VANNKVALITET

Grunnvannsundersøkelser i Kaldvelladalen, Melhus kommune. Sluttrapport

NGU-RAPPORT
87.109
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1987
ISSN
0800-3416
Summary
Hovedhensikten med undersøkelsen er en kartlegging av forurensningssituasjonen for grunnvannsmagasinet i Kaldvelladalen. Ut fra de foreliggende data konklu- deres det med at pr. i dag har den aktivitet som foregår i feltet ikke med- ført skadelige endringer i grunnvannsavløpets (grunnvannskildenes) mineralske (uorganisk kjemiske) sammensetning. Mulighet for tilbakestrømning av vann fra infiltrasjonsanlegget mot produksjonsbrønnene ved Fremo militærleir antas å være tilstede. Oljeforurensning ved en av grunnvannskildene er påvist å være en lett smøreolje. Behovet for en gjennomtenkt offentlig styring av areal- disponeringen i Kaldvellaområdet understrekes, ut fra den meget viktige og lite utnyttbare ressurs som grunnvannet her representerer.
Forfattere
Storrø, Gaute
Kommune
MELHUS
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Boring og prøvepumping av hydrogeologiske testhull i en grønnstein akvifer-Østmarkneset,Tr.heim.App.:kapasitetstest av borehull i fast fjell.

NGU-RAPPORT
91.213
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1991
ISSN
0800-3416
Summary
To hydrogeologiske testhull er etablert på NGUs tomt i Trondheim, i en grønn- stein akvifer. Hull 1 ble boret til 80 m med et fall på 64o. Den ga ca. 460l/t vann under korttids-testing med en senkning på 14,8 m (skrått)/13,3 m (verti- kalt). Tilsynelatende transmissivitet og gjennomsnittlig hydraulisk konduk- tivitet beregnes til henholdsvis 1,1*10-5 m2/s og 1,9*10-7 m/s. Hull 2 ble boret til 81 m med 87o fall, og ga 28 l/t med senkning på 12,1m. T og K-verdi- er beregnes til 6,6*10-7 m2/s og 1,1*10-8 m/s. Begge hull er dominert av kun ett hovedvanninnslag, på 391/2 m(36 m vertikalt) i hull 1, og på 34,8 m i hull 2. Måling av vannet som ble blåst opp med trykkluft under boring, samt måling av gjenvinnelsen av vannstand etter endelig utblåsing, ga en tilfredstillende, grov oversikt over hullenes kapasiteter. Grunnvannet fra hullene var forholds- vis hardt, og av kalsium-bikarbonat type. Det var ingen tegn på inntrengning av saltvann fra fjorden. Prøvetaking under boring viste seg ikke å gi et til- fredstillende bilde av grunnvannets kjemi. Under analyse av prøvepumpingen ble det utviklet en metode for å lokalisere vannførende sprekker og deres respektive transmissiviteter, ved å plotte Qa (vanninnstrømming fra akviferen) mot senkning s. Gradienten QA/S (korrigert for hullets fall) benevnes F, og er proporsjonal med den tilsynelatende transmissiviteten (T).
Forfattere
Banks, David
Kommune
TRONDHEIM
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Grunnvannsundersøkelser ved Mohåggan og Muan i Meldal kommune

NGU-RAPPORT
92.208
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1992
ISSN
0800-3416
Summary
Det er foretatt hydrogeologiske undersøkelser og langtidsprøvepumping av to grunnvannsforekomster i Meldal kommune (Mohåggan og Muan). Undersøkelsene ved Mohåggan viser at en betydelig direkteinfiltrasjon av elvevann finner sted. Dette gir uakseptabel vannkvalitet og lokaliteten er derfor betegnet som uegnet for uttak av drikkevann. 300-400 m nord for Mohåggan ble indik- asjoner på positive forhold for grunnvannsuttak funnet i ett borpunkt. Ved eventuell etablering av en permanent vannforsyningsbrønn ved Muan forventes midlere kapasitet å være minimum 1600 l/min. Grunnvannet ved Muan tilfredstiller Folkehelsa s (SIFF) krav til innhold av uorganiske komponenter gjennom hele prøvepumpingsperioden, dog med et klart unntak for nitrat. Nitratinnholdet reduseres gjennom prøvepumpingsperioden gradvis ned mot SIFF-normen. Det anbefales at en oppfølgende prøvepumping gjennomføres ved Muan, bl.a. for å kartlegge forholdene m.h.t. bakteriologisk sikring.
Forfattere
Storrø, Gaute
Kommune
ORKLAND
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket