KART

Geology of land and sea areas of Northern Europe

SPECIAL PUBLICATION
Publikasjonstype
docid
54134
Utgivelsesår
2007
Automatisk opprettet
1
Summary
A collection of short descriptions of the geology of countries and sea areas within the region covered by the 1:4 million bedrock geological map.
Forfattere
Sigmond, Ellen M. O.
Roberts, David (eds.)
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Mosaikkbygging for A/S Rødsand Gruber.

NGU-RAPPORT
589
Publikasjonstype
docid
28641
Utgivelsesår
1965
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Det ble bygget 1 stk flyfotomosaikk i målestokk 1:50 000 og 2 stk i målestokk 1:35 000. Det blir ikke skrevet rapport.
Kommune
MOLDE
Fylke
MØRE OG ROMSDAL
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Rapparfjordfeltet: Geologisk oversiktskart og borhullsprofiler.

NGU-RAPPORT
808 B
Publikasjonstype
docid
34770
Utgivelsesår
1968
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten har følgende tekst som innledning: "I de etterfølgende bilag finner man et oversiktskart over Cu- mineraliseringen med alle borhull inntegnet, samt en rekke borprofiler som viser årets borhull (1967) i vertikalsnitt. I flere av disse borprofilene har man fra tidligere sesonger borhull som også er inntegnet. " Borhullet S3, som ble boret ved Bratthammer grube, er ikke opptegnet da det ikke førte noen Cu - mineralisering. "I borprofilene er kobbergehalten avsatt grafisk langsetter borhullet, og det er videre skilt mellom ulike Cu - mineraliseringer og bergatstyper."
Forfattere
Hovland, R.
Kommune
HAMMERFEST
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Tema-kart på grafisk skjerm

NGU-RAPPORT
1922/45
Publikasjonstype
docid
32672
Utgivelsesår
1982
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Det er tilgjengelig et program for produksjon av temakart på grafisk skjerm. Programmet kan gi to produkter: 1. Symbol-kart (kladas-kart). Koordinatfestede dataverdier plottes i form av et symbol, med størrelse avhengig av dataverdien. Dataverdiene grupperes før plotting. 2. Diagram over kumulativ frekvensfordeling. Størrelsen av kartene er god f.eks. til rapporter. Programmet er egnet til kontroll av data før plott taes ut på en større plotter.
Forfattere
Engesæth, Bjørg
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Program for plotting av temakart på topografisk grunnlag. Plotter er HP7580.

NGU-RAPPORT
1922/50
Publikasjonstype
docid
30456
Utgivelsesår
1983
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten beskriver et program som plotter symbolkart (kladaskart) på topo- grafisk grunnlag, Foil eller papir kan brukes og programmet må kjøres mot HP7580-plotteren. Programmet er spesielt laget for geokjemisk produksjon av kart i målestokk 1:50 000, men kan også brukes til andre formål.
Forfattere
Engesæth, Bjørg
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Vurdering av befolkningens geografiske utbredelse innenfor kartblad Trondheim (1:250 000).

NGU-RAPPORT
1494/Ø
Publikasjonstype
docid
32458
Utgivelsesår
1983
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
På kartblad Trondheim er det tegnet soner rundt befolket område. Det er tegnet inn 4 forskjellige influenssoner. På grunnlag av dette er det anslått hvor stor del av hver kommune som anses å være befolket. Mulig bruk av slike kart ved sammenstilling av geokjemiske og medisinske data er diskutert, og sammenlignet med bruk av rutenett.
Forfattere
Stenstad, Per
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

MINGU - brukerveiledning.

NGU-RAPPORT
2006 A
Publikasjonstype
docid
30778
Utgivelsesår
1983
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Denne brukermanualen beskriver den versjonen av MINGU som ved årsskiftet 82/83 er operativ på NORD-100 datamaskiner. Manualen er et resultat av det arbeidet som er utført i NTNF-prosjekt MINGU og som i startfasen har bestått i en konvertering fra HP3000 til NORD-100 samt implementering av nye moduler. Brukermanualen beskriver oppbyggingen av MINGU og de dataformater som systemet kan behandle. De enkelte kommandoene er beskrevet sammen med eksempel på bruk. Det er også forsøkt gitt en enkel forklaring til teorien bak endel av algo- ritmene samt om begrensningene i MINGU.
Forfattere
Sæther, Bjørn
Rindstad, Bjørn
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Program for automatisk tegning av tegnforklaring til kart.

NGU-RAPPORT
1922/57
Publikasjonstype
docid
30549
Utgivelsesår
1983
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Programmet KARTPLOT tegner tegnforklaring til kart på HP7580-plotteren. Programmet benytter to filer (symbolfil og definisjonsfil) som brukeren har laget på forhånd. All plotting skjer fra subrutinen KARTSYM som kan kalles fra andre programmer.
Forfattere
Høseggen, Steinar
Tilgjengelig
NGU-biblioteket