeologiske prøvetakingstokt (tokt 9506 og 9606) med henholdsvis Michael Sars og M/S Håkon Mosby i Nordsjøen. Prøvetakingsområdet strekker seg 50-130 km ut fra kysten i sørøstlig til nordvestlig retning fra Kristiansand til Karmøy, og er avgrenset av koordinatene 57.35oN, 59.25oN, 3.4oØ og 7.8oØ. Formålet med toktene var å ta kjerneprøver til miljøgeologiske, sedimentolog- iske, kvartærgeologiske og geotekniske/sedimentfysiske studier. Foreliggende rapport gir en oppsummering av de sedimentfysiske egenskapene til de prøve- tatte sedimentene i Nordsjøen. Disse omfatter våt og tørr romvekt, vanninnhold, porøsitet og vannmetningsgrad. Dataene er plottet mot hverandre i diagrammer og presentert i kartform for å vise geografiske variasjoner.
Forfattere
Bøe, Reidulv
Rise, Leif
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Impregnation-fluorescence petrography of black-shales from the greater Oslo area

NGU-RAPPORT
2007.080
Publikasjonstype
docid
54411
Utgivelsesår
2008
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
319000
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2007/2007_080.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Extra thin sections have been made of Ordovician black (alum-) shale samples collected at two different localities and one waste pile in the greater Oslo area.
Forfattere
Broekmans, Maarten A. T. M.
Sæther, Ola M.
Kommune
OSLO
ASKER
Fylke
VIKEN
OSLO
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
Miljøgeokjemi - svartskifer